Ferie

Medarbejdere har ret til at holde 5 ugers ferie i hver ferieafholdelsesperiode. Betalt ferie optjenes i ferieåret, der løber fra 1. september til 31. august, men ferien afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september til 31. december året efter.

5 ugers ferie pr. ferieår

Medarbejdere optjener 2,08 feriedag for hver måneds beskæftigelse. Det svarer til 5 ugers betalt ferie, hvis de er ansat i et helt ferieår. . Det gælder, uanset om medarbejderen arbejder på fuldtid eller deltid.

Ferieåret, hvor medarbejderen optjener 5 ugers ferie, løber fra 1. september til 31. august.

Af de 5 uger er 3 uger hovedferie, og de resterende 2 uger er restferie.

Afholdelse af ferie

Vi har samtidighedsferie, hvilket betyder, at medarbejderen kan holde ferien måneden efter, den er optjent.

Den periode, hvor medarbejderen kan holde ferien – ferieafholdelsesperioden – går fra 1. september til 31. december året efter – altså i alt 16 måneder.

Alle medarbejdere har ret til at holde 5 ugers ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden. Har medarbejderen ikke optjent ret til betalt ferie i enten det nuværende eller et tidligere job, har medarbejderen ret til at holde de resterende dage for egen regning.

Medarbejderen har ret til at holde 3 af de 5 uger samlet i perioden fra 1. maj til 30. september (hovedferieperioden). Ferie ud over de 3 uger betegnes restferie.

Endvidere har medarbejderen ret til at holde 4 af de 5 uger i ferieåret fra 1. september til 31. august.

Ferien skal holdes på samme måde, som medarbejderen arbejder, og arbejdsfri dage og turnus indgår forholdsmæssigt i ferien. Det vil sige, at hvis medarbejderen eksempelvis arbejder 4 dage om ugen, vil en uges ferie bestå af 4 dages ferie på arbejdsdage og 1 dags ferie på en arbejdsfri dag.

Virksomheden fastsætter ferien

Det er virksomheden, der fastsætter, hvornår medarbejderen skal holde ferie.

I skal varsle hovedferien med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel.

Når først ferien er aftalt eller varslet, ligger den fast og kan som udgangspunkt ikke ændres igen. Hverken af jer eller medarbejderen. I kan kun ændre medarbejderens ferie i helt ekstraordinære driftsmæssige situationer.

Hvis I og medarbejderen er enige om det, kan I ændre medarbejderens ferie.

Løn under ferie eller feriegodtgørelse

Funktionærer og funktionærlignende medarbejdere holder som udgangspunkt ferie med løn. Lønnen er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Det vil sige medarbejderens faste løn samt faste tillæg, men uden varierende tillæg som f.eks. overarbejdsbetaling. Derudover får medarbejderen udbetalt et ferietillæg svarende til 1. pct. af den ferieberettigede løn.

Timelønnede medarbejdere får ikke løn, når de holder ferie, men optjener løbende feriegodtgørelse, som så udbetales, når medarbejderen holder ferie. Feriegodtgørelsen er 12,5 pct. af den ferieberettigede løn

Medarbejdere, der får ferie med løn (funktionærer og funktionærlignende medarbejdere), kan i stedet vælge at få ferie med feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen for disse medarbejdere er på 12 pct. og ikke 12,5 pct. Hvis en medarbejder ønsker at få feriegodtgørelse i stedet for at få ferie med løn, skal medarbejderen give virksomheden besked.

Mulighed for at aftale ferie på forskud

Ferie på forskud giver medarbejderen mulighed for at holde betalt ferie på et tidspunkt, hvor medarbejderen endnu ikke har optjent ferie. Det kræver dog som udgangspunkt en gensidig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderen, og man kan ikke aftale mere ferie på forskud, end der kan optjenes inden ferieårets udløb (31. august).

Ferie i opsigelsesperioden

Hvis I opsiger en medarbejder, der har et opsigelsesvarsel på 3 måneder eller derunder, kan hovedferien ikke placeres i opsigelsesperioden. Hovedferie kan dog godt holdes, hvis opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage, eller at I aftaler med medarbejderen, medarbejderen holder hovedferien i opsigelsesperioden.

Dette gælder også i de tilfælde, hvor hovedferien var aftalt eller varslet forud for opsigelsen, og i de tilfælde, hvor virksomheden holder kollektivt lukket.

Såfremt opsigelsesvarslet er over 3 måneder, kan både hovedferie og restferie som udgangspunkt placeres i opsigelsesperioden - Uden at forlænge opsigelsesperioden.

Restferie kan placeres i en opsigelsesperiode, såfremt opsigelsesperioden er længere end 1 måned.

Hvis medarbejderen er fritstillet anses mest mulig ferie for afholdt i fritstillingsperioden. Det er dog en betingelse, at opsigelsesperioden er så lang, at varslerne kan overholdes, dvs. over 1 måned for restferie og over 3 måneder for hovedferie.

Ved opsigelse og fritstilling gælder ferielovens almindelige regler om rammerne for feriens placering, de er:

  • medarbejderen har ret til at holde 4 ugers ferie i ferieåret (1. september til 31. august)
  • medarbejderen har ret til at holde 3 ugers ferie samlet i hovedferieperioden (1. maj – 30. september)
  • ferien skal være optjent, før den kan varsles til afholdes
  • ferie varsles som minimum i hele dage

For medarbejdere, der er omfattet af Industriens Overenskomst, kan hovedferie godt ligge i opsigelsesperioden. Det kræver dog, at der er fastlagt ferie af mindst 10 dages varighed, og at der er 21 dage ud over ferieperioden i opsigelsesvarslet. Dette kan evt. sikres med en forlængelse af opsigelsesvarslet.

