DI Handel

Greenwashing

Greenwashing er, når jeres markedsføring af ”grønne” tiltag er vildledende ved at være usande eller ved at overdrive miljøfortrin ved produktet/jeres virksomhed. Det er i strid med markedsføringslovens forbud mod vildledning (§§ 5 og 6).

Hvorfor har vi et forbud?

Forbrugere må ikke tro, at jeres virksomhed/produkter/aktiviteter er bedre for miljøet eller følger en højere etisk standard, end hvad der er tilfældet.

Det kan nemlig betyde, at forbrugerne træffer en beslutning, f.eks. om at købe jeres produkt, som de ellers ikke ville have truffet. Samtidig kan forbrugerne miste tilliden til de virksomheder, som faktisk gør en ekstra indsats for at være mindre miljøbelastende, eller som følger en højere etisk standard, end sine konkurrenter.

Husk dokumentation!

Miljø- og klimaudsagn er udsagn om faktiske forhold, der skal kunne dokumenteres (markedsføringslovens § 13). Husk derfor, at I altid skal kunne dokumentere jeres klima-/miljøpåstande.

Det er ikke et krav, at I skal have dokumentationen klar på markedsføringstidspunktet, men I skal kunne fremskaffe dokumentationen inden for rimelig tid, hvis Forbrugerombudsmanden eller en anden myndighed, såsom domstolene, skulle efterspørge den. Vi anbefaler dog altid at have dokumentationen klar på det tidspunkt, hvor I iværksætter jeres markedsføring. Hvis jeres virksomhed ikke kan dokumentere jeres udsagn, er markedsføringen som hovedregel i strid med markedsføringslovens vildledningsforbud.

Bruger I generelle klima- eller miljøudsagn uden forklaring?

Et generelt klima-/miljøudsagn er udsagn som ”bæredygtig”, "miljørigtigt", "klimavenlig" og "grønt", der beskriver produktet ”som helhed”, uden udsagnet er suppleret med en forklaring.

 

Eksempel

Generelt udsagn uden forklaring: "Rejs miljøvenligt"

Generelt udsagn med forklaring: "Tag bussen frem for bilen, og du hjælper med at reducere CO2-udslippet, da en bus med minimum X passagerer udleder mindre CO2, end det tilsvarende antal biler med én person i hver bil".

Et generelt klima-/miljøudsagn er udsagn som ”bæredygtig”, "miljørigtigt", "klimavenlig" og "grønt", der beskriver produktet ”som helhed”, uden udsagnet er suppleret med en forklaring. Sådanne udsagn kan give indtryk af, at jeres produkt ikke har nogen negativ indvirkning på klimaet/miljøet. Efter Forbrugerombudsmandens vurdering er det som udgangspunkt vildledende at anvende sådanne udsagn, da al produktion påvirker klimaet/miljøet.

Særligt om bæredygtig og bæredygtigt

En bæredygtig udvikling betegner en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare, jf. Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvikling fra 1987. Derfor skal virksomheden som udgangspunkt kunne dokumentere, at et produkt, der markedsføres som ”bæredygtigt”, ikke forringer kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov.

Derfor fraråder Forbrugerombudsmanden også brugen af udtryk som ”bæredygtig”/”bæredygtigt” eller andre generelle klima-/miljøudsagn, da det er meget svært at dokumentere rigtigheden af sådanne udsagn.

Krav til dokumentation generelle klima- eller miljøudsagn uden forklaring

Vælger din virksomhed alligevel at anvende sådanne generelle udsagn uden forklaring, stiller Forbrugerombudsmanden en række krav for, at markedsføringen vil være lovlig:

 • Produktet skal miljømæssigt høre til blandt de absolut bedste tilsvarende produkter. Derfor skal I som udgangspunkt kunne dokumentere, at jeres produkt generelt belaster klimaet eller miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter. I kan derfor ikke lovligt markedsføre jeres produkt med generelle miljøudsagn, hvis tilsvarende produkter på markedet er lige så gode som jeres.

 • I skal som udgangspunkt kunne dokumentere jeres markedsføringsudsagn ved en livscyklusanalyse og underbygge udsagnene med udtalelser/undersøgelser fra uafhængige eksperter, medmindre jeres produkt er mærket med en officiel mærkningsordning*.

*Er jeres produkt mærket med en officiel mærkningsordning?

Er jeres produkt Svanemærket, har det EU-Blomsten eller en anden officiel mærkningsordning, kan I normalt bruge udsagn som ”mindre miljøbelastende”, ”mere miljørigtigt” eller lign., uden at I får lavet en livscyklusanalyse.

Bruger I generelle klima- eller miljøudsagn med forklaring

Anvender I generelle klima-/og miljøudsagn, som I supplerer med en konkret fordel ved produktet, der forklarer det generelle udsagn, stiller Forbrugerombudsmanden ikke krav til, at I skal kunne dokumentere udsagnene ved en livscyklusanalyse.

