Foto: Colourbox
15.04.24 DI Bilbranchen Nyheder

Euro7 endeligt vedtaget

Rådet har nu endeligt vedtaget Euro 7-forordningen, som fastsætter regler om emissionsgrænser for køretøjer og deres batteriers holdbarhed. Læs her, hvad aftalen konkret betyder.

Den forordningstekst der blev vedtaget i slutningen af sidste uge, omfatter personbiler, varebiler, lastbiler og busser i én enkelt retsakt. Før har de lettere køretøjer haft sit eget regelsæt, imens de tunge køretøjer har haft et andet. Den nye samlende forordning har til formål at reducere luftforurenende emissioner fra udstødningsgasser og bremser endnu mere. Den nye forordning fastsætter også strengere krav til levetid.

For første gang samler EU således udledningskrav til både person-/varebiler og busser/lastbiler i ét lovkompleks, der førhen har været opdelt. Dermed fremtidssikrer EU forordningen til en udledningsfri fremtid.

Bedre og renere køretøjer

Euro 7-forordningen fastsætter dermed regler for udstødningsemissioner fra vejgående køretøjer, men også for andre typer emissioner som eksempelvis dækslid og bremsepartikelemissioner Forordningen indfører også krav til batteriers holdbarhed.

For personbiler og varebiler bibeholder forordningen de eksisterende Euro 6-grænseværdier for udstødningsemissioner, men der indføres strengere krav for faste partikler. For busser og lastbiler fastsætter forordningen strengere grænser for forskellige forurenende stoffer, herunder nogle, der ikke er blevet reguleret tidligere, såsom dinitrogenoxid (N2O).

Desuden indfører Euro 7 strengere grænser for partikelemissioner, der produceres ved bremsning, med specifikke grænser for elektriske køretøjer. De nye regler omfatter også strengere krav til levetid for alle køretøjer med hensyn til både kilometerstand og levetid.

Til aftalen siger DI Bilbranchens direktør, Thomas Møller Sørensen:

- Vi er godt tilfredse med vedtagelsen af den endelige tekst for Euro 7, der virker mere balanceret end Kommissionen i starten lagde ud med. Med resultatet af de nye krav stiller EU strengere miljøkrav til nye køretøjer, imens man sikrer, at bilproducenterne i EU fortsat får arbejdsro til at forfine nuludledningsteknologierne. Det kan hele den europæiske bilbranche kun være godt tilfreds med.

Næste skridt

Efter at Rådet nu har godkendt Europa-Parlamentets holdning, er den lovgivningsmæssige retsakt vedtaget. Forordningen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, når formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Rådet har undertegnet den, og den træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen.

Datoen for forordningens anvendelse afhænger af, hvilken type køretøj der er tale om:

  • 30 måneder for nye typer person- og varebiler, og 42 måneder for nyregistrerede person- og varebiler.
  • 48 måneder for nye typer busser, lastbiler og påhængskøretøjer og 60 måneder for nyregistrerede busser, lastbiler og påhængskøretøjer.
  • 30 måneder for nye systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der skal monteres i person- og varebiler, og 48 måneder for dem, der skal monteres i busser, lastbiler og påhængskøretøjer.

 

Baggrund

Euro 7-forordningen, som er en del af Kommissionens strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet fra 2020, og handlingsplanen for nulforurening fra 2021, blev forelagt af Kommissionen 10. november 2022. Rådet vedtog sin holdning, eller "generelle indstilling", 25. september 2023. Rådet og Europa-Parlamentet nåede til foreløbig politisk enighed 18. december 2023.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog 19. april 2023 forordning (EU) 2023/851 for at styrke præstationsnormerne for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner, der fastsætter et reduktionsmål på 100 % for både person- og varebiler fra 2035 og fremefter.

Bilindustrien forbereder sig naturligvis på denne ændring, hvilket betyder, at nye person- og varebiler med forbrændingsmotor vil blive forbudt på det indre marked fra 2035, men de vil stadig være tilgængelige i bilparken.

Andre køretøjer med intern forbrændingsmotor (lastbiler, busser og andre tunge køretøjer) vil fortsat blive fremstillet efter det tidspunkt. Euro 7-reglerne vil således være nødvendige, for at dække emissioner fra person- og varebiler indtil 2035, mens andre regler i forordningen (f.eks. vedrørende bremser, dæk og batterilevetid) fortsat vil gælde for nye nuludledningsbiler efter 2035.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold