DFL mener

Aktuelle emner

Hvad sker der med MAL-koden?

DFL har udarbejdet en information om status for MAL-koden. Baggrunden er, at der synes at være en vis usikkerhed om status for MAL-koden i markedet.

Informationen kan derfor anvendes af DFL's medlemmer i egen organisation eller overfor kunder og andre interessenter.

Se informationen her

Danmarks Farve- og Limindustri om Mikroplast

Sekretariatet har udarbejdet en status på området for mikroplast, som kommer ind på lidt om baggrunden for hele problematikken, myndighedernes kortlægning, malings umiddelbare betydning og hvad der er på vej.

DFL om mikroplast marts 2019

EU regler om Giftinformation

Med de nye regler om harmonisering af de oplysninger, som importører og downstream-brugere skal indberette til de nationale Giftinformationer, indføres også en Unique Formula Identifier (UFI-kode). UFI-koden skal fremgå af etiketten og entydigt sammenkoble oplysningerne om blandingen med den specifikke blanding. Men fra hvornår skal koden være på etiketten? 

Hvornår er der krav om UFI

Aktuelt om TiO2

Den nye klassificering for Titandioxid er blevet offentliggjort i EU-Tidende den 18. februar 2020 sammen med resten af den 14. tilpasning til CLP-forordningen.

Der er 18 mdr. fra ikrafttrædelsesdatoen til at få klassificeringen på plads i leverandørkæden. Det betyder, at den 1. oktober 2021 vil det være sidste frist for at tage klassificeringerne i brug.

Se tilpasningen her 

Klassificeringen

TiO2 klassificeres således som ”Mistænkt for at fremkalde kræft ved indånding”, men kun når TiO2 forekommer på støvende form.

Flydende blandinger er undtaget fra klassificering.

Baggrund

Forslag om en harmoniseret klassificering for Titandioxid (TiO2) har været længe undervejs. 

Frankrig fremsendte tilbage i 2016 et forslag om klassificering af TiO2, som efterfølgende har været behandlet i ECHA’s Risikovurderingsudvalg RAC, der kom med en udtalelse i efteråret 2017. Klassificeringen har derefter været drøftet i regi af Kommissionen igennem flere år. 

Branchens interessevaretagelse 

Branchens og dens repræsentanter har i hele processen været  optaget af konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af TiO2. 

DFL har ligesom den øvrige branche samt en del medlemsstater være kritisk over for forslaget om klassificering, da klassificeringsforslaget baserer sig på en sekundære partikeleffekt, som ikke specifik for TiO2, men er en generel effekt for støvende stoffer. 

Branchen har desuden  fokuseret på, at udsættelse for støv primært er et arbejdsmiljøproblem, der bør løses i arbejdsmiljølovgivningen og ikke under CLP-forordningen (klassificering og mærkning). 

Pga. af de mange indsigelser, har Kommissionen i klassificeringsforslaget forsøgt at løse nogle af de påpegede problemer. 

Branchen har også advaret om potentielt store konsekvenser for anden lovgivning, f.eks. affald,  legetøj og frivillige ordninger som miljømærkerne.

Hvilke konkrete konsekvenser, der kan blive tale om, kommer  til at afhænge af, hvordan man beslutter at se på klassificeringen i forhold til de respektive lovgivninger/frivillige ordninger. 

På grund af dette spørgsmål kommer DFL fortsat til at følge udviklingen med TiO2.

Se mere om TiO2

Ændrede vilkår for brug af UF og MUF lime

Pr. 1. januar 2016 strammes den europæiske klassificering af formaldehyd. Det betyder, at mærkningen af lime, der indeholder formaldehyd også ændres, selvom sammensætningen af produkterne er uændrede.

Ændrede vilkår for brug af UF og MUF lime

Høringssvar

Vi er høringspart ved brancherelevante lovgivningsarbejder, ajourføring af miljø- og allergimærker, standarder m.v. Vi kommenterer videre løbende på rapporter og andet.

DFL kommentarer til høring af CLP bilag VIII - juni 2020

DFL støtter principielt forslaget (2. ændring til CLP Annex VIII) om at undtage malinger, der tones på sagsstedet, fra indberetning til giftinformation og i stedet indberette basefarve og tonefarver for sig. Imidlertid er der aspekter i forslaget, som vi ønsker Kommissionen bør overveje at rette til for at forslaget bliver praktisk gennemførlig.

Læs foreningens bemærkninger her

Forlængelse af propiconazol i PT8

DFL kommentarer til rammenotat om forslag til en gennemførelsesretsakt om at forlænge godkendelsen for propiconazol i produkttype 8.

Se mere her

MST Allergistrategi

Miljøstyrelsen afholdt den 25. maj en workshop for interessenter om udvikling af en allergistrategi. 

DFL deltog i workshoppen og har efterfølgende sendt et skriftligt indspil til strategien sammen med DI foreningen VKH.

Læs mere her

AllergyCertified kriterier for maling

Organisationen AllergyCertified har haft sendt kriterier for maling i høring

Foreningen har fremsendt et høringssvar, hvori vi bl.a. kritierer, at man kræver tilpasning af en teststandard.

Desuden påpeger vi, at for at have sin berettigelse blandt de mange mærker, der findes i forvejen, bør et strengt fokus på mærkets hovedformål prioriteres.

Læs hørringssvaret her

Høringssvar bekendtgørelse om forhåndsgodkendelser – j. nr. 2015-28-31-00178

Plastindustrien, Emballageindustrien, Danmarks Farve- og Limindustri, Aluminium Danmark og DI Fødevarer har følgende bemærkninger til mulighed for forhåndsgodkendelse af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (fødevarekontaktmaterialer - FKM) i udkast om bekendtgørelse om forhåndsgodkendelser.

Læs bemærkninger til udkast om bekendtgørelse om forhåndsgodkendelser.

DFL's kommentarer til forslag om harmoniserede oplysninger til giftinformation

DFL støtter en europæiske harmonisering af de oplysninger på klassificerede blandinger, som skal sendes til Giftinformationer/produktregistre. Vi ønsker dog at henlede opmærksomheden på en begrænsning, som er blevet tilføjet efter afslutningen af drøftelserne i CARACAL i forbindelse med brugen af generiske produkt-identifikatorer.

Få hele DFL's kommentar her

Susanne Andersen

Susanne Andersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3916
  • Mobil +45 2949 4631
  • E-mail san@di.dk
Anette Harbo Dahl

Anette Harbo Dahl

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3669
  • Mobil +45 3056 6823
  • E-mail ahd@di.dk
Anette Balle Jepsen

Anette Balle Jepsen

Sekretær

  • Direkte +45 3377 3688
  • Mobil +45 6116 9757
  • E-mail abaj@di.dk