Syg i ferien

Hvis en medarbejder bliver syg, før ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at holde ferien.

Hvis medarbejderen bliver syg i ferien, kan medarbejderen under visse betingelser kræve at få erstatningsferie. Medarbejderen får ikke erstatningsferie for de første 5 sygedage i løbet af ferieåret.

Det er endvidere en betingelse, at I får en lægeerklæring, hvis medarbejderen vil have erstatningsferie.

Barselsorlov hindrer ferie

Medarbejdere på barsel, fædre- eller forældreorlov kan ikke holde ferie. De er således feriehindret.

Anden orlov, der aftales mellem virksomheden og medarbejderen, er ikke til hinder for ferieafholdelse.

Hindret ferie skal overføres

Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december på grund af sygdom, barsel eller anden feriehindring overføres op til 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode.

Overførsel af ferie kræver aftale

Overførsel af ferie, som ikke er afholdt, til næste ferieår kræver, at I og medarbejderen aftaler at overføre ferie. Hverken I eller medarbejderen kan dog kræve, at ferie overføres. Aftalen skal være indgået senest, når ferieafholdelsesperioden slutter d. 31. december.

I enkelte kollektive overenskomster er der regler om, at ferie ikke kan overføres.

Kun ferie ud over 4 uger kan overføres. Det betyder, at det første år, hvor en medarbejder overfører ferie, kan medarbejderen overføre 1 uges ferie. Det efterfølgende ferieår har medarbejderen derved 6 ugers ferie. Hvis medarbejderen igen andet år kun holder 4 ugers ferie, kan vedkommende overføre 2 ugers ferie ved ferieafholdelsesperiodens afslutning. På den måde kan medarbejderen efter ferieloven akkumulere overført ferie.

I ferieloven er der ingen begrænsning for, hvor længe medarbejderen kan fortsætte med at overføre ferie. I de fleste overenskomster er der dog en begrænsning, således at medarbejderen maksimalt kan overføre 10 feriedage. I tredje ferieafholdelsesperiode, efter at den første overførsel er aftalt, skal al ferie - både overført ferie og ny ferie - holdes.

Er medarbejderen forhindret i at holde ferie på grund af sygdom eller barsel skal ferie (op til 4 uger) overføres, og det kræver derfor ikke aftale. Ferie ud over de 4 uger, kan overføres eller udbetales efter de almindelige regler.

Udbetaling af ferie efter ferieafholdelsesperiodens udløb

Hvis en medarbejder ikke har afholdt al sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december og ferien ikke er overført, skal I udbetale ferien til medarbejderen. Kun ferie ud over 4 uger kan udbetales.

Udbetalingen skal ske automatisk. Det vil sige, at det ikke skal aftales. Det er dog et krav, at medarbejderen har været ansat hos jer i hele ferieafholdelsesperioden og har været ansat på fuld tid.

Virksomheden kan beholde feriegodtgørelse for overenskomstdækkede medarbejdere

Feriegodtgørelse skal som udgangspunkt indbetales løbende til FerieKonto. Men i de fleste overenskomster er det aftalt, at virksomhederne kan beholde feriegodtgørelsen i virksomheden.

I givet fald, skal feriepengene ikke indbetales til FerieKonto hverken i det løbende ansættelsesforhold eller ved fratræden. I beholder feriepengene, indtil medarbejderen skal holde ferie.

For virksomheder, der er dækket af en overenskomst, hvor virksomheden kan beholde feriegodtgørelsen i virksomheden, er det ligeledes muligt at beholde feriegodtgørelsen for de ikke-overenskomstdækkede medarbejdere.

Både ferieregler i ferieloven og i overenskomsterne

Ferieloven gælder for alle medarbejdere. En lang række af ferielovens bestemmelser kan imidlertid fraviges ved kollektiv overenskomst.

Medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, hvori der er ferieregler, vil således være omfattet af både reglerne i overenskomsten og i ferieloven. Hvis reglerne i ferieloven og overenskomsten er forskellige, er det reglerne i overenskomsterne, der er gældende.

Overgangsordning

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, blev der aftalt en overgangsordning.

Som følge af overgangsordningen indefryses ferie og feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Der er blevet etableret en ny fond – Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler eller Lønmodtagernes Feriemidler - der skal forvalte og administrere de indefrosne feriepenge.

Den enkelte virksomhed kan i nogle tilfælde beholde de indefrosne feriepenge, indtil medarbejderen opnår folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarkedet.

Alternativt skal virksomheden indbetale de indefrosne feriepenge til fonden, Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis virksomheden vælger at beholde feriepengene, skal de en gang årligt afregne feriepenge til fonden for de nuværende eller tidligere medarbejdere, der opnår folkepensionsalderen i det kommende år eller har forladt det danske arbejdsmarked i årets løb.

Feriepengene forrentes både, hvis de forbliver i virksomheden, og hvis de afregnes til fonden.

Hvis virksomheden vælger at beholde pengene, skal de forrentes med den årlige lønudvikling i henhold til Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik.

For medlemmer

I dybden med ferie

Få svar på, hvor meget ferie medarbejderne har ret til, hvor mange feriedage deltidsansatte optjener, om virksomheden eller medarbejderen kan kræve, at ferien flyttes, om medarbejdere har ret til erstatningsferie ved sygdom og meget mere

Artikel opdateret den 22.03.22

DI's ferieberegner

Klik her

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter