Turisme, Kultur & Oplevelser

Analyse: Kønsdiversitet i turisme-, kultur- og oplevelseserhvervet

Kønsdiversitet er afgørende for at skabe en dynamisk og inkluderende branche, der kan imødekomme de skiftende behov og forventninger fra et mangfoldigt publikum.

Selvom turisme-, kultur- og oplevelseserhvervet generelt ligger godt i forhold til Dansk Industris målsætninger for kønsfordeling, er der stadig plads til forbedring – særligt på øverste ledelsesniveau. Branchen er kendetegnet ved kreativitet og innovation, men den nuværende kønsfordeling i toppen af virksomhederne begrænser en fuldstændig realisering af branchens potentiale for vækst og udvikling.

Kønsdiversitet vedrører både mænd og kvinder, men i dansk erhvervsliv er kvinderne underrepræsenterede på både medarbejder- og ledelsesniveau. DI har foretaget en nærmere analyse af kønsdiversiteten i de brancher, som bedst repræsenterer DI Turisme, Kultur og Oplevelser såsom turistkørsel, campingpladser, biografer, museer, forlystelsesparker og rejsebureauer. Tallene er baseret på de nyeste tilgængelige data fra Danmarks Statistisk.

41 pct. kvindelige ansatte i branchen

Andelen af kvindelige ansatte i brancherne tilknyttet DI Turisme, Kultur & Oplevelser er på 41 pct. Men for bedst muligt at kunne opstille realistiske og ambitiøse måltal er det også relevant at forholde sig til ud­viklingen over tid i andelen af kvinder på de forskellige ledelsesniveauer i ens branche. Det kan være rele­vant at bemærke, om andelen af kvindelige ledere har ligget stabilt over de seneste år, har haft store årlige udsving eller en opadgående eller nedadgående tendens.

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt DI-beregninger, ultimo november 2021.

Hvis man spørger chefkonsulent Naja Lind Rasmussen fra DIs Diversitetsløfte peger tallene umiddelbart i den rigtige retning:

”Branchen ligger i den højere ende, når det kommer til andelen af kvinder i branchen og ligeledes tilsvarende højt på ledelsesniveau,” indleder hun og tilføjer:

"Men når vi ser på tværs af brancher, er det tydeligt, at arbejdsmarkedet i Danmark stadig er præget af en betydelig kønsopdeling. Dette betyder, at virksomheder kan opleve udfordringer med at finde tilstrækkeligt med kvalificerede kandidater, især hvis der er en begrænset pulje. Derudover er det relevant at analysere kønsfordelingen internt i ens virksomhed på tværs af afdelingerne. Ved at se nærmere på forskellige afdelinger i virksomheden kan vi ofte identificere skævheder i kønsfordelingen."

Det er glædeligt at observere, at turisme-, kultur- og oplevelseserhvervet ligger sig så positivt i forhold til vores målsætning om at opnå en 40 pct. af det underrepræsenterede køn. Vi oplever i vores dialog med branchen, at der er en stigende bevidsthed om vigtigheden af diversitet - ikke kun i forhold til køn. Det er ligeledes vigtigt at interessere sig for, hvordan man kan få det bedst mulige ud af alle talenters potentiale. Ved at skabe et inkluderende miljø kan man sikre, at alle medarbejdere  får mulighed for at bidrage og dermed kan vi styrke branchens samlede succes. Lars Bertolt Winther, Chef for DI Turisme, Kultur & Oplevelser

DI: Målet er 40:60 fordeling af det underrepræsenterede køn

Blandt mellemledere i de brancher, som bedst repræsenterer DI Turisme, Kultur og Oplevelser udgør kvinder 37 pct. og på det næstøverste ledelsesniveau ud­gør kvinder 39 pct.

Dansk Industri har fastsat et mål, der strækker sig på tværs af hele dansk erhvervsliv, nemlig en ønsket 40:60 fordeling af det underrepræsenterede køn. Dette betyder altså også, at hvis der er for få mænd i en given branche, så er det dem, der skal flere af. Dog er vigtigt at være opmærksom på, at der også er en stor variation mellem brancher, fagområder og selv geografiske områder, når det kommer til antallet af kvinder og mænd til rådighed for rekruttering.

Det betyder også, at hvis vi kigger på andelen af kvindelige ansatte, mellemledere og direktører, så er branchen rigtig godt med. Det halter dog stadig på det øverste daglige ledelsesniveau, hvor kvinder blandt administrerende direktører/CEO’s kun udgør 22 pct.

De ambitiøse men realistiske måltal

Ifølge Naja Lind Rasmussen kan virksomheder bruge benchmarks til at evaluere den generelle situation i branchen og sammenligne sig selv med virksomheder, som man identificerer sig med.

”Hvis man ligger bagud, kan man sætte sig det mål at nå op på samme niveau, som de virksomheder, man sammenligner sig med. Hvis man allerede ligger godt i statistikken, bør det ikke stoppe en fra at stræbe efter endnu bedre resultater,” konstaterer chefkonsulent Naja Lind Rasmussen, der også har et råd til, hvordan man fastlægger sine måltal:  

Det er vigtigt at fastsætte ambitiøse, men realistiske måltal baseret på ens evaluering. Diversitetsløftet kan være en hjælp i den proces, da vi tilbyder værktøjer og retningslinjer til at fastsætte måltal. Det gælder ikke kun for køn men også andre diversitetsaspekter som nationalitet, etnicitet, uddannelsesniveau og alder. Naja Lind Rasmussen, Chefkonsulent

Med DI's Diversitetsløfte kan den enkelte virksomhed dykke ned i andre brancheparaplyer fra DIs generelle branchebenchmark og dermed komme tættere på branchekoder, som man ellers sammenligner med sit erhverv. Det kunne for eksempel være, at man også tilhørte til ”Kultur og fritid” som museum eller ”Transport” som lufthavn. Det kan give et andet perspektiv og sammenligningsgrundlag.

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt DI-beregninger, ultimo november 2021.

Naja Lind Rasmussen arbejder til dagligt med DIs Diversitetsløfte og udvikler værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling. Arbejdet for større lighed og mangfoldighed er afgørende for virksomheders succes og bæredygtighed. Undersøgelser viser, at flertallet af ansøgere, ca. 70 pct., foretrækker virksomheder, der aktivt arbejder med mangfoldighed og bæredygtighed, især blandt yngre generationer. 

En mangfoldig medarbejdersammensætning fører til bedre beslutninger, og når medarbejderne trives og føler sig inkluderet, ser vi en forbedret virksomhedsperformance. Derudover spiller kønssammensætningen en rolle i ESG-rapportering og bæredygtighedskrav. Hvis vi ignorerer dette, risikerer vi at blive fravalgt alt fra ansøgere til kunder og samarbejdspartnere. Naja Lind Rasmussen, Chefkonsulent

Relateret indhold