Foto: Colourbox

20.04.20 ATL Nyheder

Funktionæroverenskomst trådt i kraft

Den 10. marts 2020 blev der indgået en 3-årig aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service (DI/HK) for perioden 2020-2023.

Med vedtagelsen af forligsmandens mæglingsforslag  den 16. april 2020 er en lang række overenskomstfornyelser gældende, blandt andet også Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service, der blandt andet dækker medarbejdere inden for kontor- og lagerområdet.

Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i forligsaftalen:

Øremærket orlov
Pr. 1. juli 2020 udvides perioden med fuld løn under forældreorlovsperioden med 3 uger, så perioden er på i alt 16 uger. Betalingen er øremærket til den forælder, som ikke holder de 14 ugers barselsorlov.

Dermed får den forælder, som ikke holder barselsorlov ret til 8 ugers forældreorlov med løn. Den anden har ret til 5 uger, og derudover er der 3 uger til deling.

Stigning i bidrag til Fritvalgskontoen
Bidraget til Fritvalgskontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så bidraget pr. 1. marts 2022 udgør i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Mere synlig Fritvalgskonto
Det er med aftalen præciseret, at de lønstigninger, der eksempelvis følger af eventuelle stigninger i fritvalg, kan medregnes i forbindelse med den individuelle lønvurdering.

Der åbnes op for en større frihed til at udbetale fritvalg som løn, dog kun den del, som medarbejderen ikke har disponeret over ved sit frie valg. Det frie valg skal fra 2021 foretages inden 1. juni (i 2020: 30. april). Det er en forudsætning for udbetaling, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe et valg.

Virksomheden kan også som hidtil vælge at udbetale Fritvalgskontoen med udgangen af kalenderåret.

Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere
For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til relevant uddannelse fra DIO II – HK Kompetenceudviklingsfond, selv om de ikke længere er i job.

Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder
Forsøgsordningen med aftalt uddannelse videreføres i overenskomstperioden.

Lettere adgang til den danske model  
Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i DIO II og ikke har en fritvalgsordning i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens Fritvalgskonto inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

Mere frihed til børnefamilier 
Med den nye aftale får medarbejderne ret til at holde yderligere en fridag ved barns sygdom, hvis barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag. Fridagen holdes uden løn.

Medarbejderne får også ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med barnet. Denne frihed er uden løn.   

Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgskontoen i forbindelse med friheden.       

Strømlining af regler for feriefridage mv. til den nye ferielov
Overenskomstens regler om bl.a. ferie og feriefridage strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Der indføres overgangsregler for feriefridage, børneomsorgsdage og seniorfridage som følge af overgangen til nyt ferieår.

Virksomheden vil fortsat kunne indgå aftale med medarbejderen om at holde ferie i timer frem for i dage.

Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste
De lokale parter på den enkelte virksomhed får mulighed for at udskyde hviletiden for medarbejdere, der arbejder i rådighedstjeneste.

Regulering af løn til elever og unge under 18 år
Elevlønningerne reguleres med 1,7 pct. pr. år.

Minimallønssatserne for fuldtidsansatte medarbejdere under 18 år forhøjes pr. 1. marts 2020

med 232,00 kr. pr. måned, pr. 1. marts 2021 med 232,00 kr. pr. måned og pr. 1. marts 2022 med

224,00 kr. pr. måned.

Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til kurser
Arbejdsmiljørepræsentanter kan efter aftale med virksomheden deltage i relevante arbejdsmiljøkurser.