Foto: Getty Images
17.11.23 AKT Nyheder

13,2 pensionsordningen - Vigtigt, hvis I på Tillægsoverenskomsten har betalt pension af særlig opsparing ved udbetaling af saldo i juni 2023

Chauffører ansat før 1. juli 2014 har på Tillægsoverenskomst for rutebilkørsel i HT-området haft mulighed for en pensionsordning, hvor hele pensionsbidraget blev betalt af virksomheden med 13,2 pct. af grundlønnen. modsat den almindelige pensionsordning på tværs af overenskomstområder, hvor pensionsindbetalingen udgøres af et arbejdsgiverbidrag og et medarbejderbidrag beregnet af den a-skattepligtige løn.

Overgang til ny pensionsordning

Fra 1. juni 2023 overgik chauffører, der er omfattet af 13,2 pensionsordningen, til den almindelige pensionsordning, hvor arbejdsgiverbidraget pr. 1. juni 2023 er 10 pct. og chaufførens eget bidrag er 2 pct. af den a-skattepligtige løn.

Pension af særlig opsparing

Overenskomstparterne har indgået en aftale, der præciserer, at der ikke skal betales pension af den del af særlig opsparing, der er optjent frem til og med den 31. maj 2023, da optjeningen vedrører den periode, hvor pensionen beregnes af grundlønnen.

Der skal betales pension af den del af særlig opsparing, der er optjent fra og med 1. juni 2023, idet pensionen herefter beregnes af den a-skattepligtige løn.

Tilbagebetaling af for meget betalt pension

Hvis virksomheden har betalt pension af særlig opsparing optjent til og med 31. maj 2023, kan I modregne denne pensionsindbetaling i fremtidige pensionsindbetalinger under visse forudsætninger:

 1. I skal skriftligt opgøre tilbagebetalingskravet for hver enkelt medarbejder på baggrund af optjening af særlig opsparing frem til og med 31. maj 2023. Det for meget betalte beløb skal være tydeligt angivet, så medarbejderen kan se, hvad og hvornår beløbet trækkes.
 2. I har pligt til skriftligt at dokumentere tilbagebetalingskravets størrelse overfor medarbejderen
 3. De berørte medarbejdere skal individuelt have særskilt skriftlig meddelelse om størrelsen af de respektive tilbagebetalingskrav og ret til en forklaringssamtale med lønningsbogholderiet.
 4. Medarbejderens eventuelle indsigelse mod fejl i tilbagebetalingskravets størrelse skal være gjort gældende overfor virksomheden senest 6 måneder efter, at I skriftligt har meddelt medarbejderen størrelsen af efterbetalingskravet

Hvordan modregner I for meget indbetalt pension?

Modregningen i pensionsindbetalingen kan ske på to måder:

 1. Arbejdsgiver kan trække den for meget betalte pension fra ved næste ordinære pensionsindbetaling til PensionDanmark. Virksomheden bør informere sit lønbureau herom. Virksomheden kan også selv logge på pension.dk/virksomheder og indberette værdien.

  Opmærksomhedspunkt
  Hvis beløbet, der skal fratrækkes, overstiger selve pensionsindbetalingen, skal modregningen ske over flere pensionsindbetalinger

 2. Arbejdsgiver kan foretage en ekstra indberetning med et negativt beløb ved siden af den ordinære pensionsindbetaling. Virksomheden bør informere sit lønbureau herom. Virksomheden kan også selv logge på pension.dk/virksomheder og indberette det negative beløb.

  Opmærksomhedspunkter

  - Det negative beløb må ikke overstige 10.000 kr.
  - Den negative indberetning må ikke være større end virksomhedens samlede indberetning på medarbejderen de seneste 12 måneder
  - Der skal minimum være 500 kr. eller 10 procent af medarbejderens pensionsopsparing tilbage hos PensionDanmark, når beløbet er trukket
  - Hvis den negative regulering bliver godkendt af PensionDanmark (jf. ovenstående kontrolpunkter), returneres beløbet til virksomhedens NemKonto
  - Hvis den negative regulering bliver godkendt, sendes der automatisk et brev til medarbejderen, hvori PensionDanmark oplyser om, at der er trukket penge fra medarbejderens pensionsopsparing hos PensionDanmark

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til modregning i pensionsindbetalingen, kan I kontakte PensionDanmarks Virksomhedsrådgivning alle hverdage fra kl. 8.00 – 18.00 på 7012 1340.

Relateret indhold