Foto: Colourbox
02.04.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen pligt til at udlevere kontaktoplysninger til tillidsrepræsentanten

En faglig voldgift har slået fast, at tillidsrepræsentanter hverken efter Bygningsoverenskomsten eller databeskyttelsesloven har ret til at få udleveret kontaktoplysninger på de medarbejdere, der udgør tillidsrepræsentantens valggrundlag.

Forbundet ønskede at opnå ret til, at en stor entreprenørvirksomhed skulle udlevere kontaktoplysninger på medarbejdere både i forbindelse med valget til tillidsrepræsentant og i den efterfølgende periode, for at tillidsrepræsentanten kunne udføre sine opgaver så godt som muligt.

Virksomheden mente derimod ikke, at det var deres opgave at holde styr på og forsyne tillidsrepræsentanten med oplysninger om forbundets medlemmer.

Henvisning til overenskomst og lovgivning

Dommeren fandt i første omgang forbundets krav for ukonkret og isolerede herefter sin stillingtagen til tvisten til at omhandle spørgsmålet om en evt. pligt til udlevering i forbindelse med valget til tillidsrepræsentant, så denne kunne kende sit valggrundlag.

Forbundet anførte, at bestemmelsen i Bygningsoverenskomsten (§ 63, stk. 3) om, at ”valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere på en virksomhed eller plads sikres mulighed for at kunne deltage i valget” som refleksvirkning eller konsekvens måtte medføre, at en tillidsrepræsentant (eller kandidat) af virksomheden da kunne kræve udlevering af kontaktoplysninger på de medarbejdere, som udgjorde valggrundlaget.

Yderligere mente forbundet, at databeskyttelsesloven og navnlig lovens § 12 udgjorde en selvstændig hjemmel til, at tillidsrepræsentanter kunne kræve sådanne oplysninger.

Udelukkende et medarbejderanliggende

Heroverfor gjorde DI på vegne af virksomheden gældende, at det er et grundlæggende arbejdsretligt princip i tillidsmandsretten, at valg af tillidsrepræsentant suverænt er et medarbejderanliggende, og at de praktiske opgaver med at få kundgjort valget, gennemført valghandlingen m.v. som det klare udgangspunkt (alene) ligger hos medarbejderne.

Selv om der med overenskomstfornyelsen i 2023 blev aftalt vilkår om, at valg til tillidsrepræsentant kan ske i arbejdstiden, samt at en valgt tillidsrepræsentant også i arbejdstiden har ret til at orientere nyansatte medlemmer, er disse tiltag undtagelser, isolerede fravigelser, fra det overordnede princip om, at tillidsrepræsentantinstitutionen er et medarbejderanliggende.

Endelig gjorde DI gældende, at databeskyttelsesloven og den bagvedliggende Databeskyttelsesforordning ikke udgør noget selvstændigt hjemmelsgrundlag for virksomheders udlevering til tillidsrepræsentanter og/eller forbund af medarbejdernes kontaktoplysninger. Disse grundlag er alene ”rammen” for, om og hvordan en evt. udlevering kan være lovlig, uden at den databehandlede medarbejder samtidig har givet samtykke til udleveringen.

Kan – ikke skal

Selv om der findes eksempler på virksomheder, som i dag udleverer oplysninger til tillidsrepræsentanten og evt. også i et eller andet omfang bistår ved valget til tillidsrepræsentant, medfører dette ikke en pligt for alle øvrige medlemsvirksomheder. Det er ”kan” – ikke ”skal”.

Legitim interesse i datalovgivningens forstand kan være en betingelse for lovlig udlevering af personoplysninger, men datalovgivningen indeholder ikke regler, som forpligter virksomheden til at udlevere oplysninger til en tillidsrepræsentant, eller som giver en tillidsrepræsentant krav på udlevering af oplysninger.

Dommeren gav virksomheden fuld medhold og afviste, at der var den fornødne hjemmel for forbundets krav.

DI førte sagen for virksomheden. 

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift FV 2023-1042 af 14. marts 2024.

DI’s råd

Kendelsen fastslår, at de overordnede principper i den kollektive arbejdsret om, at tillidsmandsvalg alene er et medarbejderanliggende, betyder, at der skal sikker hjemmel i overenskomst eller tilsvarende aftale mellem organisationerne til, før overenskomstdækkede virksomheder kan blive forpligtet til at udlevere kontaktoplysninger på dets medarbejdere til en tillidsrepræsentant. Det forhold, at databeskyttelsesloven åbner mulighed for, at en sådan udlevering af oplysninger kan være lovlig uden den enkelte medarbejders samtykke, er ikke i sig selv en hjemmel for en forpligtelse.

Virksomhederne kan frivilligt og efter aftale med medarbejdere og fagforbund godt vælge frivilligt at udlevere disse oplysninger og i øvrigt også vælge at efterkomme evt. ønsker om at bistå ved valget til tillidsrepræsentant, men der er ingen egentlig pligt hertil. Det er derfor i hvert enkelt tilfælde op til den enkelte virksomhed at beslutte, om man ønsker det.

Læs mere om Tillidsrepræsentanter - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.