DFL mener

Aktuelle emner

Maling kræver beskyttelse - #CoatingsNeedPreservatives

I uge 8 (21. – 25. februar) lanceres en kampagne af den europæiske malingsindustri, der skal skabe opmærksomhed omkring branchens udfordringer med tilgængeligheden af konserveringsmidler. DFL støtter kampagnen.

Producenter af maling, trykfarver, hobbymaling og lim mm. kender til det kritiske behov for konserveringsmidler i vandbaserede produkter. Konserveringsmidlerne sikrer de vandbaserede produkters funktionalitet, og både produktet selv, samt materialer, der behandles med produktet, beskyttes og får forlænget levetid. Konserveringsmidler er dermed afgørende for bestræbelserne på at reducere spild og ressourceforbrug.

Antallet af anvendelige og godkendte konserveringsmidler har været faldende gennem årene og er nu ved at nå et kritisk niveau i EU. Det har negative konsekvenser for industriens konkurrenceevne og går imod ønsket om et grønnere EU. Derfor nu en officiel kampagne, der skal understøtte den vigtige interessevaretagelse på området.

Se mere på CEPE kampagneside her og følg og støt kampagnen under hashtagget #CoatingsNeedPreservatives

Vandbaseret maling, lim og tilsvarende produkter beskyttes med konserveringsmidler

De senere år har der været stor fokus på konserveringsmidler bl.a. i maling.

Vandfortyndbare produkter kræver konserveringsmidler for at forhindre vækst af mikroorganismer i emballagen og på slutproduktet. Helt kort forklaret vil man uden tilgængelige konserveringsmidler få et øget produktspild, og hyppigere gentagelse af malearbejdet vil være påkrævet. Dette er i direkte modstrid med EU's grønne og cirkulære mål.

I dag er der kun en håndfuld konserveringsmidler til rådighed for industrien, og situationen forventes at blive værre.

DFL har udarbejdet en informationsskrivelse, der bl.a. forklarer, hvorfor konserveringsmidler i vandbaseret maling er nødvendige. 

Se informationen her

Hvad sker der med MAL-koden?

DFL har udarbejdet en information om status for MAL-koden. Baggrunden er, at der synes at være en vis usikkerhed om status for MAL-koden i markedet.

Informationen kan derfor anvendes af DFL's medlemmer i egen organisation eller overfor kunder og andre interessenter.

Se informationen her

EU regler om Giftinformation

Med de nye regler om harmonisering af de oplysninger, som importører og downstream-brugere skal indberette til de nationale Giftinformationer, indføres også en Unique Formula Identifier (UFI-kode). UFI-koden skal fremgå af etiketten og entydigt sammenkoble oplysningerne om blandingen med den specifikke blanding. Men fra hvornår skal koden være på etiketten? 

Hvornår er der krav om UFI

Aktuelt om TiO2

Den nye klassificering for Titandioxid er blevet offentliggjort i EU-Tidende den 18. februar 2020 sammen med resten af den 14. tilpasning til CLP-forordningen.

Der er 18 mdr. fra ikrafttrædelsesdatoen til at få klassificeringen på plads i leverandørkæden. Det betyder, at den 1. oktober 2021 vil det være sidste frist for at tage klassificeringerne i brug.

Se tilpasningen her 

Klassificeringen

TiO2 klassificeres således som ”Mistænkt for at fremkalde kræft ved indånding”, men kun for TiO2 i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 μm

Flydende blandinger er undtaget fra klassificering.

Baggrund

Forslag om en harmoniseret klassificering for Titandioxid (TiO2) har været længe undervejs. 

Frankrig fremsendte tilbage i 2016 et forslag om klassificering af TiO2, som efterfølgende har været behandlet i ECHA’s Risikovurderingsudvalg RAC, der kom med en udtalelse i efteråret 2017. Klassificeringen har derefter været drøftet i regi af Kommissionen igennem flere år. 

Branchens interessevaretagelse 

Branchens og dens repræsentanter har i hele processen været  optaget af konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af TiO2. 

DFL har ligesom den øvrige branche samt en del medlemsstater være kritisk over for forslaget om klassificering, da klassificeringsforslaget baserer sig på en sekundære partikeleffekt, som ikke specifik for TiO2, men er en generel effekt for støvende stoffer. 

