Foto: Colourbox
31.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Lærlinge på skoleophold har ret til betaling efter overenskomsten

En voksenlærling, der uddanner sig til tagdækker, har krav på aflønning efter overenskomstens mindstelønssats, fordi Bygge- og Anlægsoverenskomsten indeholder en særlig lønsats for tagtækning. Det blev afgjort ved en faglig voldgift. Dommeren slog dog også fast, at der ikke er noget til hinder for at differentiere mellem løn for lærlinge, når de er i praktik eller på skoleophold, når blot dette aftales, og så længe satserne mindst udgør overenskomstens korrekte mindstelønssatser.

Tvist om lønsats til voksenlærling

En tagdækkervirksomhed havde ansat en voksenlærling og i forbindelse med ansættelsens start aftalt, at lærlingen blev aflønnet med to forskellige satser afhængig af, om lærlingen var på skole eller i praktikophold i virksomheden. Fordi læringen var voksenlærling, og fordi virksomheden havde benyttet overenskomstens mulighed for AUB-refusion efter § 4 i overenskomstens kapitel 20, var spørgsmålet, om virksomheden i hans tilfælde var forpligtet til at aflønne med satsen til voksne tagdækkere i § 25, eller om man kunne nøjes med at aflønne med ”standdardtaksten” for voksne medarbejdere i § 23.

Aftale om differentieret betaling for praktik og skoleophold

Lærlingen og virksomhedens indehaver forklarede samstemmende, at de ved ansættelsens start aftalte, at lærlingen skulle have 150 kr. i timen, når han under uddannelsesforløbet var i praktikophold i virksomheden. Lærlingen anerkendte desuden, at parterne også havde aftalt, at han skulle have noget mindre, når han var på skole, dog uden at blive enige om en egentlig timelønssats.

Dommeren lagde for denne del af parternes tvist til grund, at parterne havde aftalt en differentieret lønsats afhængig af, om lærlingen var på skole eller i praktikophold i virksomheden, og at en sådan aftale ikke var i strid med overenskomsten. Herefter bestod alene uenighed om fortolkningen af overenskomstens mindstebetalingssatser for en voksenlæring i lære som tagdækker, når arbejdsgiver opnår AUB-refusion.

De lovgivningsmæssige regler for afløning af lærlinge og voksenlærlinge

Dommeren udtalte, at det følger af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1, at lønnen skal ”mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet”.

Det er yderligere i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 157, 1. pkt., bestemt, at en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til”.

Udbetaling af tilskud kræver, at en virksomhed ansætter personen og udbetaler voksenløn i praktikperioden. Der kan derfor ikke gives tilskud efter voksenlærlingeordningen, når personen er på skoleophold. I de perioder, hvor eleven er på skoleophold, kan virksomheden i stedet søge om lønrefusion efter reglerne i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (LBK nr. 822 af 15/08/2019) (AUB-reglerne).

Overenskomstgrundlaget

Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2020 bestemmer i § 1 om gyldighedsområde i stk. 3, at den omfatter ”samme arbejdsmæssige gyldighedsområde som hidtil, og arbejde, som arbejdsmæssigt kan udføres af struktører og specialarbejdere (tillært arbejde)”. I § 1, stk. 6, er der følgende bestemmelse:

”Specielt vedrørende tagdækning

  1. Overenskomsten med tilhørende priskurant for tagdækning gælder i hele landet med supplement af de særbestemmelser, som er aftalt mellem parterne den 3. februar 1995.”

Bygge- og Anlægsoverenskomsten indeholder i kapitel 6 om tidlønsbestemmelser i § 23 en bestemmelse om voksne medarbejdere og i § 25 en bestemmelse om tagdækning. Efter § 23 var mindstebetalingssatsen til voksne medarbejdere pr. time pr. 1. januar 2021 131,15 kr. Efter § 25 var mindstebetalingssatsen til tagarbejdere pr. time pr. 1. januar 2021 139,95 kr.

Dommeren udtalte herefter, at det fag, der i udtrykket ”fagets mindste betalingssats” henvises til, efter en naturlig sproglig forståelse og udtrykkets baggrund i erhvervsuddannelses- og beskæftigelseslovgivningen må forstås som det fag, vedkommendes lærling er under uddannelse i. For en voksenelev inden for tagdækning er det derfor faget tagdækning, der henvises til.

Bygge- og Anlægsoverenskomsten har med tiden opslugt en række fagoverenskomster, men for visse fags vedkommende med bevarelse af visse særbestemmelser. For tagdækning er der blandt andet bevaret en særlig mindstebetalingssats. Det er derfor denne særlige mindstebetalingssats, som voksenlærlinge under uddannelse til tagdækker mindst skal aflønnes med.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i FV2022-835 af 8. december 2022.

DI´s råd

Med afgørelsen er det fastslået, at en virksomhed, som er omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten er forpligtet til at aflønne sine voksne medarbejdere afhængig af, hvilket arbejde de primært udfører, da overenskomsten indeholder særlige lønsatser for en specifik type arbejde. Dette gælder også i de tilfælde, hvor virksomheden har ansat en voksenlæring og opnår refusion efter AUB-refusionsreglerne, når voksenlæringen er under uddannelse til det fag, som overenskomsten indeholder særlige lønsatser for.

En virksomhed må imidlertid gerne differentiere i aflønningen af en lærling, herunder en voksen lærling, afhængig af, om lærlingen er på skoleophold eller i praktikophold i virksomheden, når blot dette aftales, og så længe satserne mindst udgør overenskomstens korrekte mindstelønssatser.

Overenskomster

Bygge- og Anlægsoverenskomsten

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.