Opgravningsfri ledningsetablering

De opgravningsfri metoder til etablering af ledningssystemer i jord kan inddeles i følgende metoder.

Ubemandede metoder

Ikke-styrbare metoder

 • Jordfortrængende metoder
 • Jordflyttende metoder

Styrbare metoder

 • Mikrotunnelering
 • Pilotrørsmetode
 • Styrbar boring

Kontrolordningen har udarbejdet og vedtaget metodebeskrivelser for ovennævnte ubemandede styrbare metoder

Metodebeskrivelser af 17. juni 2008

Manuelle metoder

Minitunnelering (Hvor personalet arbejder inde i selve røret under installationsprocessen)

Pilotrørsmetode

Pilotrørsmetoden er en videooptisk styret rørunderføringsmetode, der bruges til præcisionsgennempresning af stålrør m.v. op til Ø 500 mm eller boring for og itrækning af PE-rør.

Den videooptiske kontrol samt rørfrontens udformning giver mulighed for kontinuerlig kontrol og styring af pilotrøret under hele forløbet af gennempresningen.

Rørledningen installeres over 2 omgange. Først styres pilotrøret igennem. Herefter udføres der en gennempresning, en boring eller en direkte itrækning af medierøret.

Gennempresningen udføres fra en pressegrube med en lodret bagvæg, der tjener som vederlag for den nødvendige pressekraft for indpresning af pilotrøret. En modtagegrube er nødvendig for afmontering af pilotrørene.

Der er ikke optaget pilotrørsmetoder i kontrolordningen.

Ikke-styrbare metoder

Nøjagtigheden af linjeføringen ved ikke-styrbare metoder er påvirket af jordegenskaberne, især hindringer og lagdelinger, og af fremføringslængden.

Metoderne kan derfor kun bruges ved installationer af ledninger, hvor der ikke er stillet krav om en præcis linjeføring.

Der skal træffes forholdsregler med henblik på at undgå beskadigelser af andre undergrundsinstallationer.

Jordfortrængende metoder

Der findes 5 forskellige jordfortrængende metoder:

Et eksempel kan være en underføring med jordfortrængningsraket:

En jordfortrængningsraket består af en slaghammer i en ydre kappe, almindeligvis en cylinder med en konisk spids der bevæger sig frem i undergrunden ved brug af luft eller hydraulik. Som støtte i bevægelsen fremad bruges den omgivende jord, der samtidig fortrænges. Det blivende rør installeres enten sammen med fremføringen af jordfortrængningsraketten, eller når denne trækkes tilbage.

Jordflyttende metoder

Der findes 4 forskellige jordflyttende metoder.

Et eksempel kan være rørramning/-presning med åben front

Ved rørramning drives en åben stålrørskappe frem ved hjælp af en slaghammer. Jorden foran fjernes bagud ved hjælp af en snegl, ved trykluft eller højtryksspuling med vand.

Styrbar boring

Styret boring er en ledningsunderføringsmetode, der anvendes til boring for og itrækning af kabler, PE-rør og eventuelt stålrør.

Fleksible borerør gør det muligt at bore i krumme linjer. Det styrbare borehoved er forsynet med en sender, der via en søger på jordoverfladen giver operatøren oplysninger om dybde og hældning og dermed en mulighed for en eventuel nødvendig korrektion af borehovedet.

Boringen udføres over 2 eller flere omgange. Først bores der et pilotrør igennem ved hjælp af et roterende borerør med et styrbart borehoved. Når pilotboringen er udført, monteres der en udvider, en såkaldt reamer, der sammen med et medierør trækkes tilbage til udgangspunktet for boringen.

Under boreprocessen tilføres der vand eventuelt tilsat bentonit eller andet additiv til transport af borematerialer og til stabilisering af boretunnelen.

Boringen kan udføres fra og til jordoverfladen, fra en start- til en modtagegrube eller en kombination heraf.

Standard borerapport - Digital borerapport

Et tilsluttet firma skal kunne dokumentere hele forløbet af en boresag i én af kontrolordningen udarbejdet  standard borerapport, der indeholder følgende dokumenter:

 1. Forside

 2. Borejournal – data

 3. Længdesnit og Boreplan

 4. Borejournal – målinger
  Herudover skal en borerapport indeholde efterfølgende dokumenter, hvis disse er aktuelle for det udførte arbejde:

 5. Kontrolskema vedrørende en gravitationslednings start- og slutpunkt
 6. Kontrolskema ved boringer i Banedanmarks arealer

 7. Afvigerapport
 8. Supplement til ovennævnte dokumenter 1 til og med 7, eksempelvis ved en større udgave af Længdesnit og Plantegning som udført.

For hver boring – eller for hver serie af flere ensartede boringer – skal der udarbejdes en borerap-port. Firmaet skal have godkendt en procedure for registrering og opbevaring af borerapporter.

Borerapporten er en del af et borearbejdes kvalitetssikring. Borerapporten skal derfor opbevares af firmaet og skal være tilgængelig for såvel kunden som kontroludvalget.

