Om Kloaksektionen

Kloaksektionen er en sammenslutning af medlemmer i DI Byggeri, hvis virksomhed omfatter kloakarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed.

Formål
Sektionen varetager medlemmernes interesser inden for de til enhver tid, af DI Byggeri, fastsatte rammer herfor, herunder:

 • at samle virksomheder, der beskæftiger sig med kloak- og afløbsarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed
 • at varetage medlemmernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig / teknisk udvikling inden for kloak- og afløbsområdet
 • at varetage branchens erhvervspolitiske interesser – herunder at udpege repræsentanter til råd, nævn og udvalg inden for kloak- og afløbsområdet
 • at fremme det kollegiale sammenhold
 • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser inden for kloak- og afløbsområdet

Sektionskontingent
Kloaksektionens kontingent består af et årligt grundkontingent på 900,00 kr. samt et lønsumskontingent på 0,03%.

Se bestyrelsen for Kloaksektionen

Særlige optagelseskrav

Bestyrelsen afgør om en virksomhed, der ansøger om medlemskab, opfylder de fastsatte betingelser herfor. Til brug for vurderingen heraf, kan bestyrelsen anmode om oplysninger om virksomhedens faglige aktiviteter. Herunder dokumentation for, at virksomheden er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen inden for kloak- og afløbsområdet.

Vedtægter

Vedtægter for DI Byggeris Kloaksektionen

11. maj 2004
Ændring af § 9 pr. 15. marts 2018


Navn
§ 1
Sektionens navn er ”Kloaksektionen” og med binavn ”DI Byggeri, Sektionen for Kloakvirksomheder”.


Hjemsted
§ 2
Sektionen er en forening med hjemsted i Københavns kommune.


Medlemskreds
§ 3
Kloaksektionen er en sammenslutning af medlemmer af DI Byggeri, hvis virksomhed omfatter kloakarbejder og aktiviteter i tilknytning hermed .


Formål
§ 4
Sektionen varetager medlemmernes interesser inden for de til enhver tid af DI Byggeri fastsatte rammer herfor.

Kloaksektionen formål er:

 • at samle virksomheder, der beskæftiger sig med kloak- og afløbsarbejde og aktiviteter i tilknytning hermed
 • at varetage medlemmernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig / teknisk udvikling inden for kloak- og afløbsområdet
 • at varetage branchens erhvervspolitiske interesser – herunder at udpege repræsentanter til råd, nævn og udvalg inden for kloak- og afløbsområdet
 • at fremme det kollegiale sammenhold
 • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser inden for kloak- og afløbsområdet


Optagelse af medlemmer
§ 5
Bestyrelsen afgør om en virksomhed, der ansøger om medlemskab, opfylder betingelserne herfor og kan til brug for vurderingen heraf anmode om oplysninger om virksomhedens faglige aktiviteter herunder dokumentation for, at virksomheden er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen inden for kloak- og afløbsområdet.


Repræsentanter til DI Byggeris repræsentantskab
§ 6
Formanden er sektionens repræsentant i DI Byggeris repræsentantskab. Tildeles sektionen flere repræsentanter udpeges disse af bestyrelsen blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer og - hvis der herefter er yderligere at udpege - da blandt personer fra sektionens medlemsvirksomheder, som tillige er personmedlemmer i DI Byggeri. Hvis nogen af førnævnte allerede er eller bliver udpeget fra anden side, udpeger sektionens bestyrelse i stedet en anden.


Indskud og kontingent
§ 7
Kontingent og indskud ved indmeldelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling med virkning for det følgende kalenderår og opkræves af DI Byggeri. Indskuddet tilbagebetales ikke ved medlemskabets ophør.


Bestyrelse
§ 8
Sektionens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af op til 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Der vælges én suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen søges sammensat på et sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både fagligt, geografisk og størrelsesmæssigt.

På førstkommende bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Sektionen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan udpege repræsentanter til eksterne råd, nævn og udvalg.


Generalforsamling
§ 9
Generalforsamlingen er sektionens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 2. kvartal og indkaldes med 1 måneds skriftligt varsel.

Indkaldelsen skal foruden nedennævnte dagsorden også indeholde bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant (bestyrelsens valgliste).

