Om os

"Bygningsentreprenørsektionen arbejder for fair konkurrence – uanset om opgaven er stor eller lille, og uanset om den er afgivet af en erhvervsvirksomhed, en offentlig udbudsgiver eller en privat husstand."

Sektionskontingent

Se det nærværende medlemskontingent

Sektionens aktiviteter er delvist brugerfinansieret.
Det årlige kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen, er for nærværende på 1.400 kr. pr. medlemsvirksomhed.

Vedtægter

Læs vedtægterne her

Navn

§1

Sektionens navn er ”Bygningsentreprenørsektionen” og med binavn ”DI Byggeri, Sektionen for bygningsentreprenører”. Sektionens logo skiftes i overensstemmelse hermed.

Hjemsted

§2

Sektionen er en forening med hjemsted i Københavns kommune.

Medlemskreds

§3

Bygningsentreprenørsektionen er en sammenslutning af medlemmer af DI Byggeri, hvis virksomhed omfatter byggearbejder og aktiviteter i tilknytning hermed uden dog at virksomhedens faglige aktiviteter i sin helhed henhører under en anden sektion i DI Byggeri.

Sektionens medlemsvirksomheder skal være medlem af DI.

Sektionen er medlem af branchefælleskabet DI Byggeri, og sektionens medlemsvirksomheder skal være medlem af DI  Byggeri.

Sektionen kan udtræde af DI Byggeri med 6 måneders varsel. Beslutning herom træffes på sektionens generalforsamling. Afstemningen sker efter proceduren i vedtægternes § 8. Sektionen kan derefter etablere sig som selvstændigt valgforum i DI efter godkendelse i DI’s forretningsudvalg.

Formål

§4

Sektionen varetager medlemmernes interesser inden for de til enhver tid af DI Byggeri fastsatte rammer herfor.

Optagelse af medlemmer

§5

Bestyrelsen afgør om en virksomhed, der ansøger om medlemskab, opfylder betingelserne herfor og kan for vurderingen heraf anmode om oplysninger om virksomhedens faglige aktiviteter.

Indskud og kontingent

§6

Eventuelt kontingent og indskud ved indmeldelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling med virkning for det følgende kalenderår og opkræves af DI  Byggeri. Indskuddet tilbagebetales ikke med medlemskabets ophør.

Bestyrelse

§7

Sektionens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer valgt på generalforsamlingen foruden et antal bestyrelsesmedlemmer udpeget af interessegrupper.

På førstkommende bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Sektionen tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Generalforsamling

§8

Den ordinære generalforsamling, der kan afholdes elektronisk, afholdes inden udgangen af maj og indkaldes med 1 måneds skriftlig varsel.

Dagsordenen skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastlæggelse af eventuelt indskud og eventuelt kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleant
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanten og den kritiske revisor vælges for to år ad gangen blandt personer, der ifølge denne vedtægts bestemmelser kan repræsentere et medlem i sektionen.

Forslag fra medlemmerne om valg til bestyrelsen skal fremsættes skriftligt til sektionen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling, der kan afholdes elektronisk, indkaldes med mindst 14 dages varsel af formanden, når denne finder det ønskeligt, eller når det kræves ved skriftlig meddelelse til sektionen fra mindst 20 medlemmer.

På generalforsamlingen kan et medlem lade sig repræsentere af en ledende medarbejder i virksomheden , eller af et andet af sektionens medlemmer ved fuldmagt. Der er ingen begrænsning i, hvor stort et antal andre medlemmer et medlem kan repræsentere ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Såfremt et antal medlemsvirksomheder, der repræsenterer mindst 10 pct. af sektionen samlede lønsum finder, at et valg eller en beslutning på generalforsamlingen skal lægges ud til skriftlig afstemning til alle medlemmer af sektionen (urafstemning), kan de begære dette inden 14 dage efter generalforsamlingen. Sådan begæring skal fremsættes skriftligt.

Udenfor generalforsamlingen kan bestyrelsen sende forslag til urafstemning.

Ved ændringer af sektionens vedtægter på en generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemsvirksomheder stemmer derfor. Vedtagelsen af en vedtægtsændring ved urafstemning kan ske ved almindelig flertal blandt de afgivne stemmer. Ændringer af vedtægtsbestemmelser, der vedrører urafstemning, kan kun ændres ved en urafstemning.

Både ved afstemning på generalforsamlingen og ved urafstemning stemmer medlemsvirksomhederne med vægten af deres lønsum. Denne lønsum opgøres hvert år seneste den 1. oktober og beregnes på grundlag af de 4 forudgående kvartalers lønsum (det vil sige lønsummen i april, januar kvartal i indeværende år og oktober og juli kvartal året før).

