FOTO: Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

12.02.24 DI Digital Nyheder

Politisk aftale på plads om Danmarks nye digitaliseringsstrategi

Regeringen har netop fået en aftale på plads om Danmarks Nye digitaliseringsstrategi. Dermed er samtlige af Folketingets partier enige om at udmønte 740 millioner kroner til investeringer i digitalisering på tværs af den offentlige og private sektor.

Med den nye digitaliseringsstrategi tager partierne bag aftalen hul på et nyt kapitel i Danmarks digitale udvikling til gavn for både borgere og virksomheder. Strategien består af 29 initiativer, der skal styrke den digitale dannelse for børn og unge, sætte skub i den digitale grønne omstilling og lægge byggestenene til en ny strategisk indsats og vision for udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens. Aftalen vil samtidig gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og løfte danskernes digitale kompetencer.

Du kan finde aftalen her. 

Først og fremmest vil vi i DI gerne kvittere for, at digitaliseringsministeren med aftalen har fået opbakning fra et samlet folketing til en digitaliseringsstrategi for Danmark.

Det viser, at der er bred opbakning til, at vi som samfund prioriterer digitale løsninger, når vi i de kommende år skal finde løsninger på samfundets udfordringer, såsom manglen på arbejdskraft, den grønne omstilling osv.  

DI's øjne på aftalen

Kompetencer

Det er positivt, at regeringen og aftalepartierne har fokus på at løfte de digitale kompetencer i samfundet og i arbejdsstyrken. Det er helt afgørende for, at vi kan skabe vækst og løse samfundet udfordringer med digitale løsninger. Branchen har også længe skreget på arbejdskraft, så det er godt at se, at der er fokus herpå.  

Det er også vigtigt for at vi kan få alle med på den digitale rejse. Vi står foran markante forandringer af samfundet, og derfor er det vigtigt, at vi får løftet kompetencerne hos alle.  

"Det er godt, at regeringen og aftalepartierne indfører teknologiforståelse i folkeskolen. Det er helt afgørende for, at vi kan klæde de kommende generationer på til at kunne begå sig i en digitaliseret virkelighed. Men det er helt afgørende for os, at teknologiforståelse indføres som et selvstændigt obligatorisk fag, som eleverne introduceres for tidligt i skolegangen og som de løbende beskæftiger sig med." - Siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital.  

"Samtidig er det selvfølgelig også afgørende, at vi også får løftet lærernes digitale færdigheder i folkeskolen og underviserne på de videregående uddannelser. Derfor er vi glade for, at strategien indeholder initiativer til at videreudvikle teknologiforståelse i læreruddannelsen og kompetenceudvikling af undervisere og undervisningsudvikling på de videregående uddannelser. De to ting går hånd i hånd - der skal være dygtige undervisere til at undervise de studerende." - fortsætter hun.

Strategisk indsats for AI 

I DI er vi positive og bakker op om vigtigheden af ambitioner og offensive tiltag for at sikre, at vi som land får mest muligt ud af de muligheder som kunstig intelligens tilbyder.  

Det er helt centralt, at der afsættes væsentlige midler hertil, og vi havde i DI gerne set, at rammen var større, og at man igangsatte en prioriteret indsats på tværs af stat, kommuner, regioner og privat erhvervsliv med henblik på at skabe konkrete forandringer i den offentlige sektor ved generativ AI.  

I DI støtter vi alle projekter om at udvikle bedre og flere sprogmodeller på dansk – både internationale og danske. Men at tale om én dansk sprogmodel giver ikke mening. Fundamentet for bedre infrastruktur vil styrkes ved at gøre en bred pallette af sprogmodeller tilgængelige, og der er det naturligvis i vores interesse, at der også er aktivitet fra danske aktører, men ikke med det formål at ét projekt skal føre til én model, som så skal anvendes fx af den offentlige sektor. Det bemærkes i øvrigt, at finansieringen af arbejdet med sprogmodeller med fordel kan findes i den øremærkede pulje til AI på forskningsreserven. 

Initiativ om en AI sandkasse  

Regulatoriske sandkasser er et helt centralt element for at sikre, at danske myndigheder og virksomheder får mulighed for at afprøve teknologien i ”sikre” rammer, så man kan få vished om, hvad der kan lade sig gøre inden for reguleringen. I den forbindelse er det vigtigt, at vi snarligst får placeret ressortansvaret for AI i Danmark. Det gælder både rollen som kompetent myndighed og tilsynsmyndighed.  

"Vi er glade for regeringens initiativ om en regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens. Vi håber, at sandkassen – udover praksisnær vejledning – også vil fokusere på selve udviklingen og afprøvningen af AI-produkter. Det er netop dét, der sikrer, at danske virksomheder kan få de bedste forudsætninger og samtidig afklare mulige konsekvenser og faldgruber ved produkter. Vi opfordrer derfor også til, at relevante myndigheder og interessenter samarbejder om snarest at implementere sandkassen, så der hurtigst muligt kan understøttes dansk AI-udvikling og identificere potentielle risici og udfordringer i en tidlig fase." siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital.  

DI har i den forbindelse peget på Digitaliseringsstyrelsen som den oplagte myndighed, da opgaven ligger i naturlig forlængelse af arbejdet. 

Den grønne dagsorden

Det er meget positivt, at aftalen indeholder et betragteligt beløb til etablering og drift af Forsyningsdigitaliseringsprogrammet.

Adgang til data og data af høj kvalitet er en væsentlig faktor i at komme endnu længere med den grønne omstilling. Danmark er et land fuld af grøn og digital innovation og vi er allerede nået langt, når det gælder digitalisering af vores elforsyning, men vi har fortsat et stort og komplekst stykke arbejde foran os med digitalisering og frisættelse af øvrigt forsyningsdata.  

Den internationale dagsorden

Der er en ret central ændring her (i forhold til det udspil der kom i november), hvor der står at der etableres kommerciele myndighedssamarbejder på op til tre markeder. Det vil sige, at Trade Councils techområdet gøres mere målrettede og kun skal fokusere på 3 markeder. Dette ser vi som en positiv ting, da det giver mere fokus på de valgte markeder.  

Jacob Høffer Larsen

Jacob Høffer Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3479
  • Mobil +45 5170 5926
  • E-mail jahl@di.dk

Relateret indhold