Det er muligt for medlemmerne af sektionen at fremsende ny kandidatliste til bestyrelsen senest 3 uger (21 kalenderdage) før generalforsamlingen. Kun kandidater, der således er bragt i forslag, kan vælges som bestyrelsesmedlemmer. Alternative kandidatlister, hvori en eller flere kandidater er udskiftet, kan ikke afvises af de resterende kandidater.

De alternative lister udsendes efterfølgende til medlemmerne.

Dagsordenen skal omfatte følgende:
(1) Valg af dirigent
(2) Bestyrelsens beretning
(3) Indkomne forslag
(4) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
(5) Fremlæggelse af handlingsplan og budget
(6) Fastlæggelse af indskud og kontingent
(7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
(8) Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og suppleanter for et år blandt personer, der er medlem i sektionen og er personmedlem i DI Byggeri.

Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

Alle sektionens medlemmer har møde-, tale- og stemmeret. På generalforsamlingen kan et medlem lade sig repræsentere af en ansat i virksomheden, som er personmedlem i DI Byggeri, eller af et andet af sektionens medlemmer ved fuldmagt. Et medlem kan dog maksimalt repræsentere 3 andre medlemmer ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til sektionens medlemmer senest én uge før generalforsamlingen.

Ved ændringer af sektionens vedtægt på en generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemsvirksomheder stemmer derfor.

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige godkendes af DI Byggeris bestyrelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel af formanden, eller når det kræves ved skriftlig meddelelse til sektionen fra mindst 20 medlemmer.


Forhandlingsprotokol - regnskab - revision
§ 11
Sektionen fører en forhandlingsprotokol, der henligger på DI Byggeris kontor. Endvidere føres regnskab over sektionens indtægter og udgifter. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af den af DI Byggeri valgte statsautoriserede revisor.


Ophør af medlemskab
§ 12
Udmeldelse af sektionen kan ske til en 1. januar med 3 måneders skriftlig varsel.

Ophører en virksomheds medlemskab af DI Byggeri, ophører samtidig medlemskabet af sektionen.

Et medlem kan ekskluderes såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af sektionen eller i øvrigt groft har tilsidesat sine forpligtelser over for sektionen.
Beslutningen om eksklusion træffes af bestyrelsen med 2/3 stemmeflerhed. Den ekskluderede medlemsvirksomhed kan indbringe bestyrelsens beslutning for førstkommende ordinære generalforsamling, hvor beslutningen om at godkende eller forkaste eksklusionen træffes med almindelig stemmeflerhed. Indbringelse af beslutningen har ikke opsættende virkning.


Opløsning
§ 13
For vedtagelsen af sektionens opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i vedtægten.

Hvis det vedtages at opløse sektionen, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelsen af sektionens formue.


Ikrafttræden
§14
Disse vedtægter træder i kraft fra den stiftende generalforsamling den 16. juni 2004.

Udvalgsarbejde

Kloaksektionen er repræsenteret i en række udvalg, der arbejder for medlemmernes interesser. Her kan du se en liste over sektionens udvalgsrepræsentation og samarbejdsrelationer.

 • Danske Anlægsentreprenører
 • Kloakmestrenes TV-Inspektion
 • Tværfagligt uddannelsesudvalg
 • Struktøruddannelsens uddannelsesudvalg
 • DS-udvalg S-315
 • Byggeriets Kvalitetskontrol
 • Eksamensudvalg for kloakmesteruddannelsen
 • Brancheudvalget i Det Tekniske Sikkerhedsråd, Sikkerhedsstyrelsen
 • Naturstyrelsen - rottebekæmpelse, klimatilpasning
 • Sikkerhedsstyrelsen - modernisering af autorisationslovgivning
 • Statens Byggeforskningsinstitut - revision af anvisninger

 

Medlemsskab

Har du spørgsmål vedrørende Kloaksektionens arbejde, eller ønsker du selv at blive medlem, er du velkommen til at kontakte Lenette Møller Jensen.

Medlemsfordele
Download sektionens informationsbrochure og læs om de mange fordele ved medlemskab af DI Byggeri og Kloaksektionen.

Fordele ved medlemsskab

Download
Lenette Møller Jensen

Lenette Møller Jensen

Chefkonsulent