Foto: ColourBox

20.03.20 ATL Nyheder

Aftale med 3F om hjemsendelse på ATL-overenskomsten

DI/ATL har indgået aftale med 3F Transport, der giver mulighed for at hjemsende medarbejderen omfattet af ATL-overenskomsten uden løn, når der er arbejdsmangel på grund af COVID-19.

Hjemsendelsesaftalen kan læses her
Organisationsaftalen kan læses her

Hvad er en hjemsendelse?
En hjemsendelse er en midlertidig afbrydelse af ansættelsesforholdet uden løn, men med løfte om genansættelse. Det indebærer, at medarbejderen kan påtage sig andet arbejde i hjemsendelsesperioden.

Medarbejderen er forpligtet til at genoptage arbejdet, når virksomheden meddeler, at hjemsendelsesperioden ophører. Medarbejderen skal give meddelelse til virksomheden, hvis medarbejderen påtager sig andet arbejde i hjemsendelsesperioden, såfremt medarbejderen ikke ønsker at komme tilbage til virksomheden.

Hvornår er det relevant af bruge aftalen?
Det er relevant at bruge aftalen som alternativ til en opsigelse som følge af arbejdsmangel i virksomheden.

Hjemsendelse uden løn bør alene anvendes, hvis der er ikke er andre relevante værktøjer til rådighed. Derfor bør I også overveje at afholde eventuel frihed i form af afspadsering, feriefridage mv. afholdes inden hjemsendelse sker. Efter aftalen skal medarbejderen orienteres i så god tid som muligt, inden hjemsendelse sker. Når de hjemsendes, skal de have skriftlig besked vedlagt en kopi af hjemsendelsesaftalen mellem DI og 3F Transport.

Hjemsendelse kan ikke kombineres med den nye ordning, der giver virksomheder lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. Virksomheden kan ikke derfor ikke hjemsende en del af medarbejderne efter denne aftale og få lønkompensation for en anden del af medarbejderne.

Hvilke situationer omfatter aftalen?
Aftalen omfatter en række situationer, hvor virksomhedens drift indstilles eller undergår en væsentlig nedgang som en konsekvens af COVID-19.

Tiltagene imod coronavirus og konsekvenser af dem, berettiger ikke nødvendigvis til hjemsendelse for alle virksomheder. Det afhænger af virksomhedens drift og de konkrete konsekvenser for denne. Derfor anbefaler vi, at du kontakter DI, hvis du med henvisning til hjemsendelsesaftalen overvejer, at hjemsende dine medarbejderne uden løn.

DI anbefaler, at virksomheden ved vurdering af, hvilke medarbejdere, der skal hjemsendes, så vidt muligt tager et socialt hensyn til, om medarbejderne har mulighed for andre ydelser i hjemsendelsesperioden fra eksempelvis a-kasse eller lignende.

Afvikling af ferie eller afspadsering
Hvis der er tale om arbejdsmangel, hvor det vil være nødvendigt at hjemsende jeres medarbejdere med henvisning til hjemsendelsesaftalen, er det DI’s vurdering, at I også vil kunne kræve, at medarbejderne afvikler ferie, feriefridage eller afspadserer uden varsel, da dette er mindre indgribende tiltag.

Der skal dog altid foretages en vurdering af de konkrete forhold i virksomheden. Derfor er det en god idé at kontakte DI, hvis du overvejer at pålægge medarbejdere at holde ferie eller feriefridage uden varsel.

Hvad betyder aftalen for medarbejderne?
De berørte medarbejdere kan hjemsendes uden varsel og uden løn.

Medarbejderne vil som udgangspunkt have ret til dagpenge fra deres a-kasse. Det er foreløbigt uafklaret, om medarbejderens dagpengeret ved en hjemsendelse forudsætter, at medarbejderne først afholder opsparet ferie, feriefridage og afspadsering. Medarbejderen bør afklare dette med sin A-kasse.

Skal medarbejderne ansættes igen, når driften genoptages?
Medarbejderen skal tilbydes ansættelse igen, så snart årsagen til hjemsendelse ophører og medarbejderen er forpligtet til at genoptage arbejdet, når det tilbydes igen. Hjemsendte medarbejdere skal ligeledes tilbydes ansættelse i virksomheden i den afdeling og inden for det arbejdsområde, de blev hjemsendt fra, før virksomheden ansætter nye medarbejdere i stedet.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde medarbejderen ansættelse igen, skal medarbejderen opsiges. Opsigelsen sker i overensstemmelse med de almindelige regler herfor, idet opsigelsesperioden regnes fra det tidspunkt, hvor den ansatte modtager opsigelsen og indtil medarbejderens opsigelsesvarsel er udløbet.

Har medarbejderne ret til fratrædelsesgodtgørelse?
Medarbejderne har ikke ret til fratrædelsesgodtgørelse ved en hjemsendelse.

Hvis arbejdsgiveren skifter fra denne hjemsendelsesaftale til ordningen vedr. lønkompensation
I forbindelse med, at der mellem DI og 3F Transportgruppen er indgået en aftale om hjemsendelse af medarbejdere på grund af coronavirus, er der også indgået aftale om hvad der sker, hvis arbejdsgiveren efterfølgende måtte vælge, at hjemsendte medarbejdere i stedet skal overgå til ordningen efter lønkompensationsaftalen (3-parts aftalen). I den situation er det imidlertid virksomheden der skal betale for de 5 dage, medarbejderen iht. lønkompensationsordningen ellers er forpligtet til at afholde for egen regning.

Hvor længe kan vi bruge aftalen?
Aftalen gælder foreløbigt frem til og med den 13. april 2020. DI og 3F Transportgruppen vil drøfte en eventuel forlængelse, inden aftalen udløber.