I skal dog stadig kunne dokumentere udsagnenes rigtighed (§ 13 i markedsføringsloven) og som udgangspunkt kunne underbygge udsagnene med udtalelser/undersøgelser fra uafhængige eksperter. I skal også sikre, at forklaringen på det generelle udsagn bliver læst sammen med udsagnet.

Da brug af generelle klima-/miljøudsagn kan give indtryk af, at jeres produkt har væsentlige positive klima-/miljømæssige egenskaber og er bedre klima-/miljømæssigt end jeres konkurrenters, stiller Forbrugerombudsmanden fire yderligere krav, I skal opfylde, hvis I anvender generelle udsagn med forklaring om klima-/miljøfordele ved jeres produkt:

 • Fordelen må ikke have en marginal betydning for klimaet/miljøet.

 • Fordelen må ikke være fremkommet ved aktiviteter, der i sig selv er skadelige for klima eller miljø.

 • Fordelen ved produktet må ikke væsentligt reduceres af klima-/miljøbelastende aspekter ved produktet.

 • Fordelen ved produktet må ikke være sædvanlig for tilsvarende produkter.

Bruger I konkrete udsagn?

Konkrete udsagn giver mere præcis information om klima-/miljøfordelen ved produktet. Konkrete udsagn skal stadig kunne dokumenteres, men det er meget nemmere end at dokumentere generelle udsagn, f.eks. ”emballagen består af 45 % genanvendt plastik” (konkret udsagn) vs. ”genanvendt emballage” (generelt udsagn, der indikerer, at hele emballagen er genanvendt).

Husk, at det også kan være vildledende at udelade væsentlige informationer fra jeres markedsføring (§ 6 i markedsføringsloven), og at I ikke må fremhæve egenskaber ved jeres produkt som noget særligt, hvis produktet blot opfylder de klima-/miljømæssige krav, som lovgivningen foreskriver.

Retsgrundlag

Greenwashing er vildledende og forbuddet følger derfor de samme regler som forbud mod vildledning i markedsføringsloven.

Forbud mod vildledning står i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8. Kravet om dokumentation for jeres påstande står i markedsføringslovens § 13. Find markedsføringsloven og bestemmelserne her: Markedsføringsloven (retsinformation.dk)

Hvem fører tilsyn med markedsføringsloven?

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Derfor er det Forbrugerombudsmanden, der vurderer, om jeres markedsføring af klima-/miljøudsagn er vildledende.

Forbrugerombudsmanden kan tage sager op af egen drift eller på baggrund af klager. Hvis Forbrugerombudsmanden konstaterer, at reglerne bliver overtrådt, har Forbrugerombudsmanden forskellige sanktionsmuligheder. Forbrugerombudsmanden kan i mindre grove tilfælde beslutte at give virksomheden en advarsel (også kaldet en ”indskærpelse”). Ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne, kan Forbrugerombudsmanden beslutte at politianmelde virksomheden med henblik på, at der rejses tiltale over for virksomheden for overtrædelsen. I så fald vil virksomheden kunne ende med at blive idømt en bøde.

Forbrugerombudsmanden orienterer offentligheden om sager, som er behandlet af Forbrugerombudsmanden, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af bestemmelserne i den lovgivning, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Sagerne bliver offentliggjort som pressemeddelelser og kan læses på  Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Læs mere om Forbrugerombudsmanden og deres arbejde på deres hjemmeside her.

Vores to jurister, Astrid og Marie, har begge arbejdet hos Forbrugerombudsmanden og er klar til at svare på spørgsmål om markedsføringsloven.

Gode råd

 • Jeres budskaber skal være korrekte, præcise, relevante og afbalancerede – vær derfor så konkret, faktuel og neutral som overhoved muligt og undlad at overdrive jeres markedsføring.

 • Husk dokumentation! I skal kunne dokumentere jeres klima-/miljøudsagn. Undlad derfor at bruge generelle udsagn, f.eks. om at jeres produkt er ”bæredygtigt”, da kravene til dokumentation er svære at opfylde.

 • I skal sørge for at opdatere og revurdere jeres udsagn løbende. Der kommer hele tiden ny lovgivning, teknologi, viden og nye produkter, som kan betyde, at jeres udsagn ikke længere er retvisende.

 • Helhedsindtrykket er afgørende for, om jeres markedsføring er vildledende – vær opmærksom på, at brug af farver og/eller billeder også kan betyde, at markedsføringen bliver vildledende.

 • Læs Forbrugerombudsmandens kvikguide! Vil I læse mere om bestemte emner i kvikguiden, kan I finde mere information i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv.  
Astrid Jessen

Astrid Jessen

Konsulent

Marie Asmussen

Marie Asmussen

Chefkonsulent

Relateret indhold