DFL mener

Aktuelle emner

DFL informerer om PFAS

DFL har udarbejdet en udtalelse om PFAS og EU’s begrænsningsforslag.

Se den her

DFL informerer om EPD’er

Bestyrelsen i DFL samt Lim- og Fugemassesektionen har i flere omgange drøftet klima- og miljømærkning af branchens produkter. Flere af DFL’s medlemmer fortæller, at kunder f.eks. efterspørger en miljøvaredeklaration, men uden helt at kende til de forskellige mærkningstyper og hvordan de kan anvendes, når der f.eks. skal laves beregning af et byggeris miljø- og klimaftryk. Særligt opleves det, at der er uklarhed om de forskellige typer af EPD’er.

DFL har derfor udarbejdet en information der beskriver hvad en EPD er, hvilke typer af EPD’er der findes og hvordan EPD’er anvendes.

Se den her

Aktuelt om TiO2

Klassificeringen indklaget ved EU-domstolen
Efter vedtagelsen af klassificeringen af TiO2 under CLP-forordningen, er beslutningen blevet indklaget ved EU-domstolen.

EU-Domstolen har den 23. november 2022 afsagt sin dom, der konkluderer, at Kommissionen har begået åbenbare fejl i vurderingen af materialet, der ligger til grund for klassificeringen og at klassificeringen af Titandioxid derfor skal annulleres - Se nyhed om EU-dommen.

Afgørelsen er blevet appelleret af Frankrig, som var Kommissionens officielle støtte under sagen.

Appellen har opsættende virkning på dommen, så den harmoniserede klassificering vil fortsat gælde, indtil klagen er afgjort. Se nyhed om appel

Baggrunden
TiO2 er klassificeret som ”Mistænkt for at fremkalde kræft ved indånding” i forbindelse med den 14. tilpasning til CLP-forordningen, som blev offentliggjort i 2020.

Klassificering gælder kun for TiO2 i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 μm. Flydende blandinger er undtaget fra klassificering.

Siden klassificeringens offentliggørelse har det vist sig, at langt fra alle kvaliteter af TiO2 falder under kriterier for klassificering. Kravet om at der skal være < 1 % af partikler med aerodynamisk diameter på ≤ 10 μm opfyldes af meget få.

Se tilpasningen her

Branchens interessevaretagelse
Branchens og dens repræsentanter har i hele processen været optaget af konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af TiO2.

DFL har ligesom den øvrige branche samt en del medlemsstater være kritisk over for forslaget om klassificering, da klassificeringsforslaget baserer sig på en sekundære partikeleffekt, som ikke specifik for TiO2, men er en generel effekt for støvende stoffer.

Branchen har desuden fokuseret på, at udsættelse for støv primært er et arbejdsmiljøproblem, der bør løses i arbejdsmiljølovgivningen og ikke under CLP-forordningen (klassificering og mærkning).

Se mere om TiO2

Maling kræver beskyttelse - #CoatingsNeedPreservatives

I uge 8 (21. – 25. februar) lanceres en kampagne af den europæiske malingsindustri, der skal skabe opmærksomhed omkring branchens udfordringer med tilgængeligheden af konserveringsmidler. DFL støtter kampagnen.

Producenter af maling, trykfarver, hobbymaling og lim mm. kender til det kritiske behov for konserveringsmidler i vandbaserede produkter. Konserveringsmidlerne sikrer de vandbaserede produkters funktionalitet, og både produktet selv, samt materialer, der behandles med produktet, beskyttes og får forlænget levetid. Konserveringsmidler er dermed afgørende for bestræbelserne på at reducere spild og ressourceforbrug.

Antallet af anvendelige og godkendte konserveringsmidler har været faldende gennem årene og er nu ved at nå et kritisk niveau i EU. Det har negative konsekvenser for industriens konkurrenceevne og går imod ønsket om et grønnere EU. Derfor nu en officiel kampagne, der skal understøtte den vigtige interessevaretagelse på området.

Se mere på CEPE kampagneside her og følg og støt kampagnen under hashtagget #CoatingsNeedPreservatives

Vandbaseret maling, lim og tilsvarende produkter beskyttes med konserveringsmidler

De senere år har der været stor fokus på konserveringsmidler bl.a. i maling.

