Om Kabel- og ledningssektionen

Her kan du læse om foreningens arbejdsområder, vedtægter m.m.

Arbejdsområder- og metoder

Sektionens medlemmer arbejder med nedennævnte områder:
Vand
Fjernvarme
El
Naturgas
Tele
Bredbånd
Antenne
Afløbsledninger

Sektionens medlemmer arbejder med nedennævnte arbejdsmetoder:

Gravning
Pløjning
Styret boring
Underpresning
Strømpeforing
Rørsprængning
Indtræk af og i rør
Jordfortrængning
Brolægning
Belægning
Retablering
Kabeltrækning
Ledningsregistrering
Iblæsning

Vedtægter

§ 1. Kabel- og Ledningssektionen er en sammenslutning af medlemmer af Dansk Byggeri, hvis virksomhed omfatter kabelarbejde eller andet arbejde med nedlægning og vedligeholdelse af forsyningsledninger.


§ 2. Sektionen søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser, ligesom den behandler spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne, herunder priskurantforhandlinger, voldgiftssager m.m.

På generalforsamlingen kan der oprettes interessegrupper for medlemmer med særlige interessefelter. Bestyrelsen udpeger formanden for disse interessegrupper.


§ 3. Ethvert firma, der er medlem af Dansk Byggeri, og hvis virksomhed omfatter kabelarbejde eller andet arbejde med nyanlæg, renovering og drift af forsyningsledninger, har ret til at søge om optagelse som medlem i sektionen.

Begæring herom indsendes til bestyrelsen for Kabel- og Ledningssektion, som meddeler ansøgeren, om begæringen er taget til følge.

I ganske særlige tilfælde kan bestyrelsen udnævne en højt anset person, der har virket aktivt for sektionen eller i kabel- og ledningsbranchen, til æresmedlem af sektionen. Den pågældende må ikke være erhvervsaktiv.


§ 4. I indskud betaler hvert firma et beløb svarende til det kontingent, der er gældende for medlemskab i sektionen det pågældende kalenderår.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling med virkning for det følgende kalenderår.

I tilfælde af at der er negativ formue ved regnskabsårets afslutning, dækkes denne ligeligt at medlemmerne.

Enhver gæld til sektionen skal indbetales inden 30 dage efter fakturadato.

Æresmedlemmer er kontingentfri.


§ 5. Sektionens interesser varetages af en sektionsbestyrelse bestående af 6 medlemmer, der sædvanligvis vælges for 2 år ad gangen, således at der ordinært kommer 3 på valg hvert år.
Hvert andet år vælges en suppleant, der indtræder i bestyrelsen, hvis en bestyrelsespost bliver vakant i en valgperiode.

På ulige årstal foretages der valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. På lige årstal foretages der valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger blandt egne medlemmer næstformanden.

Bliver hvervet som formand vakant i valgperiode, overtager næstformanden hvervet som formand, indtil suppleringsvalg kan finde sted.

Valgene foretages på den ordinære generalforsamling, hvor der samtidig vælges 1 revisor blandt sektionens medlemmer.

Ingen kan vælges til formand, medlem af bestyrelsen, suppleant til bestyrelsen eller revisor uden at være kandidat dertil på den pågældende generalforsamlings dagsorden.

Ret til at opstille kandidater på dagsordenen har bestyrelsen samt ethvert medlem. Dog må en kandidatliste for at komme i betragtning være sektionens sekretær i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse efter forudgående meddelelse til medlemmerne.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.


Under sektionens medlemskab af Danske Anlægsentreprenører udpeges sektionens formand og næstformand til bestyrelsesmedlemmer i Danske Anlægsentreprenører. Ønsker én af disse ikke at lade sig udpege hertil, udpeger Kabel- og Lednings Sektionens bestyrelse en anden fra sek­tio­nens bestyrelse eller en blandt re­præ­sentanterne for sektionens medlemmer.

Som de delegerede til Danske Anlægsentreprenørers generalforsamling udpeges primært sektio­nens bestyrelse, og endvidere udpeger bestyrelsen de resterende blandt sektionens medlemmer.


§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 2. kvartal og indkaldes med 14 dages varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 3 dages varsel af formanden, når denne finder det ønskeligt, eller når det kræves ved skriftlig meddelelse til sektionen fra mindst 25% af medlemmerne.

Medlemmerne har pligt til at deltage i sektionsmøderne.

Mødepligten anses dog for overholdt, hvis et medlem lader sig repræsentere ved et andet medlem ved skriftlig fuldmagt.

Virksomheder, der ikke er repræsenteret ved fremmøde eller fuldmagt på generalforsamlingen, kan idømmes en bod. Bestyrelsen fastsætter bodens størrelse.


§ 7. På generalforsamlingen har hvert firma, selv om det giver møde med flere deltagere, kun 1 stemme.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal.

Ved ændringer af sektionens vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af sektionens firmaer stemmer derfor, og ændringerne skal for at være gyldige godkendes af bestyrelsen i Dansk Byggeri.


§ 8. Sektionens medlemmer er underkastet de på retmæssig måde vedtagne sektionsbeslutninger. Brud derpå samt undladelse af rettidig indbetaling af skyldige beløb medfører en af sektionsbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde fastsat bøde, samt eventuelt udelukkelse af sektionen. Ifaldne bøder kan af sektionsbestyrelsen anvendes til sektionens administration.


§ 9. Sektionen fører en medlems- og forhandlingsprotokol, der opbevares på kontoret i Dansk Byggeri. Endvidere føres en kassebog over sektionens indtægter og udgifter.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Sektionens udgifter, herunder også til eventuelt kontorarbejde ud over hvad der stilles til rådighed af Dansk Byggeri, afholdes af sektionen.


§ 10. Udmeldelse af sektionen kan ske til en 1. juli med et 3 måneders skriftligt varsel til sekretariatet.

Udelukkelse af et firma kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende firmaer - dog mindst halvdelen af sektionens firmaer - stemmer derfor.

Er et medlem i restance med indbetaling af skyldige beløb, kan bestyrelsen uden nogen generalforsamlingsbeslutning slette firmaet som medlem af sektionen, såfremt det ikke efterkommer et 14 dages skriftligt varsel om at opfylde sine økonomiske forpligtelser over for sektionen.


§ 11. For vedtagelse af sektionens opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i vedtægten.

Såfremt det vedtages at opløse sektionen, skal generalforsamlingen samtidig træffe beslutning om anvendelse af sektionens eventuelle midler.

Mikael Mortensen

Mikael Mortensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0192
  • Mobil +45 3016 3799
  • E-mail mmo@di.dk