27.08.21 Stilladssektionen Nyheder

Så lykkedes det ... Generalforsamling 2021

Stilladssektionen skal mødes fysisk - ansigt til ansigt. Det står skrevet i de gældende vedtægter. Men verden forandres, som corona-pandemien fik sat en fed streg under, og bliver fremover ikke det, som vi er vant til. Fx skal Stilladsektionen måske have nye vedtægter, der gør elektroniske møder til en mulighed. Det bliver blandt andre emner afgjort på Generalforsamlingen

Vigtige punkter på generalforsamlingen

På Generalforsamlingen skal der i år tages stilling til sektionens kontingent og uddannelsesbidrag. Der skal stemmes om begge dele. Dernæst er der ændringer i vedtægterne som følge af sammenlægningen mellem DI og Dansk Byggeri.


Nedsættelse af bidrag til uddannelsespulje

I 2016 blev medlemmernes lønsumsbaserede bidrag til Stilladssektionens uddannelsespulje hævet fra 0,15% til 0,30%. Baggrunden var blandt andet indførelsen af uddannelsesbonus på 10.000 kroner pr. færdig elev på stilladsmontøruddannelsen. Siden er saldoen på Uddannelsespuljens konto vokset støt, da indbetalingerne har været markant højere end udbetalingerne. Derfor foreslår bestyrelsen, at lønsumsbidraget igen nedsættes til 0,15% med effekt fra 1. juni 2021. Det vil stille og roligt nedbringe saldoen over de kommende år, hvis medlemmerne fortsat uddanner cirka det samme antal elever som i 2019 og 2020.


Kontingent til sektionen forhøjes

Kontingentet har ligget fast i de sidste fem år, og nu er det bestyrelsen opfattelse, at der er brug for at hæve det ordinære kontingent til Stilladssektionen med 3.000 kr., så det årlige bidrag kommer op på 17.000 kr. Det skal sikre, at Stilladssektionen kan opretholde sine hidtidige aktiviteter, og igangsætte en øget indsats på en række andre områder. Bestyrelsen understreger, at de to forslag vil give en samlet besparelse for de virksomheder, som har en lønsum på mere end to millioner kroner.


Nye vedtægter i DI Dansk Byggeri

Der er forslag om en række konsekvensrettelser som følge af sammenlægningen mellem DI og Dansk Byggeri. Det handler for en stor del om, at få DI skrevet ind i vedtægterne. Det skal fx også fremgå, at sektionens medlemsvirksomheder skal være medlem af DI, ligesom såvel sektionen som medlemsvirksomhederne skal være medlem af branchefællesskabet DI Dansk Byggeri. Restriktionerne under pandemien har aktualiseret mulighederne for at afholde elektroniske møder. Det har ikke være tilladt i de gældende vedtægter, men bestyrelsen foreslår, at elektroniske møder fremover vil være en mulighed.

Bestyrelsen har modtaget forslag

Forslag fra Mikael Iversen, F.M. Stilladsservice Amager Int. A/S Mikael Iversen fra F.M. Stilladsservice foreslår, at der vælges to bestyrelsessuppleanter, som må deltage i bestyrelsesmøder. Formålet vil, ifølge Mikael Iversen, alene være, at bestyrelsen på den måde får nyt input, og suppleanterne vil da heller ikke få stemmeret.

Mikael Iversen foreslår også, at kontingentet ikke blot forhøjes med 3.000 kroner men med 12.000 kroner.

Relateret indhold