Vandvejen i Middelfart

Klimasikring af Søndergade i Middelfart.

VANDVEJEN i Søndergade i Middelfart er en klimasikringsløsning, der på én gang håndterer regnvand og samtidig skaber merværdi for borgerne. Det er et bæredygtigt projekt, hvor der er lagt vægt på brug af design og robuste materialer af høj kvalitet. Desuden er der taget højde for en ansvarlig anlægsøkonomi. Løsningen VANDVEJEN er udviklet i et samarbejde mellem EnviDan, Colas og Schulze+Grasskov.

VANDVEJEN i Søndergade består af en kombination af specialudviklede åbne og lukkede vandkanaler. Kanalerne, der håndterer såvel hverdagsregn som ekstremregn, er udført af betonelementer. Det en systemleverance og en nytænkning af den måde, vi anlægger veje på. Regnvandet håndteres via byens overflader; vejanlæg, parkeringsarealer, stianlæg og gårdrum. 

Det brede sortiment af vandkanaltyper giver mulighed for stor variation i oplevelsen og brug af vejen. Etableringen af nye fortove og belysning langs Søndergade, synliggør regnvandet og bidrager til at give spil og liv i byrummet. Ligesom de flotte betonbænke bidrager til et byrum, der fremtræder æstetisk og tiltrækker byens borgere.

Søndergade i Middelfart, der er det første færdige vandvejsprojekt. Blev indviet den 2. november 2016. Der er et helhedsorienteret vejsystem, der inkluderer fokus på den æstetiske løsning, stedets identitet, økonomiske aspekter, samt miljømæssige og sociale værdier. 

Samlet set er Søndergade et robust og langtidsholdbart projekt.

sondergade_blitz-77_4844.jpg

VANDVEJEN er et resultat af Realdanias udviklingsindsats Klimaspring, hvis formål er at gøre Danmark førende inden for klimatilpasnings-teknologier og skabe både bedre byer og grøn vækst. VANDVEJEN er udviklet i et samarbejde mellem anlægsbranchen, vandbranchen og byrumsspecialister.

I et vandvejsprojekt vurderes og prioriteres den konkrete overflade, gade eller vej, ud fra en række parametre: Klimasikring, merværdi og økonomi.

Til VANDVEJEN har vi udviklet en modulserie af vandkanaler, som sammen med en række tilknyttede elementer leverer løsninger til de forskellige vejprofiler. 

vandvejen-i-middelfart-7.jpg

VANDVEJENS V-formede profil er fordelagtig, fordi det giver mulighed for at håndtere store vandmængder uden at forhøje kantsten og fortov. Samtidig ledes regnvand væk fra husfacader og kældre til vejen - også ved ekstreme nedbørssituationer. Det asymmetriske profil med ensidet tværhældning med vandkanalerne placeret i overgangen mellem kørebane og fortov giver desuden muligheder for at skabe nye gaderum og oplevelser for fodgængere.

VANDVEJENS elementer og sammensætningen af disse er fleksibelt opbygget, så løsningerne tilpasses behov og ønsker, samt afstemmes med stedet og projektets økonomi.

Relateret indhold