Kontrolordningen har udviklet en digital udgave af standard borerapporten, der har kunnet bruges siden 15. juli 2015. Det er de tilsluttede firmaer, der selv kan beslutte sig for at bruge en digital kvalitetssikring. Foreløbig er det tilfældet for 9 af de tilsluttede firmaer.

Kundeaftale om styret boring

Forud for hver opgaves opstart skal der mellem bygherren og/eller hovedentreprenøren og den entreprenør, der skal udføre opgaven, indgås en aftale om en række leverancer og ydelser vedrørende bl.a. forundersøgelser, materialeleverancer og indmålinger samt til- eller fravalg af andre ydelser i forhold til kontrolordningens krav.

Denne aftale skal anføres i særlige rubrikker på standard borerapportens forside.

Aftalen kan indgås med parternes underskrifter eller, hvis det er mere praktisk, i form af en henvisning til et byggemødereferat eller et andet dokument, der omtaler aftaleindgåelsen.

Tilsluttede firmaer og metoder

Følgende virksomheder har fået godkendt deres ansøgninger og er optaget i kontrolordningen med deres styrbare boremetoder:

Se listen over tilsluttede firmaer og metoder her.

Respekt- og sikkerhedsafstande

For at blive optaget i kontrolordningen skal firmaerne kunne dokumentere, at den styrbare metode kan overholde tolerancer, sikkerheds- og respektafstande til eksisterende anlæg, samt at det anvendte rørmateriale overholder gældende standarder og leverandøranvisninger.

En metode til bestemmelse af den nødvendige sikkerhedsafstand mellem en kommende boring og et eksisterende ledningsanlæg er at benytte nedennævnte skema med respektafstande og regneark til udregning af den nødvendige sikkerhedsafstand.

Skema med respektafstande

Vejledning til skema med respektafstande

Regneark til beregning af sikkerhedsafstand

Endvidere skal virksomheden overholde krav til indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger, udarbejdelse af boreplaner, borejournaler, kvalitetssikring og kontrolplaner.

Udbud af styrbare boringer

På velkomstsiden og under Publikationer er der udlagt

- Bygherrevejledning om styrbare metoder
- Almindelig arbejdsbeskrivelse – ABB for styrbare metoder
- Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse – SAB

Paradigme for særlig arbejdsbeskrivelse kan her bruges til at udfylde og udskrive dokumentet med konkrete projektdata.

Kontrolordningens 12 punkter til et udbud

Kravene til de under kontrolordningen godkendte firmaer kan opstilles i følgende punkter, der samtidig kan bruges som specifikke krav i et udbudsmateriale ved indhentning af tilbud for styrbar boring:

 1. Generel beskrivelse, der indeholder firmaets metode- og produktbetegnelse, metode- og produktbeskrivelse, herunder tolerancer, anvendelsesområde samt materiale-, produkt- og systemegenskaber.
 2. Dokumentation for aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør.
 3. Dokumentation for indhentning af gravetilladelser og ledningsoplysninger.
 4. Planlægning af borearbejdet med dokumentation for, at borearbejdet kan udføres uden at beskadige andre ledninger og installationer, samt for at respektafstande kan overholdes.
 5. Data for installerede ledninger.
 6. Dokumentation for installerede ledninger ikke har lidt overlast.
 7. Dokumentation for installerede ledningers 3-dimensionale placering i henhold til DS 462.
 8. Udarbejdelse af afvigerrapport ved projektforløb, der afviger fra standardforløb.
 9. Angivelse af væsentlige data vedrørende borearbejdet: dato, sted, frigravninger, kontrol af afstandsmåler, reamerdiameter, maskintype m.fl.
 10. Dokumentation for bortskaffet boremudder.
 11. Kvalitetshåndbog.
 12. Tilbudsgiver skal være omfattet af en uvildig ekstern audit af arbejdets udførelse, hvor der 1 gang om året aflægges et kontrolbesøg.

Mikrotunnelering

Mikrotunnelering er en laserstyret gennempresningsmetode, der er udviklet primært til præcisionsgennempresning af beton-, stål- og glasfiberrør m.v.

Styringen er baseret på en laserteknik samt et hydraulisk boreskjold. Lægningstolerancen sikres under hele gennempresningsforløbet ved en kontinuerlig kontrol og en eventuel korrektion af rørfronten.

Indpresning af rør sker fra en hydraulisk presse- eller borerig. Et roterende borehovede i fronten af røret løsborer materialet, der bortskaffes fra rørfronten ved hjælp af en snegletransportør eller ved en opslemning og spuling.

Gennempresningen eller boringen udføres fra en startgrube. Benyttes der presserig, udføres gruben med afstivede side- og endevægge af hensyn til behovet for et vederlag og for en korrekt opstilling af presseudstyr.

Modtagegruben anvendes til afmontering af borehovedet og kan udføres som en almindelig opgravning, eller der kan sættes en brønd som modtagegrube.

Der er ikke optaget mikrotunneleringsmetoder i kontrolordningen.

Lina Maria Johnsson

Lina Maria Johnsson

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3620
 • Mobil +45 2688 4520
 • E-mail limj@di.dk