DFL mener

Aktuelle emner
Danmarks Farve- og Limindustri om Mikroplast

Sekretariatet har udarbejdet en status på området for mikroplast, som kommer ind på lidt om baggrunden for hele problematikken, myndighedernes kortlægning, malings umiddelbare betydning og hvad der er på vej.

DFL om mikroplast marts 2019

EU regler om Giftinformation

Med de nye regler om harmonisering af de oplysninger, som importører og downstream-brugere skal indberette til de nationale Giftinformationer, indføres også en Unique Formula Identifier (UFI-kode). UFI-koden skal fremgå af etiketten og entydigt sammenkoble oplysningerne om blandingen med den specifikke blanding. Men fra hvornår skal koden være på etiketten? 

Hvornår er der krav om UFI

Aktuelt om TiO2

Baggrund

Forslag om en harmoniseret klassificering for Titandioxid (TiO2) har været længe undervejs. 

Frankrig fremsendte tilbage i 2016 et forslag om klassificering af TiO2, som efterfølgende har været behandlet i ECHA’s Risikovurderingsudvalg RAC, der kom med en udtalelse i efteråret 2017. Klassificeringen har derefter været drøftet i regi af Kommissionen igennem flere år. 

Kommissionens forslag

Kommissionen har i oktober 2019 ved en delegeret retsakt vedtaget et forslag om at klassificere TiO2 som ”Mistænkt for at fremkalde kræft ved indånding”. Forslaget udgør sammen med nye klassificeringer for en række andre stoffer den 14. tilpasning til CLP-forordningen. 

14. tilpasning gennemgår i øjeblikket en kontrolproces i Parlament og Råd. Klassificeringsforslaget for TiO2 er derfor endnu ikke offentliggjort.

Branchens interessevaretagelse 

Branchens og dens repræsentanter har i hele processen været  optaget af konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af TiO2. 

DFL har ligesom den øvrige branche samt en del medlemsstater være kritisk over for forslaget om klassificering, da klassificeringsforslaget baserer sig på en sekundære partikeleffekt, som ikke specifik for TiO2, men er en generel effekt for støvende stoffer. 

Branchen har  desuden  fokuseret på, at udsættelse for støv primært er et arbejdsmiljøproblem, der bør løses i arbejdsmiljølovgivningen og ikke under CLP-forordningen (klassificering og mærkning). 

Pga. af de mange indsigelser, har Kommissionen i klassificeringsforslaget forsøgt at løse nogle af de påpegede problemer. Forslaget omfatter således kun TiO2, når det forekommer på støvende form. Flydende blandinger er undtaget for klassificering.

Branchen har også advaret om potentielt store konsekvenser for anden lovgivning, f.eks. affald,  legetøj og frivillige ordninger som miljømærkerne. Hvilke konkrete konsekvenser, der kan blive tale om, kommer  til at afhænge af, hvordan man beslutter at se på klassificeringen i forhold til de respektive lovgivninger/frivillige ordninger. 

På grund af dette spørgsmål kommer DFL fortsat til at følge udviklingen med TiO2.

Hvad er den forventede tidsplan?

- Den nye klassificering forventes offentliggjort i starten af 2020 (i EU-Tidende)

- Herefter er der 18 mdr. til at få klassificeringen på plads i leverandørkæden. Dvs. medio 2021 vil det være sidste frist for at tage klassificeringerne i brug.

Kontrolprocessen i Råd og Parlament kan i princippet føre til ændringer i den forventede tidsplan, og at der bliver stillet ændringsforslag til selve forslaget. Da dette stort set aldrig sker, er det dog ikke noget, som DFL forventer. 

Se mere om TiO2

Konserveringsmidlet MI

MI (eller MIT) står for methylisothiazolinon og er et konserveringsmiddel, der anvendes i en række forskellige typer produkter, hvor der er behov for at konservere produkterne. MI har i mange år været anvendt som et fuldt lovligt og meget velfungerende konserveringsmiddel i maling. MI har været opfattet som uproblematisk, og MI har erstattet tidligere anvendte mere problematiske stoffer. Nu viser forskning, at MI er allergifremkaldende. Dette er selvfølgelig noget, som maling-industrien tager meget alvorligt.

Læs mere her om industriens initiativer.

Høringssvar

Vi er høringspart ved brancherelevante lovgivningsarbejder, ajourføring af miljø- og allergimærker, standarder m.v. Vi kommenterer videre løbende på rapporter og andet.

MST Allergistrategi

Miljøstyrelsen afholdt den 25. maj en workshop for interessenter om udvikling af en allergistrategi. 

DFL deltog i workshoppen og har efterfølgende sendt et skriftligt indspil til strategien sammen med DI foreningen VKH.

Læs mere her

AllergyCertified kriterier for maling

Organisationen AllergyCertified har haft sendt kriterier for maling i høring

Foreningen har fremsendt et høringssvar, hvori vi bl.a. kritierer, at man kræver tilpasning af en teststandard.

Desuden påpeger vi, at for at have sin berettigelse blandt de mange mærker, der findes i forvejen, bør et strengt fokus på mærkets hovedformål prioriteres.

Læs hørringssvaret her

Svanemærkning af emballage til flydende fødevarer

Dansk Industri, Emballageindustrien, DI Fødevarer, Danmarks Farve- og Limindustri, Plastindustrien, Aluminium Danmark og Bryggeriforeningen er yderst skeptiske:

Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, at svanemærke udvalgte materialetyper sådan som der lægges op til i forslaget. Dette kan medvirke til, at kunder og forbrugere vælger en emballage eller et produkt frem for et andet uden, at der er miljømæssigt belæg herfor. Svanemærket emballage af karton vil eksempelvis give indtryk af at være miljømæssigt bedre end de emballager, der indsamles og genanvendes: glas, plastik og aluminium, men dette er ikke et retvisende billede.

Se DFL's bemærkninger til hørringssvaret her

Udsættelse af revision af blomstkriterier for maling

Kommissionen har fremsat et forslag til udsættelse af revisionen af blomstkriterierne for maling, således at nye reviderede kriterier først træder i kraft december 2022. Danmark støtter kun delvist forslaget.

Danmark har i et rammenotat til Miljøspecialudvalget givet udtryk for, at de kun kan støtte en forlængelse af kriterierne til december 2021. Det skyldes, at der er nogle udestående om MIT og ADH, som DK ønsker, at der skal ses nøje på i forbindelse med miljømærket - og gerne snart.

Foreningen støtter i høringssvaret en udsættelse af kriterierne, men også at man ved næste revision nedsætter grænsen for den tilladte mængde MIT i maling, som i de nuværende Blomst-kriterier er 200 ppm.

Se DFL's bemærkninger til høringen

Høringssvar bekendtgørelse om forhåndsgodkendelser – j. nr. 2015-28-31-00178

Plastindustrien, Emballageindustrien, Danmarks Farve- og Limindustri, Aluminium Danmark og DI Fødevarer har følgende bemærkninger til mulighed for forhåndsgodkendelse af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (fødevarekontaktmaterialer - FKM) i udkast om bekendtgørelse om forhåndsgodkendelser.

Læs bemærkninger til udkast om bekendtgørelse om forhåndsgodkendelser.

DFL's kommentarer til forslag om harmoniserede oplysninger til giftinformation

DFL støtter en europæiske harmonisering af de oplysninger på klassificerede blandinger, som skal sendes til Giftinformationer/produktregistre. Vi ønsker dog at henlede opmærksomheden på en begrænsning, som er blevet tilføjet efter afslutningen af drøftelserne i CARACAL i forbindelse med brugen af generiske produkt-identifikatorer.

Få hele DFL's kommentar her

DFL's kommentarer til POGI's indkøbsmål for beskæftigelsesmaterialer

DFL mener principielt ikke, at der bør udarbejdes særskilte offentlige indkøbskriterier for produktgrupper, der i forvejen er dækket af officielle miljømærkekriterier, som pr. definition omfatter de bedste produkter på markedet set i livscyklusperspektiv.

DFL har kommenteret på tidligere udgaver af Partnerskabet for offentlige Grønne Indkøb's (POGI) indkøbsmål.

Læs DFL's kommentarer til det seneste udkast.

Anette Harbo Dahl

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3669
  • Mobil +45 3056 6823
  • E-mail ahd@di.dk

Anette Balle Jepsen

Sekretær

  • Direkte +45 3377 3688
  • Mobil +45 6116 9757
  • E-mail abaj@di.dk