DI Handel

Spamforbuddet

Spam er direkte markedsføring sendt til en eller flere modtagere ved brug af elektronisk post uden forudgående samtykke fra modtageren.

Forbud mod spam

Efter markedsføringslovens § 10 er det ulovligt at sende spam. Som udgangspunkt kan I derfor kun sende direkte, elektronisk markedsføring lovligt, hvis I har indhentet et samtykke fra modtageren først.

Vær opmærksom på, at spamforbuddet gælder alle modtagere, dvs. uanset om henvendelsen sendes til en forbruger, en virksomhed, en offentlig myndighed mv. Derfor må jeres virksomhed ikke sende uanmodet elektronisk markedsføring til andre virksomheder.

Hvornår er jeres henvendelse markedsføring?

Enhver elektronisk henvendelse med henblik på markedsføring (herunder branding) er omfattet af spamforbuddet.

Hvis jeres henvendelse ikke er markedsføring, men derimod en ”servicemeddelelse”, vil den ikke være omfattet af forbuddet mod spam. Det kræver derfor ikke et forudgående samtykke at sende servicemeddelelser.

Det kan være svært at vurdere, hvornår en meddelelse er “ren” serviceinformation, og hvornår meddelelsen (også) indeholder markedsføring. Det afgørende i vurderingen af, om der er tale om en servicemeddelelse eller markedsføring er, hvad formålet med meddelelsen er. Hvis formålet også er at afsætte produkter/brande jeres virksomhed, er meddelelsen markedsføring.

Hvad må I ikke sende uden samtykke?

% Tilbud om deltagelse i konkurrencer

% Nyhedsmails

% ”Det er længe siden”-mails

% “Tabt kurv”-mail, da kunden skal gøre noget, som klart afslutter afgivelsen af samtykket, f.eks. ved at trykke på en ”tilmeld” eller ”godkend og betal” knap

Hvad må I sende uden samtykke?

Hvornår sender I elektronisk post?

Spamforbuddet omfatter ”elektronisk post”.

Elektronisk post omfatter al elektronisk kommunikation, herunder e-mails, sms’er og digital post i e-Boks samt andre direkte beskeder, f.eks. på LinkedIn, Messenger og andre sociale platforme.

Det er også elektronisk post, når en bruger af et socialt medie modtager en notifikation om, at denne er blevet ”tagget” i et opslag. Jeres virksomhed kan derfor ikke lovligt udlodde en konkurrence, f.eks. på Facebook eller Instagram, hvor I kræver, at forbrugerne ”tagger” deres venner for at kunne deltage, da notifikationen er elektronisk post, der vil blive anset for at være sendt af jer selv. Det er ikke i strid med spamforbuddet, hvis I stiller krav om, at brugerne liker/kommenterer på konkurrencen.

 • Forbrugerombudsmanden har skrevet en vejledning om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring.

Opslag som vises på en brugers ”news feed” på et socialt medie og bannerannoncer er ikke elektronisk post.

 

 

 

Hvornår har I indhentet et gyldigt samtykke?

Jeres virksomhed skal have et forudgående samtykke fra modtageren for, at I lovligt kan sende elektronisk post, der indeholder markedsføring.

At samtykket skal være forudgående betyder, at I f.eks. ikke må sende en e-mail til en modtager, hvor I anmoder om modtagerens samtykke til, at jeres virksomhed må sende markedsføring, da e-mailen vil være markedsføring i sig selv.

For at et samtykke er gyldigt, skal det være udtryk for en frivillig, informeret og specificeret samt utvetydig viljetilkendegivelse:

 • At et samtykke er frivilligt betyder, at den, der får tilbud om at give et samtykke, reelt skal have et frit valg. I må derfor f.eks. ikke betinge køb på jeres webshop af, at køberen giver samtykke til at modtage markedsføring fra jer. Forbrugerombudsmanden har dog udtalt, at I lovligt kan betinge indmeldelse i f.eks. jeres fordelsprogram af, at medlemmerne giver samtykke til at modtage markedsføring fra jer.

 • At samtykket er informeret og specificeret betyder, at den, som giver samtykke, skal vide, hvad denne giver samtykke til. Det skal derfor fremgå, hvem modtageren vil få markedsføring fra, hvordan markedsføringen vil blive sendt, hvilke produkter/produktkategorier I vil sende markedsføring om, og at modtageren kan trække sit samtykke tilbage. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt at skrive, at modtageren vil blive kontaktet af ”samarbejdspartnere”. Modtageren skal derimod vide, hvilke(n) virksomhed(er) denne giver samtykke til at modtage markedsføring fra, og om markedsføringen f.eks. vil blive sendt over e-mail, sms eller LinkedIn-beskeder. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at skrive ”vi vil sende dig markedsføring”.

 • At samtykket er utvetydigt betyder, at samtykket skal være udtryk for et aktivt valg. Modtageren skal derfor være klar over, at denne giver samtykke til at modtage markedsføring. Det er ikke lovligt at indhente et samtykke ved et forhåndsafkrydset felt, og et felt, hvor modtageren kan give samtykke til markedsføring, skal være adskilt fra jeres handelsbetingelser.

Samtykket skal let og gebyrfrit kunne trækkes tilbage.

