Ferie

Medarbejdere har ret til at holde 5 ugers ferie i hver ferieafholdelsesperiode. Betalt ferie optjenes i ferieåret, der løber fra 1. september til 31. august, men ferien afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber samtidig med ferieåret dog helt frem til 31. december året efter.

5 ugers ferie pr. ferieår

Medarbejdere optjener 2,08 feriedag for hver måneds ansættelse. Det svarer til 5 ugers betalt ferie, hvis de er ansat i et helt ferieår. Det gælder, uanset om medarbejderen arbejder på fuldtid eller deltid.

Ferieåret, hvor medarbejderen optjener 5 ugers ferie, løber fra 1. september til 31. august – altså 12 måneder.

Afholdelse af ferie

I Danmark har vi ”samtidighedsferie”, hvilket betyder, at medarbejderen kan holde ferien måneden efter, at den er optjent.

Den periode, hvor medarbejderen kan holde ferien, kaldes ferieafholdelsesperioden og løber fra 1. september til 31. december året efter – altså i alt 16 måneder.

Alle medarbejdere har ret til at holde 5 ugers ferie i løbet af ferieafholdelsesperioden. Har medarbejderen ikke optjent ret til betalt ferie i enten det nuværende eller et tidligere job, har medarbejderen ret til at holde de resterende dage for egen regning.

Medarbejderen har ret til at holde 3 af de 5 ugers ferie samlet i perioden fra 1. maj til 30. september (hovedferieperioden). De 3 uger medarbejderen holder i den periode, kaldes hovedferie. De resterende 2 uger kaldes restferie.

Endvidere har medarbejderen ret til at holde 4 af de 5 ugers ferie i perioden fra 1. september til 31. august (ferieåret).

Virksomheden fastsætter ferien

Det er virksomheden, der fastsætter, hvornår medarbejderen skal holde ferie. I skal varsle hovedferien med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel.

Når først ferien er aftalt eller varslet, ligger den fast og kan som udgangspunkt ikke ændres igen.

Løn under ferie eller feriegodtgørelse

Funktionærer og funktionærlignende medarbejdere holder normalt ferie med løn. Lønnen er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Det vil sige medarbejderens faste løn samt faste tillæg, men uden varierende tillæg som f.eks. overarbejdsbetaling. Derudover får medarbejderen udbetalt et ferietillæg svarende til 1. pct. af den ferieberettigede løn.

Timelønnede medarbejdere får ikke løn, når de holder ferie, men optjener løbende feriegodtgørelse, som så udbetales, når medarbejderen holder ferie. Feriegodtgørelsen er 12,5 pct. af den ferieberettigede løn

Medarbejdere, der holder ferie med løn (funktionærer og funktionærlignende medarbejdere), kan vælge at få ferie med feriegodtgørelse i stedet. Feriegodtgørelsen for disse medarbejdere er på 12 pct. og ikke 12,5 pct. Hvis en medarbejder ønsker at få feriegodtgørelse i stedet for at holde ferie med løn, skal medarbejderen give virksomheden besked forud for ferieårets start den 1. september.

Mulighed for at aftale ferie på forskud

Ferie på forskud giver medarbejderen mulighed for at holde betalt ferie på et tidspunkt, hvor medarbejderen endnu ikke har optjent ferie. Det kræver dog som udgangspunkt en gensidig aftale mellem virksomheden og medarbejderen, og man kan ikke aftale mere ferie på forskud, end der kan optjenes inden ferieårets udløb (31. august).

I flere overenskomster er der givet mulighed for, at der kan indgås en lokalaftale med tillidsrepræsentanten om ferie på forskud.

Ferie i opsigelsesperioden

Medarbejdere kan godt holde ferie i opsigelsesperioden. Hovedferie skal varsles med 3 måneder og restferie med 1 måned. Både varslet og ferien skal kunne ligge i opsigelsesvarslet.

Er ferien allerede varslet eller aftalt forud for opsigelsen, er det udgangspunktet, at den allerede planlagte ferie afholdes i opsigelsesperioden. Hvis opsigelsesvarslet er 3 måneder eller derunder kan den allerede varslede eller aftalte hovedferie dog ikke holdes i opsigelsesperioden, medmindre opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage, eller at det aftales med medarbejderen, at hovedferien holdes i opsigelsesperioden alligevel. Det gælder også ved kollektiv ferielukning.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ferielovens almindelige regler om rammerne for feriens placering også gælder i opsigelsessituation.

