Foto: Colourbox
31.10.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Arbejdsfordeling er i orden – også på overenskomster uden hjemmel til det

En faglig voldgift har afgjort, at en virksomhed havde ret til at etablere arbejdsfordeling for to medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Forbundet bestred, at det kunne lade sig gøre, fordi der var tale om funktionærer, og fordi overenskomsten ikke åbnede mulighed for det.

Afgørelsen

Sagen handlede om en aftale om arbejdsfordeling, som virksomheden havde indgået med to medarbejdere under COVID-19, hvor virksomheden ikke havde arbejde til de to fuldtidsansatte i bogholderiet. Aftalen om arbejdsfordeling blev indgået efter drøftelser med medarbejderne og betød, at de to funktionærer i en periode på 13 uger kun arbejdede tre dage om ugen og fik supplerende dagpenge de to sidste dage.

Voldgiftsretten, der var besat med tre højesteretsdommere, bemærkede først, at Industriens Funktionæroverenskomst ikke indeholder udtrykkelige regler om arbejdsfordeling, men tilføjede, at det ikke i sig selv betyder, at der ikke kan etableres arbejdsfordeling for medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Retten fandt, at arbejdsfordelingsordninger kan etableres som en del af arbejdsgiverens ledelsesret, så virksomheden kan træffe beslutninger om arbejdsfordeling, medmindre overenskomsten udtrykkeligt forbyder det.

Dommerne mente ikke, at de detaljerede regler om arbejdstid i Industriens Funktionæroverenskomst forhindrer etablering af arbejdsfordeling. De understregede, at overenskomsten tværtimod giver mulighed for at ansætte medarbejdere på reduceret tid, hvilket er den vigtigste betingelse for etablering af arbejdsfordeling.

Retten mente ikke, at DI ved sin adfærd havde anerkendt CO-industris opfattelse af, at Industriens Funktionæroverenskomst forbyder arbejdsfordelingsordninger.

Sagligt og driftsmæssigt begrundet og proportional

Dommerne fremhævede, at arbejdsfordelingsordningen blev indført som en reaktion på arbejdsmangel under coronapandemien, og at formålet var at undgå opsigelser. Retten fandt på den baggrund, at ordningen var sagligt og driftsmæssigt begrundet og proportional. I særdeleshed fordi den blev indgået efter aftale med de berørte medarbejdere.

I spørgsmålet om aftalens forenelighed med funktionærloven henviste dommerne til Højesterets klare praksis på dette punkt. Allerede i 2011 fastslog Højesteret, at funktionærlovens karakter af beskyttelseslovgivning ikke er til hinder for, at en medarbejder giver afkald på sit opsigelsesvarsel i henhold til lovens § 2.

Nærmere om reglerne

Den konkrete sag vedrørte etablering af arbejdsfordeling for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Afgørelsens rækkevidde er dog ikke begrænset til at vedrøre denne overenskomst, men finder principielt anvendelse for alle overenskomster, der ikke indeholder udtrykkelige regler om adgangen til at etablere arbejdsfordeling.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på baggrund af kendelse i faglig voldgift af 18. oktober 2023 i sag FV 2022.1014.

DI's råd

Sagen løser et problem, der i mange år har været til hinder for konstruktive drøftelser om, hvorvidt arbejdsfordeling kunne være et relevant skridt i forhold til at undgå eller begrænse opsigelser, hvis medarbejderne er funktionærer eller overenskomsten ikke giver en klar hjemmel til det.

Med voldgiftsrettens afgørelse er der nu fjernet en væsentlig barriere for, at virksomhederne kan indgå i sådanne drøftelser med deres medarbejdere.

Det er dog fortsat vigtigt at være opmærksom på, at en række betingelser skal være opfyldt, for at medarbejderne kan få dagpenge, herunder navnlig:

  • Arbejdsfordelingen skal etableres inden for rammerne af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge
  • Fordelingen skal være aftalt kollektivt, men hvis den omfatter funktionærer, skal disse individuelt acceptere dens ikrafttræden
  • Der må ikke være materielle regler i overenskomsten, der er til hinder for etablering af arbejdsfordeling. Det kunne eksempelvis være begrænsninger i forhold til adgangen til deltidsarbejde.

Læs mere om Arbejdsfordeling - rådgivning til arbejdsgivere - klik her - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.