27.11.23 DI Fødevarer Nyheder

Pæne vækstudsigter i fødevarebranchen

I en aktuel rundspørge i DI’s virksomhedspanel angiver fødevarevirksomhederne, at deres vækstudsigter er pæne.

Ud af 28 svar fra fødevarevirksomheder har næsten 40 pct. angivet, at virksomhedernes vækstudsigter er gode eller endog meget gode. Halvdelen af de adspurgte svarer, at deres vækstudsigter er hverken-eller, mens ca. ti pct. svarer, at deres vækstudsigter er dårlige eller meget dårlige. Det tyder derfor på, at der er en vis optimisme blandt fødevarevirksomhederne, selvom der er meget usikkerhed forbundet med den aktuelle geopolitiske situation. Det skal fremhæves, at virksomhederne er blevet spurgt inden konflikten mellem Israel og Hamas brød ud i starten af oktober. Det kan ikke udelukkes, at det vil have præge billedet i en mere negativ retning, hvis det samme spørgsmål var stillet efter udbruddet af denne konflikt.

image8ce2k.png

I forhold til sidste gang, virksomhederne blev spurgt ind til vækstudsigterne i marts i år er der ikke sket en nævneværdig forskydning mellem svarene, så virksomhederne ser ud til at opfatte vækstudsigterne på  omtrent samme måde som for et halvt års tid siden.

Sammenligner man svarene i den aktuelle undersøgelse med svarene fra det samlede virksomhedspanel, så er svarene fra fødevarevirksomhederne en anelse mindre optimistiske end det samlede virksomhedspanel, hvor 51 pct. opfatter vækstudsigterne som gode eller meget gode og 38 pct. som hverken-eller, mens ti pct. har dårlige eller meget dårlige vækstudsigter.

Lidt bekymring for fremtiden

Fødevarevirksomhederne er i nogen grad bekymret for, at de må nedjustere vækstforventningerne i den nærmeste fremtid. Det rimer godt med, at der er mange usikkerhedsmomenter globalt, som udfordrer stabiliteten i de rammerne, som virksomhederne opererer under.  

image95sxi.pngHele 60 pct. er bekymret for at måtte nedjustere, mens 18 pct. i høj grad eller meget høj grad er bekymret for at måtte nedjustere. For det samlede virksomhedspanel gælder det, at 48 pct. i nogen grad er bekymret for at måtte nedjustere vækstforventningerne, mens 23 pct. i høj grad eller meget høj grad er bekymret for at udviklingen i omverdenen kan indebære, at virksomhederne må nedjustere deres vækstforventninger. Tallene bekræfter, at usikkerheden i omverdenen fortsat er betydelig. Denne er næppe blevet mindre i medfør af konflikten af mellem Israel og Hamas.

Usikkerheder er en udviklingsbarriere

Billedet bekræftes, når der spørges ind til, hvilke eksterne barrierer, virksomhederne oplever som hæmmende i forhold til virksomhedernes udviklingsmuligheder over det kommende år. Det er ikke nogen overraskelse, at usikkerheder, herunder i form af krig, høj inflation m.v.) aktuelt er den væsentligste udviklingsbarriere for virksomhederne.

Også mangel på kvalificerede medarbejdere er fortsat en udfordring for fødevarevirksomheder sammen med det danske omkostningsniveau. Begge disse elementer har været fremtrædende svar i tidligere undersøgelser af, hvilke eksterne barrierer, som virksomhederne anser for at være de mest hæmmende for deres udviklingsmuligheder.  

imagedds8a.png

 

Relateret indhold