Faglige forbehold

Standardforbehold af maj 2008 - Diamantentreprenørernes Brancheforening

 

1. For tilbuddet gælder "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksom-hed" af 10. december 1992 (AB 18). Efter AB 18, § 1, stk.3, gælder udbudsmaterialets fravigelse af betingelserne kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbuddet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.

 

2. Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand m.v. ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.

 

3. Det forudsættes, at bygherren – bortset fra offentlige bygherrer - stiller den i AB 18, § 7 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.

 

4. Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 18, § 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring.

 

5. For vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11-31/3), jf. vinterbekendtgørelsen, gælder følgende:

”Årstidsbestemte vinterforanstaltninger”, jf.  vinterbekendtgørelsen, er indeholdt i tilbudssummen, bortset fra dem, der er fælles for flere entrepriser og ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen. Udførelse af sådanne er ekstraarbejde.

”Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendtgørelsen, er ekstraarbejde.

Afviser bygherren at betale disse merudgifter, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet af vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejder og lignende tillige ret til betaling af stilstandsomkostninger.

Er vinterforanstaltningerne, der skal betales som ekstraarbejde, beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser og skønsmæssigt fastsatte mængder, afregnes vinterforanstaltningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder og ellers som regningsarbejde.

 

6. Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen.

Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen. For såvel bygge- som anlægsarbejder skal regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. For anlægsarbejder fastsættes indeks, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsma-terialet.

Udover den faste pris skal der ydes entreprenøren godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og § 9.

Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris, reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks.

 

7. Stiller udbudsmaterialet krav om, at et materiale skal leveres med en garanti for materialeegenskaber, der er videregående end AB 18´s almindelige mangelansvar, er entreprenøren alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for entreprenøren at levere de af bygherren angivne materialer med de krævede materialeegenskaber, og leverandøren stiller samme garanti overfor entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.

 

8. Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af tilbuddet, medmindre anmeldeperioden udtrykkelig fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene i udbudsmaterialet.

 

Faglige forbehold af juni 2019 - Diamantentreprenørernes Brancheforening

 

 

 

9. Ved Diamantentreprenørernes ret til tidsfrist-forlængelse jfr. AB 18 § 39, betales erstatning jfr. AB 18 § 43, herunder hvis arbejdet ikke kan gennemføres kontinuerligt uden forsinkelse, hindring, afbrydelse, eller arbejdet ikke kan påbegyndes på det i tidsplanen angivne tidspunkt.

 

10. Det forudsættes, at bygherren lader foretage afsætning og opmærkning i henhold til AB 18 § 15.

 

11. Hvis andet ikke er oplyst i udbudsmaterialet er tilstøbning, tilmuring ikke medregnet i tilbuddet.

12. Tilbudsgiver er uden ansvar for:

a. Vandskader, der skyldes svindrevner m.v.

b. Misfarvning af bygningsdel m.v. på grund af bore-/skæreslam.

c. Overskæring af kabler, rørinstallationer m.v., udstrømning af løs isolering medmindre udbudsmaterialet indeholder fyldestgørende oplysninger om de omhandlede forhold og de hermed fornødne foranstaltninger.

 

13. I tilbuddet er ikke medtaget udtagning og bortfjernelse af klodser.

 

14. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet tages der forbehold for ekstraudgifter, som følge af:

a. Usædvanlig kraftig armering, hvorved forstås

1 ½ % af snitfladen - hvis dette ikke er oplyst i udbudsmaterialet.

b. Afdækning mod støvgener.

c. Reparation af huller m.v. efter fastgørelse af materiel.