Et samtykke kan både gives mundtligt, skriftligt og digitalt, men ikke stiltiende eller ”underforstået”.

 

 

 

Kan I dokumentere samtykket?

I skal kunne dokumentere, at jeres virksomhed har indhentet et forudgående samtykke til markedsføring, hvis modtageren anfægter samtykkets gyldighed.

Det kan være svært at dokumentere et samtykke, som ikke er afgivet skriftligt, f.eks. fordi I har indhentet samtykket mundtligt over telefonen. 

Forbrugerombudsmanden anbefaler derfor en dobbelt opt-in model, som betyder, at modtageren efter sin tilmelding får en e-mail, hvor denne bekræfter sit samtykke. Der er dog ikke noget lovkrav om en dobbelt opt-in løsning efter markedsføringsloven, og I kan derfor frit vælge en anden praksis, så længe I kan bevise, at samtykket er lovligt indhentet.

Undtagelse ved markedsføring om tilsvarende produkter til tidligere kunder

Der er en undtagelse til spamforbuddet og kravet om et forudgående samtykke, hvis I sender elektronisk markedsføring til tidligere kunder (markedsføringslovens § 10, stk. 2).

Det er dog en snæver undtagelse, som kræver, at:

 • Kunden har oplyst sin elektroniske adresse, f.eks. e-mail, i forbindelse med et køb hos jer.

 • Kunden ved afgivelsen er blevet oplyst om, at den elektroniske adresse vil blive brugt til at sende markedsføring, og at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig markedsføringen. Her vil et forhåndsafkrydset felt være tilstrækkeligt.

 • Kunden let og gebyrfrit kan sige nej tak til flere henvendelser med markedsføring fra jer i hver efterfølgende henvendelse.

 • I kun sender markedsføring om jeres egne tilsvarende produkter, dvs. produkter der svarer til dem, som kunden købte (inden for samme produktkategori), da kunden oplyste sin elektroniske adresse til jer.

Vær opmærksom på, at nyhedsbreve efter Forbrugerombudsmandens vurdering oftest ikke vil være omfattet af denne undtagelse, da sådanne typisk også vil markedsføre andre ”ikke-tilsvarende” produkter.

 

 

Hvad risikerer I, hvis I overtræder spamforbuddet?

Tager Forbrugerombudsmanden en sag op om overtrædelse af spamforbuddet, som afsluttes med en bøde, er minimumsbøden 20.000 kr.

Bødens størrelse afhænger af, hvor mange uanmodede henvendelser, I har sendt og hvert eneste forhold tæller:

Hvem fører tilsyn med markedsføringsloven?

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Derfor er det Forbrugerombudsmanden, der vurderer, om I sender elektronisk post i strid med spamforbuddet.

Forbrugerombudsmanden kan tage sager op af egen drift eller på baggrund af klager. Hvis Forbrugerombudsmanden konstaterer, at reglerne bliver overtrådt, har Forbrugerombudsmanden forskellige sanktionsmuligheder. Forbrugerombudsmanden kan i mindre grove tilfælde beslutte at give virksomheden en advarsel (også kaldet en ”indskærpelse”). Ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne, kan Forbrugerombudsmanden beslutte at politianmelde virksomheden med henblik på, at der rejses tiltale over for virksomheden for overtrædelsen. I så fald vil virksomheden kunne ende med at blive idømt en bøde.

Forbrugerombudsmanden orienterer offentligheden om sager, som er behandlet af Forbrugerombudsmanden, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af bestemmelserne i den lovgivning, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Sagerne bliver offentliggjort som pressemeddelelser og kan læses på Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Læs mere om Forbrugerombudsmanden og deres arbejde på deres hjemmeside her.

Vores to jurister, Astrid og Marie, har begge arbejdet hos Forbrugerombudsmanden og er klar til at svare på spørgsmål om markedsføringsloven.

Retsgrundlag

Spamforbuddet følger af markedsføringslovens § 10. Find bestemmelsen her: Markedsføringsloven (retsinformation.dk)

Gode råd

 • Husk at indhent forudgående samtykke! I skal sikre, at modtageren har givet samtykke til at modtage elektronisk post med markedsføring fra jer, f.eks. et nyhedsbrev, inden afsendelse.

 • Sørg for, at I kan dokumentere, at I har fået samtykke til at sende elektronisk post med markedsføring fra hver enkelt modtager.

 • Husk, at spamforbuddet gælder i forhold til alle modtagere og derfor også B2B-forhold.

 • Sørg for, at modtageren nemt kan frabede sig jeres elektroniske henvendelser. Hver henvendelse med markedsføring skal indeholde en tydelig afmeldingsfunktion, som gør det let og gebyrfrit for modtageren at trække samtykket tilbage.

 • Overvej, om modtageren ønsker jeres henvendelse eller vil opfatte henvendelsen som spam, hvis I sender markedsføring til jeres tidligere kunder om tilsvarende produkter.

Læs mere i Forbrugerombudsmandens vejledning om spamforbuddet og i Forbrugerombudsmandens svar på ofte stillede spørgsmål om spam (i bunden af linket).

 

Astrid Jessen

Astrid Jessen

Konsulent

Marie Asmussen

Marie Asmussen

Chefkonsulent

Relateret indhold