Er en medlemsvirksomhed medlem af flere sektionen under DI  Byggeri, regnes der med den del af virksomhedens samlede lønsum, som ved fordelingen på sektioner er henført til Bygningsentreprenørsektionen.

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige godkendes af DI Byggeris bestyrelse.

Interessegrupper

§9

Medlemsvirksomhederne kan oprette interessegrupper i sektionen. Interessegrupper oprettes som foreninger. Interessegrupper kan blive oprettet, når en gruppe medlemsvirksomheder ønsker at fremme fælles interesser. Interessegruppernes formål skal ligge inden for sektionens område og interesser, og interessegrupperne skal være underlagt de til enhver tid gældende vedtægter for DI Byggeri og DI.

Bestyrelsen skal godkende oprettelsen af en interessegruppe. Bestyrelsen kan vælge at støtte aktiviteter i en interessegruppe økonomisk, hvis aktiviteten medvirker til at fremme sektionens fælles interesser.

Bestyrelsen kan beslutte, at en interessegruppe kan udpege et eller to medlemmer af bestyrelsen. For at kunne udpege et medlem til bestyrelsen kræver det, at interessegruppen repræsenterer minimum 20 pct. af sektionens samlede lønsum. For at kunne udpege to medlemmer i bestyrelsen kræver det mindst 40 pct. af sektionens lønsum.

Hvis en interessegruppe får ret til at udpege repræsentanter til sektionens bestyrelse, så skal disse repræsentanters navne fremgå af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Restance

§10

Bestyrelsen kan udelukke et medlem ved undladelse af indbetaling af skyldige beløb, når beløbet trods påmindelse ikke indbetales.

Forhandlingsprotokol – regnskab – revision

§11

Sektionen føre forhandlingsprotokol, der henligger på DI Byggeris kontor. Endvidere føres regnskab over sektionens indtægter og udgifter. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af enten en af generalforsamlingen valgt kritisk revisor eller den af DI valgte statsautoriserede revisor, alt efter det af generalforsamlingen herom besluttede.

Ophør af medlemskab

§12

Udmeldelse af sektionen kan ske til  1. januar med 3 måneders skriftlig varsel. Bestyrelsen kan i de enkelte tilfælde beslutte at acceptere en kortere frist.

Ophører en virksomheds medlemskab af DI Byggeri, ophører samtidig medlemskabet af sektionen.

Betaler et medlem ikke et skyldigt beløb til sektionen inden for 14 dage efter fremsendt påmindelse, kan medlemskabet bringes til ophør ved bestyrelsens beslutning herom.

Opløsning

§13

For vedtagelsen af sektionen opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i vedtægterne.

Såfremt det vedtages at opløse sektionen, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelsen af sektionens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen den  4. maj 2022.

3 grunde for medlemskab

Fællesskab og netværk

- Du kommer med i et stærkt fagligt fællesskab – her kan du sparre med kolleger fra branchen, uanset om du er tømrermester med få ansatte eller programchef med rigtig mange ansatte.

- Du får adgang til særligt netværk for dig, som er beskæftiget med større bygge- og anlægsopgaver – Styringsentreprenørgruppen.

Kurser, møder og rejser

- Du og dine medarbejdere får 50 pct. tilskud til målrettede uddannelsestilbud
samt et bredt udvalg af kurser og arrangementer.

- Du deltager gratis i tema-, medlemsmøder og netværksmiddage.

- Du kan deltage i årlige studieture til stærkt reduceret pris til så forskellige steder som f.eks. Canada, Grønland, Japan, Sydafrika, Litauen

- Din virksomhed bliver overenskomstdækket og får
blandt andet rådgivning om ansættelsesret.

Viden og vejledning

- Du får faglig sparring med eksperter fra DI og DI Byggeri.

      - Erhvervsjuridisk rådgivning.

      - Byggeteknisk rådgivning.

      - Personalejuridisk rådgivning.

- Du får rådgivning og løbende opdatering om arbejdsmiljø og tilsyn.

- Du får ny viden, myndighedskrav og de politiske dagsordner – udvalgt og ”oversat” til hverdagsbrug.

- Og du får adgang til særligt netværk for dig, som er beskæftiget med større
bygge- og anlægsopgaver – Styringsentreprenørgruppen.

Bliv medlem

Bliv en del af Bygningsentreprenørsektionen

Hvis du er interesseret i at blive en del af Bygningsentreprenørsektionen, er du meget velkommen til at kontakte Anne Kristine Busch.

Anne Kristine Busch

Anne Kristine Busch

Chefkonsulent