AKT

Arbejdsmiljø

Der er to grundlæggende elementer, der altid skal være på plads: Arbejdspladsvurderingen (APV) og arbejdsmiljøorganisation.

DI og BAU transport og engros' hjemmeside indeholder en lang række eksempler på vigtige emner, der har betydning for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvurdering - APV

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal alle danske virksomheder udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).
Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages og deltage i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen, opfølgningen og revisionen af APV'en.

I virksomheder, hvor der ikke er en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte inddrages på tilsvarende vis.

Ansvaret for, at APV'en bliver gennemført, og at den er skriftlig, er arbejdsgiverens. Det er ligeledes arbejdsgiveres pligt at sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen/medarbejderne inddrages.

Hjælpeskemaer

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) for transport og engros har udarbejdet en række skemaer til hjælp, når der skal laves APV.

Materialet består af tjeklister, et skema til beskrivelse af en APV-opgave og en samlet handlingsplan.

Bestilling af BAU transport og engros materialer

ATL's medlemmer kan frit rekvirere materialer fra BAU transport og engros ved henvendelse til Susanne Linhart ved at skrive en mail til sli@di.dk eller ringe på 33 77 48 47. Ring også blot for at få et godt råd til at komme i gang med APV arbejdet.

Arbejdstilsynet på besøg

Den typiske besøgsform er det risikobaserede tilsyn. Ved det risikobaserede tilsyn udvælges virksomhederne på baggrund af en indeksmodel. 
Indeksmodellen indeholder en række parametre, som er henholdsvis virksomhedsrettede og brancherettede. Disse parametre skal tilsammen identificere de virksomheder, der forventes at have størst risiko for problemer i arbejdsmiljøet. For hver parameter tildeles virksomhederne point, og de virksomheder, der samlet set tildeles flest point, prioriteres til tilsyn.

Der lægges i indekset særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø. Hvis en virksomhed derfor ved det seneste tilsynsbesøg har fået vejledning om psykisk arbejdsmiljø, vil det forøge virksomhedens indeksscore så meget, at den vil få et nyt tilsyn. Vejledninger vedrørende andre arbejdsmiljøproblemer end psykisk arbejdsmiljø vil ikke medføre højere indeksscore.

Transportvirksomheder møder også Arbejdstilsynet i forbindelse med det nye byggepladstilsyn, hvor Arbejdstilsynet besøger samtlige virksomheder, der har aktiviteter på en byggeplads.

Arbejdstilsynets viden

Arbejdstilsynets viden om arbejdsmiljøforholdene i brancherne stammer dels fra Arbejdstilsynets erfaringer fra egne afgørelser, f.eks. påbud, dels fra vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, dels fra anmeldte arbejdsulykker og undersøgelser fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det betyder, at virksomheder, der vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn.

Arbejdstilsynet kontakter virksomhederne

Arbejdstilsynet vil som hovedregel kontakte virksomhederne 1-4 måneder før et tilsynsbesøg, så virksomhederne får mulighed for selv at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer inden tilsynet. Virksomheden får ikke at vide præcist, hvornår Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, derfor vil tilsynet således stadig være uanmeldt.  ATL’s virksomheder er meget velkomne til at kontakte os i forbindelse med forberedelsen til Arbejdstilsynets besøg.

Som hidtil vil alle virksomheder uanset antal ansatte og indeksscore få tilsynsbesøg som følge af arbejdsulykker, klager fra ansatte mv.

Påbud

Hvis virksomheden har bedt om skriftlig høring vil det første brev, der kommer fra Arbejdstilsynet være et udkast til påbud, hvor virksomheden har 14 dage til at svare. Derefter får virksomheden et endeligt påbud, hvor der er fire ugers klagefrist.

Arbejdsmiljøorganisation

Reglerne

Overordnet vil der være følgende krav til arbejdsmiljøorganisationen:

1-9 ansatte

Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

10-34 ansatte

Samarbejde om sikkerhed og sundhed skal organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand.

Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

Over 35 ansatte

Samarbejdet skal organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, hvor:

• En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

• Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed 
Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet.

• Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå – herunder f.eks. antallet af møder.

• I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne. 
Arbejdstilsynet har offentliggjort nogle guides til hjælp for den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er på 3 dage, derudover skal der gives et årligt tilbud om efteruddannelse (1½dag).

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den supplerende uddannelse er tilbudt arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Alle nye medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe skal efter lovkrav deltage i en arbejdsmiljøuddannelse.

Uddannelsen gennemgår lovgivning på området og giver dig input til, hvordan du kan arbejde systematisk med arbejdsmiljø i dagligdagen.

Relateret indhold