Branchen har desuden  fokuseret på, at udsættelse for støv primært er et arbejdsmiljøproblem, der bør løses i arbejdsmiljølovgivningen og ikke under CLP-forordningen (klassificering og mærkning). 

Pga. af de mange indsigelser, har Kommissionen i klassificeringsforslaget forsøgt at løse nogle af de påpegede problemer. 

Branchen har også advaret om potentielt store konsekvenser for anden lovgivning, f.eks. affald,  legetøj og frivillige ordninger som miljømærkerne.

Hvilke konkrete konsekvenser, der kan blive tale om, kommer  til at afhænge af, hvordan man beslutter at se på klassificeringen i forhold til de respektive lovgivninger/frivillige ordninger. 

På grund af dette spørgsmål kommer DFL fortsat til at følge udviklingen med TiO2.

Se mere om TiO2

Ændrede vilkår for brug af UF og MUF lime

Pr. 1. januar 2016 strammes den europæiske klassificering af formaldehyd. Det betyder, at mærkningen af lime, der indeholder formaldehyd også ændres, selvom sammensætningen af produkterne er uændrede.

Ændrede vilkår for brug af UF og MUF lime

Propiconazol og træbeskyttelsesmidler

DFL har det seneste år deltaget i et interessentsamarbejde bestående af producenter af træbeskyttelsesmidler (PT8), industrielle brugere af PT8-produkter og deres organisationer. Produktet af samarbejdet er et baggrundspapir, der samler viden om anvendelsen af propiconazol i træbeskyttelsesmidler.

Se baggrundspapiret her

Høringssvar

Vi er høringspart ved brancherelevante lovgivningsarbejder, ajourføring af miljø- og allergimærker, standarder m.v. Vi kommenterer videre løbende på rapporter og andet.

DFL høringsvar - undtagelse for anvendelse af kviksølv i UV-lamper (RoHS-bek)

DFL kvitterer for forlængelsen af undtagelsen 4 f), der betyder, at UV-lamper, der indeholder kviksølv, fortsat kan anvendes indtil den 24. februar 2027.

Se svaret her

Fælles høringssvar til kriterier for Svanemærket byggeri

DFL har sammen med Træ- og Møbelindustri, Aluminium Danmark og DI Byggeri bidraget til et fælles høringssvar til kriterierne for svanemærket byggeri indgivet via Miljømærkning Danmarks portal.

Se bemærkningerne her

DFL høringssvar om alternativer til Propiconazol - sept. 2021

DFL bidrag til ECHA-høringen om eventuelle kandidater til substitution af Propiconazol i PT8 - se høringssvaret her

Find alle 78 høringssvar her

Justering af blomstkriterier for maling - april 2021

DFL Kommentar til rammenotat om undtagelser til blomstkriterier for maling - se kommentarerne her

Forlængelse af godkendelsen for propiconazol i PT8 - 2020

Kommentarer vedr. rammenotat om forslag til en gennemførelsesretsakt om at forlænge godkendelsen for propiconazol i produkttype 8 - december 2020

DI, DI Dansk Byggeri, DI Byg, Træ- og Møbelindustrien og Danmarks Farve- og Limindustris fælles kommentarer i forbindelse med forlængelsesforslaget - se det her

DFL høringssvar vedr. svanekriterier for trykkerier og tryksager

Hermed foreningens høringssvar vedrørende forslaget til reviderede kriterier for svanemærkning af trykkerier og tryksager. 

Læs DFL bemærkningerne her

Læs også EuPIAs bemærkninger her

DFL kommentarer til høring af CLP bilag VIII - juni 2020

DFL støtter principielt forslaget (2. ændring til CLP Annex VIII) om at undtage malinger, der tones på sagsstedet, fra indberetning til giftinformation og i stedet indberette basefarve og tonefarver for sig. Imidlertid er der aspekter i forslaget, som vi ønsker Kommissionen bør overveje at rette til for at forslaget bliver praktisk gennemførlig.

Læs foreningens bemærkninger her

Forlængelse af propiconazol i PT8 - 2019

DFL kommentarer til rammenotat om forslag til en gennemførelsesretsakt om at forlænge godkendelsen for propiconazol i produkttype 8.

Se mere her

Charlotte Frimer Petersen

Charlotte Frimer Petersen

Sekretariatsleder, Danmarks Farve- og Limindustri

Anette Harbo Dahl

Anette Harbo Dahl

Chefkonsulent

Anette Balle Jepsen

Anette Balle Jepsen

Koordinator