Såfremt opsigelsesvarslet er over 3 måneder, kan både hovedferie og restferie som udgangspunkt placeres i opsigelsesperioden - uden at forlænge opsigelsesperioden. Det kræver dog, at opsigelsesvarslet strækker sig ind over hovedferieperioden.

Hvis medarbejderen er fritstillet anses mest mulig ferie automatisk for afholdt i fritstillingsperioden. Det er dog en betingelse, at opsigelsesperioden er så lang, at varslerne kan overholdes, dvs. over 1 måned for restferie og over 3 måneder for hovedferie.

For medarbejdere, der er omfattet af Industriens Overenskomst, kan hovedferie godt ligge i opsigelsesperioden. Det kræver dog, at der er fastlagt ferie af mindst 10 dages varighed, og at der er 21 dage ud over ferieperioden i opsigelsesvarslet. Dette kan evt. sikres med en forlængelse af opsigelsesvarslet.

Syg i ferien

Hvis en medarbejder bliver syg, før ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at holde ferien, og medarbejderen kan holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis medarbejderen bliver syg under ferien, kan medarbejderen under visse betingelser kræve at få erstatningsferie. Medarbejderen får ikke erstatningsferie for de første 5 sygedage i løbet af ferieåret.

Det er endvidere en betingelse, at I får en lægeerklæring, hvis medarbejderen vil have erstatningsferie.

Feriehindring

Hvis medarbejderen er feriehindret, kan medarbejderen ikke holde ferie. En feriehindring kan for eksempel være orlov efter barselsloven, sygdom, mm.

Hvis en medarbejder ikke har holdt al sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december på grund af en feriehindring overføres op til 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode.

Overførsel af ferie kræver aftale

Ferie udover 4 uger kan overføres. Overførsel af ferie til den kommende ferieafholdelsesperiode kræver aftale. Hverken I eller medarbejderen kan kræve, at ferie overføres, medmindre der er tale om en feriehindring. Aftalen skal være indgået senest, når ferieafholdelsesperioden slutter d. 31. december.

I enkelte kollektive overenskomster er der regler om, at ferie ikke kan overføres.

I ferieloven er der ingen begrænsning for, hvor længe medarbejderen kan fortsætte med at overføre ferie. I de fleste overenskomster er der dog en begrænsning, således at medarbejderen maksimalt kan overføre 10 feriedage. 

Udbetaling af ferie efter ferieafholdelsesperiodens udløb

Hvis en medarbejder ikke har holdt al sin ferie inden ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december, og ferien ikke er overført, skal I udbetale den tilbageværende ferie til medarbejderen. Kun ferie ud over 4 uger kan udbetales.

Udbetalingen skal ske automatisk (altså ikke aftales). Det er dog et krav, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i hele ferieafholdelsesperioden og har været ansat på fuld tid.

Virksomheden kan beholde feriegodtgørelse for overenskomstdækkede medarbejdere

Feriegodtgørelse skal som udgangspunkt indbetales løbende til FerieKonto. Men i de fleste overenskomster er det aftalt, at virksomhederne kan beholde feriegodtgørelsen i virksomheden.

I givet fald, skal feriepengene ikke indbetales til FerieKonto hverken i det løbende ansættelsesforhold eller ved fratræden. I beholder feriepengene, indtil medarbejderen skal holde ferie.

For virksomheder, der er dækket af en overenskomst, hvor virksomheden kan beholde feriegodtgørelsen i virksomheden, er det ligeledes muligt at beholde feriegodtgørelsen for de ikke-overenskomstdækkede medarbejdere.

DI's ferieberegner

Klik her

Skabeloner

Ferieoverførsel

Hent

Skabeloner

Aftale om ferie på forskud

Hent

Skabeloner

Lokalaftale om ferie på forskud

Hent
For medlemmer

I dybden med ferie

Få svar på, hvor meget ferie medarbejderne har ret til, hvor mange feriedage deltidsansatte optjener, om virksomheden eller medarbejderen kan kræve, at ferien flyttes, om medarbejdere har ret til erstatningsferie ved sygdom og meget mere

Artikel opdateret den 12.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.