Vandfortyndbare produkter kræver konserveringsmidler for at forhindre vækst af mikroorganismer i emballagen og på slutproduktet. Helt kort forklaret vil man uden tilgængelige konserveringsmidler få et øget produktspild, og hyppigere gentagelse af malearbejdet vil være påkrævet. Dette er i direkte modstrid med EU's grønne og cirkulære mål.

I dag er der kun en håndfuld konserveringsmidler til rådighed for industrien, og situationen forventes at blive værre.

DFL har udarbejdet en informationsskrivelse, der bl.a. forklarer, hvorfor konserveringsmidler i vandbaseret maling er nødvendige. 

Se informationen her

Hvad sker der med MAL-koden?

DFL har udarbejdet en information om status for MAL-koden. Baggrunden er, at der synes at være en vis usikkerhed om status for MAL-koden i markedet.

Informationen kan derfor anvendes af DFL's medlemmer i egen organisation eller overfor kunder og andre interessenter.

Se informationen her

EU regler om Giftinformation

Med de nye regler om harmonisering af de oplysninger, som importører og downstream-brugere skal indberette til de nationale Giftinformationer, indføres også en Unique Formula Identifier (UFI-kode). UFI-koden skal fremgå af etiketten og entydigt sammenkoble oplysningerne om blandingen med den specifikke blanding. Men fra hvornår skal koden være på etiketten? 

Hvornår er der krav om UFI

Se mere indberetning til Giftinformation

Ændrede vilkår for brug af UF og MUF lime

Pr. 1. januar 2016 strammes den europæiske klassificering af formaldehyd. Det betyder, at mærkningen af lime, der indeholder formaldehyd også ændres, selvom sammensætningen af produkterne er uændrede.

Ændrede vilkår for brug af UF og MUF lime

Propiconazol og træbeskyttelsesmidler

DFL har det seneste år deltaget i et interessentsamarbejde bestående af producenter af træbeskyttelsesmidler (PT8), industrielle brugere af PT8-produkter og deres organisationer. Produktet af samarbejdet er et baggrundspapir, der samler viden om anvendelsen af propiconazol i træbeskyttelsesmidler.

Se baggrundspapiret her

Høringssvar

Vi er høringspart ved brancherelevante lovgivningsarbejder, ajourføring af miljø- og allergimærker, standarder m.v. Vi kommenterer videre løbende på rapporter og andet.

Høring om DBNPA i PT6

Januar 2024

DFL har deltaget i høringen om undtagelsen for eksklusionskriterier for DBNPA i PT6 - se høringssvaret her

DFL høringssvar vedr. svanekriterier for gulve og undergulve

August 2023

Hermed foreningens kommentarer til forslaget til reviderede kriterier for svanemærkning af gulve og undergulve.

Se høringssvaret her

Høring om Kommissionens forslag til en revideret CLP-forordning

DFL har indgivet høringssvar i forbindelse med Kommissionens høring af forslaget til en revideret CLP-forordning.

Læs DFL's høringssvar her

Find informationer om høringen her

DFL høringssvar vedr. svanekriterier for maling

Hermed foreningens kommentarer til forslaget til reviderede kriterier for svanemærkning af maling.

Se høringssvaret her

DFL Kommentarer til høring om Diisocyanatuddannelsen

Der er vedtaget en REACH-begrænsningen om Diisocyanater. Denne begrænsning implementeres i Danmark ved ændringer i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer samt ændringer til bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Se DFL's kommentarer her.

Høringer i forbindelse med CLP-forordningen

CLP-forordningen er under revision. Kommissionen har offentliggjort dels et forslag til revision af selve CLP-forordningsteksten, dels et forslag (delegeret retsakt) om at indføre nye fareklasser (ED, PBT, vPvB, PMT og vPvM).

Miljøministeriet har haft begge forslag i høring i Miljøspecialudvalget og DFL har indgivet et høringssvar i begge tilfælde:

Høringssvar vedr. den delegerede retsakt og de nye fareklasser – se her
Høringssvar vedr. revisionen af CLP-forordningsteksten – se her

Status er lige nu (16.01.23) at den delegerede retsakt er i kontrolproces (scrutiny) i Rådet og EU-Parlamentet, mens ændringen til CLP-forordningsteksten fortsat er i høring i Kommissionsregi indtil primo marts (Fristen udskydes lige nu løbende med en dag af gangen indtil oversættelser til alle de europæiske sprog foreligger).

