Om DFL

Danmarks Farve- og Limindustri repræsenterer producenter og distributører inden for maling, lak, lim, fuge- og spartelmasser, træbeskyttelse og trykfarve. DFL repræsenterer ligeledes råvareleverandører til branchen. DFL’s sekretariat ligger i DI’s flotte domicil på Rådhuspladsen i København. Vi er 2 medarbejdere med teknisk og naturvidenskabelig baggrund, der hver dag arbejder for medlemmernes interesser - og vi brænder for det, vi laver.

Formål og vision

Formål

Formålet med Danmarks Farve- og Limindustri er at varetage medlemmernes fælles branchemæssige interesser nationalt og internationalt.

 

 

 

Vision

Vores vision er at være branchens vigtigste:

  • Leverandør af den nyeste viden fra ind - og udland om brancherelevant lovgivning og initiativer inden for kemi, miljø og arbejdsmiljø
  • Høringspart ved brancherelevante lovgivningsarbejder, ajourføring af miljø- og allergimærker m.v.
  • Talerør for branchen både i Danmark og i EU-samarbejdet
  • Netværk af relevans for branchens arbejde og vilkår i Danmark
Bestyrelsen

9 medlemsvirksomheder sætter kursen for DFL.

DFL’s bestyrelse mødes 4 gange om året. Her gør man status over DFL’s ressourceforbrug, arbejde og prioriteringer. Sammenhængen med det øvrige DI-hus drøftes og fastlægges. 

Bestyrelsen er en uundværlig sparringspartner for sekretariatet, idet dets medlemmer bidrager med deres ledelseserfaring og viden om, hvad der foregår i branchen og i erhvervslivet helt generelt. 

Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af minimum 6 medlemmer og maksimalt 9 medlemmer. Bestyrelsen er til valg hvert år på generalforsamlingen og kan genvælges. 

Husk at DFL er din medlemsforening. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer med forslag og bemærkninger. 

Sekretariatet

Charlotte Frimer Petersen er uddannet cand.scient fra Københavns Universitet (tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

Charlotte har det overordnede ansvar for sekretariatets drift, og for at branchens interesser, både nationalt og internationalt, bliver varetaget, herunder at løse drifts- og udviklingsopgaver, så DFL’s strategiske mål bliver indfriet. Det sidste i tæt samarbejde med DFL’s formandskab og bestyrelse.

Charlotte står for betjeningen af DFLs bestyrelse og tre sektioner.

Anette Harbo Dahl er uddannet kemiingeniør og ansvarlig for:

- Miljølovgivningen på området for bl.a. REACH, klassificering og mærkning (CLP), biocider, nano, miljømærker

- Arbejdsmiljølovgivning på området for stoffer og materialer f.eks. SDS, kodenumre, produktregistering

- Drift af foreningens Produktmiljøudvalg

Vedtægter

Gældende vedtægter

De gældende vedtægter for Danmarks Farve- og Limindustri blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 8. april 2016.

Medlemskodeks

Medlemskodeks 2021

Det nye kodeks skal sikre, at medlemmer af DFL støtter op om foreningens formål og virke. Afsættet er vedtægternes formålsbeskrivelse.

Samarbejde Nationalt

Foreningen er en naturlig høringspart og samarbejdspartner for branchens væsentlige interessenter såsom myndigheder, certificerende organisationer, forskningsinstitutter og branche- og fagforeninger. 

DFL er høringspart når der udarbejdes brancherelevant lovgivning. Vi har tæt kontakt til Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet og sidder i både faste og ad hoc netværk af relevans for branchen. 

DFL er i dialog med Miljømærkning Danmark og Astma-Allergi Danmark, når kriterier for miljømærker eller allergimærker skal etableres eller ajourføres. Det samme gælder for Rådet for Bæredygtigt Byggeris kriterier for kemiske byggevarer til bæredygtigt byggeri.

Vi følger desuden med i udvalgte forskningsprojekter, der har relevans for branchen. Vi er derfor i løbende kontakt med forskningsinstitutioner, som f.eks. Videncenter for Allergi, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Teknologisk Institut. 

Vores medlemmer har selvsagt berøringsflader i andre dele af leverandørkæden. Derfor samarbejder DFL med andre brancheforeninger og interessevaretagere såsom Kosmetik- og Hygiejnebranchen, Vask, Kosmetik og Husholdningsindustrien, Danske Malermestre, Malernes Faglige Fællesudvalg, Autobranchen Danmark, DI Bilbranchen, DI Byggeri, DI Handel og DI Fødevarer og DI Miljø. 

Samarbejde i EU

CEPE

CEPE er den europæiske forening for producenter og importører af maling, trykfarver og kunstnerfarver. CEPE repræsenterer interesserne for omkring 1000 medlemmer i EU, Norge og Schweiz.

DFL’s sekretariatsleder  sidder i udvalget bestående af de nationale sekretariatsledere (NADIM), samt i CEPE's Operational Board. DFL har desuden repræsentanter i adskillige arbejdsgrupper i CEPE.

Under CEPE findes også foreningerne EuPIA (trykfarve) og EuACA (kunstnerfarver).

FEICA

FEICA er sammenslutningen af europæiske lim- og fugemasseproducenter og -importører og deres nationale brancheforeninger. FEICA repræsenterer interesserne for omkring 430 direkte og indirekte medlemmer i EU.

DFL’s næstformand sidder i FEICA's bestyrelse. DFL’s sekretariatsleder deltager i forummet NAM, som består af de nationale sekretariatsledere. DFL har desuden en repræsentant i FEICA’s tekniske bestyrelse (ETB) og repræsentanter i en række arbejdsgrupper.

De Europæiske organisationer:

CEPE (maling og lak)

FEICA (lim og fugemasse)

EuPIA (trykfarve)

EuACA (kunstnerfarver)

Samarbejde i Norden
Hvert år mødes DFL’s sekretariat med nordiske kollegaer for at drøfte emner af fælles interesse og for at styrke vores netværk og samarbejde. 
 
Udover repræsentanter fra sekretariaterne i Danmark, Norge, Sverige og Finland deltager repræsentanter fra interesserede medlemsvirksomheder. Fra Danmark deltager bl.a. udvalgslederen for foreningens produktmiljøudvalg.
 
Mødet afholdes skiftevis i de respektive lande.
JETTE BORUM, LABORANT, SCHJERNING FARVER (MEDLEM AF PRODUKTMILJØUDVALGET)
DFL sikrede en god dialog med Miljømærkning Danmark om at udvikle kriterier for svanemærket hobby-maling JETTE BORUM, LABORANT, SCHJERNING FARVER (MEDLEM AF PRODUKTMILJØUDVALGET)
Charlotte Frimer Petersen

Charlotte Frimer Petersen

Sekretariatsleder, Danmarks Farve- & Limindustri

Anette Harbo Dahl

Anette Harbo Dahl

Chefkonsulent