Kontrolordningens område

Kontrolordningens formål

Kontrolordningen sikrer, at de firmaer, der er tilsluttet ordningen, opfylder deklarationen for den/de tilsluttede metoder til opgravningsfri etablering af ledninger.

Krav til optagelse og fortsat tilslutning

For de metoder, der er godkendt under kontrolordningen, er der udarbejdet en deklaration, som beskriver metodens

 • materialeegenskaber (anvendte materialer beskrives)
 • produktegenskaber
 • systemegenskaber
 • anvendelsesområde/begrænsninger

Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner i forbindelse med de gennemførte entrepriser.

Kontrolordningen omfatter tilsyn og kontrol med firmaernes overholdelse af deklarationen, dvs. materiale-, produkt- og systemegenskaber samt firmaernes overholdelse af krav til kvalitetssikring.

Såfremt det konstateres, at en tilsluttet metode ikke lever op til deklarationen, vil kontrolordningen gennemføre et skærpet tilsyn med den pågældende metode og kan træffe beslutning om, at firmaet skal udelukkes af kontrolordningen.

Ekstern kontrol

Firmaerne underkastes mindst ét årligt kontrolbesøg, hvor produktionsapparatet, kvalitetssikring og kontrolforanstaltninger gennemgås. Under kontrolbesøget udvælger kontrollanterne fra firmaets sagsoversigt en afsluttet sag, der gennemgås i detaljer.

Herudover kan der efter beslutning i kontroludvalget gennemføres en skriftlig kontrolrunde, hvor kontroludvalget ud fra en af firmaet indsendt sagsoversigt udpeger en afsluttet sag, hvor firmaet så vil blive bedt om at indsende borerapporten til en gennemgang af kontroludvalget.

Efter såvel et kontrolbesøg som en gennemgang af en tilsendt borerapport modtager det pågældende firma en rapport.

Kundeorientering

De kunder, der er berørt af et kontrolbesøg eller en skriftlig gennemgang af tilsendt borerapport, får sammen med en kopi af den udvalgte borerapport tilsendt en orientering om resultatet af gennemgangen, om borerapporten opfylder kontrolordningens krav, og med oplysninger om borerapportens eventuelle fejl og mangler.

Når borearbejdet er udført i en underentreprise, vil orienteringen med bilag foruden til hovedentreprenøren også blive sendt til bygherren samt de mulige tilknyttede rådgivere.

Kontroludvalg

Kontrolordningen administreres af et uafhængigt kontroludvalg udpeget af kunde- og brugergrupper uden for de tilsluttede virksomheder.

Ingen af de 6 medlemmer af kontroludvalget må være afhængig af eller knyttet i økonomisk henseende til en virksomhed i branchen.

Kontroludvalget består af:

 • Thomas Egelund Friis, COWI A/S, der er udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

 • Michael Lilja Weien, TREFOR Vand A/S, der er udpeget af Dansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA.

 • Christian Vonger Berg, Green Power Denmark, der er udpeget af Dansk Ledningsejerforum.

 • Johnny Andersen Elley, Frederikshavn Kommune – Park & Vej, der er udpeget af Kommunalteknisk Chefforening.
   
 • Jonas Hasselbach Larsen, TDC A/S, der er udpeget af Dansk Ledningsejerforum.

   
 • Morten Roos, Banedanmark, der er udpeget af Banedanmark.

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges 2 gange.

Visse spørgsmål behandles af det udvidede kontroludvalg.

Ud over ovennævnte 6 medlemmer vælges til det udvidede kontroludvalg 2 medlemmer blandt de tilsluttede virksomheder. De 2 medlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges 2 gange.

Virksomhederne er i det udvidede kontroludvalg repræsenteret af:

 1. Jim Valentin, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S
 2. Kim Petersen, NCC

Teknisk konsulent

Kontroludvalget har indgået aftale med Byggeriets Kvalitetskontrol A/S om teknisk konsulentbistand i forbindelse med optagelse og den løbende kontrol af firmaerne i kontrolordningen.

Optagelse, vedtægter og tekniske bestemmelser

Enhver entreprenørvirksomhed med opgravningsfri metoder til etablering af ledningssystemer kan ansøge om at blive optaget i kontrolordningen.

Krav til ansøgeren

Firmaer, der søger optagelse under kontrolordningen, skal kunne dokumentere, at der med den ansøgte metode er udført installationer i et omfang af minimum 700 m og minimum 15 installationsenheder.

Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring og til udarbejdelse af kontrolplaner samt dokumentation for de gennemførte entrepriser.

Firmaet skal i henhold til kontrolordningens tekniske bestemmelser udarbejde sin deklaration af den pågældende metode til opgravningsfri etablering af ledningssystemer. Deklarationen skal godkendes af kontrolordningen, inden optagelse kan finde sted.

Optagelsesbesøg

Inden en optagelse i kontrolordningen kan gennemføres, aflægger kontroludvalget ansøgeren et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere, at kvalitetsstyringssystemet i henhold til de Tekniske bestemmelser er indført og følges.

Vedtægter og Tekniske bestemmelser

Vedtægter og tekniske bestemmelser for kontrolordningen kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

De kan også udskrives direkte:

Vedtægter af 11. marts 2021

Tekniske bestemmelser af 21. februar 2023

Klageadgang

Kundeklager over forhold, der vedrører kontrolordningen eller over forhold, der har forbindelse med de optagne firmaers godkendte deklarationer kan indbringes for kontroludvalget.

Entrepriseretlige uoverensstemmelser ud over ovennævnte skal behandles efter de sædvanlige entrepriseretlige regler, sædvanligvis AB 92.

Kontroludvalget kan blandt andet beslutte sig for at aflægge et indklaget firma et eller flere ekstraordinære kontrolbesøg.

Klagesager, der ønskes forelagt kontroludvalget, fremsendes via sekretariatet.

Efter modtagelsen af en klagesag vil klageren blive afkrævet et gebyr på 5.000 kr., før kontroludvalget vil indlede en behandling af klagen.

Såfremt klageren får medhold i sin klage, tilbagebetales dette gebyr.

Vejledninger

Lina Maria Johnsson

Lina Maria Johnsson

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3620
 • Mobil +45 2688 4520
 • E-mail limj@di.dk