Høring af kriterier for fælles nordisk astma- og allergimærke

DFL har indgivet høringssvar til forslaget til fællesnordiske kriterier for et astma og allergimærke for maling. Forslaget fra Asthma Allergy Nordic (AAN) læner sig meget op ad de eksisterende danske kriterier, som ikke tillader konserveringsmidler, der er klassificerede som sensibiliserende.

Det skinner også igennem på DFL’s høringssvar som overordnet støtter AAN i at give forbrugerne med særlige udfordringer en mulighed for at træffe valg på en enkel måde ved brug af et mærke dedikeret astma og allergi.

Se DFL’s høringsvar her

DFL høringssvar om formaldehyd i træbaserede plader

DFL har indsendt kommentarer til rammenotatet om Kommissionens forslag til formaldehyd og stoffer, der frigiver formaldehyd i henhold til REACH-forordning (nr. 1907/2006)

Læs høringssvaret her

Forlængelse af godkendelsen for propiconazol i PT8 - 2022

Fælles kommentarer til rammenotat om forslag til gennemførelsesretsakter om at for-længe godkendelsen for Propiconazol i produkttype 8 - oktober 2022

DI, DI Byggeri, Træ- og Møbelindustrien og Danmarks Farve- og Limindustris fælles kommentarer i forbindelse med forlængelsesforslaget - se det her

DFL input til Propiconazol-høring om undtagelse fra udelukkelseskriterierne - aug. 2022

DFL har sendt input til ECHA's høring om undtagelse fra udelukkelseskriterierne. Se det her

DFL høringsvar - undtagelse for anvendelse af kviksølv i UV-lamper (RoHS-bek)

DFL kvitterer for forlængelsen af undtagelsen 4 f), der betyder, at UV-lamper, der indeholder kviksølv, fortsat kan anvendes indtil den 24. februar 2027.

Se svaret her

Fælles høringssvar til kriterier for Svanemærket byggeri

DFL har sammen med Træ- og Møbelindustri, Aluminium Danmark og DI Byggeri bidraget til et fælles høringssvar til kriterierne for svanemærket byggeri indgivet via Miljømærkning Danmarks portal.

Se bemærkningerne her

DFL høringssvar om alternativer til Propiconazol - sept. 2021

DFL bidrag til ECHA-høringen om eventuelle kandidater til substitution af Propiconazol i PT8 - se høringssvaret her

Find alle 78 høringssvar her

Justering af blomstkriterier for maling - april 2021

DFL Kommentar til rammenotat om undtagelser til blomstkriterier for maling - se kommentarerne her

Forlængelse af godkendelsen for propiconazol i PT8 - 2020

Kommentarer vedr. rammenotat om forslag til en gennemførelsesretsakt om at forlænge godkendelsen for propiconazol i produkttype 8 - december 2020

DI, DI Dansk Byggeri, DI Byg, Træ- og Møbelindustrien og Danmarks Farve- og Limindustris fælles kommentarer i forbindelse med forlængelsesforslaget - se det her

DFL høringssvar vedr. svanekriterier for trykkerier og tryksager

Hermed foreningens høringssvar vedrørende forslaget til reviderede kriterier for svanemærkning af trykkerier og tryksager. 

Læs DFL bemærkningerne her

Læs også EuPIAs bemærkninger her

DFL kommentarer til høring af CLP bilag VIII - juni 2020

DFL støtter principielt forslaget (2. ændring til CLP Annex VIII) om at undtage malinger, der tones på sagsstedet, fra indberetning til giftinformation og i stedet indberette basefarve og tonefarver for sig. Imidlertid er der aspekter i forslaget, som vi ønsker Kommissionen bør overveje at rette til for at forslaget bliver praktisk gennemførlig.

Læs foreningens bemærkninger her

Forlængelse af propiconazol i PT8 - 2019

DFL kommentarer til rammenotat om forslag til en gennemførelsesretsakt om at forlænge godkendelsen for propiconazol i produkttype 8.

Se mere her

Charlotte Frimer Petersen

Charlotte Frimer Petersen

Sekretariatsleder, Danmarks Farve- & Limindustri

Anette Harbo Dahl

Anette Harbo Dahl

Chefkonsulent