Vi rådgiver dig

Sygdom og betaling for elever og lærlinge

Få overblik over, hvilke regler der gælder for lærlinge og elever, når de bliver syge, og hvad virksomheden skal være opmærksom på i forbindelse med betaling og ret til refusion under sygefravær.

Hvis jeres elev eller lærling bliver syg under uddannelsesforløbet, kan I kræve, at han eller hun dokumenterer sit sygefravær og deltager i sygefraværssamtaler på lige fod med øvrige medarbejdere. Dokumentationen kan f.eks. være en friattest eller en mulighedserklæring.

I langt de fleste tilfælde vil eleven eller lærlingen have ret til betaling under sygefraværet. Det kan enten være løn eller sygedagpenge betalt af virksomheden eller kommunen.

Dokumentation for sygdom

Når en elev eller lærling melder sig fraværende på grund af sygdom eller ulykke, kan I kræve, at han eller hun dokumenterer sygefraværet. Det kan f.eks. være i form af:

  • En tro- og loveerklæring. En sådan erklæring kan tidligst kræves på anden sygedag.
  • En friattest.
  • En mulighedserklæring.

Læs mere om de forskellige former for dokumentation her: Sygefraværssamtaler og dokumentation - klik her for rådgivning - DI (danskindustri.dk)

Sygesamtaler

I skal holde sygesamtaler med den sygemeldte elev eller lærling inden fire uger fra første sygefraværsdag.

Samtalen skal finde sted på virksomheden, medmindre eleven eller lærlingen er for syg til at møde op. I de tilfælde kan samtalen foregå telefonisk.

Hverken eleven eller lærlingen eller virksomheden mister retten til refusion, hvis I ikke afholder en sygesamtale.

Forlængelse af uddannelsesaftalen

Ved sygefravær i længere perioder - mere end 10 pct. af den fastsatte uddannelsestid - har eleven eller lærlingen krav på at få forlænget sin uddannelsesaftale, i det omfang det er nødvendigt for, at eleven eller lærlingen kan nå uddannelsens mål og bestå uddannelsen.

Hvis jeres elev eller lærling er fraværende fra virksomheden på grund af længerevarende sygdom, skal I kontakte eleven eller lærlingen for at drøfte forlængelse af uddannelsesaftalen.

Hvis forlængelsen skyldes et fravær på mere end 10 pct. af den fastsatte uddannelsestid, og I er enige om det, kan I selv forlænge uddannelsesaftalen. Der skal udfyldes  et tillæg til uddannelsesaftalen, hvoraf forlængelsen fremgår.

Tillægget kan findes her: Blanketter til uddannelsesaftaler | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)). Kontakt evt. erhvervsskolen, der kan hjælpe med at udfylde tillægget.

Hvis I ikke er enige om forlængelsen, eller eleven eller lærlingen ikke tager initiativ til at afklare det, skal virksomheden henvende sig til det faglige udvalg, der så behandler sagen.

Hvis der ønskes en forlængelse af uddannelsesaftalen pga. fravær, hvor fraværet udgør mindre end 10 pct. af uddannelsestiden,  eller uddannelsestiden skal forlænges med mere end fraværsperioden, skal det faglige udvalg godkende forlængelsen. Det kan f.eks. være, hvis eleven eller lærlingen på grund af sygdom ikke kan nå at gennemføre alle skoleopholdene og/eller den afsluttende prøve inden for uddannelsesaftalen og den fastsatte uddannelsestid.

Betaling under sygdom

For elever, der hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne om sygdom i denne lov. Det vil sige, at eleven har ret til fuld løn under sygdom. Sygedagpengelovens regler gælder sideløbende, og virksomheden kan, ved udbetaling af fuld løn under sygdom,  søge kommunen om refusion af sygedagpenge.

Den sædvanlige arbejdsgiverperiode på 30 dage gør, at der som udgangspunkt først kan ydes refusion efter 30 dages sygdom. En virksomhed har dog ret til refusion fra første sygefraværsdag, hvis der udbetales løn til en ansat, hvor beskæftigelseskravet ikke er opfyldt i forhold til arbejdsgiveren. Det betyder, at den sædvanlige arbejdsgiverperiode ikke gælder, hvis eleven ikke opfylder beskæftigelseskravet om 8 ugers uafbrudt ansættelse og 74 timer. I denne situation har virksomheden således krav på refusion fra første hele fraværsdag.

Beskæftigelseskravene kan været fraveget i overenskomster, således at virksomheden skal betale sygedagpenge, selvom beskæftigelseskravene ikke er opfyldt.

For elever eller lærlinge, hvis arbejde ikke er omfattet af funktionærloven, afhænger sygdomsbetalingen af den gældende overenskomst. Som et eksempel kan nævnes lærlinge omfattet af Industriens Overenskomst. Her gælder alene sygedagpengeloven, medmindre der er tale om voksenlærlinge. Bemærk, at beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven på 8 uger ikke gælder for lærlinge omfattet af Industriens Overenskomst.

Da sygedagpenge oftest er højere end elevens eller lærlingens løn, vil eleven eller lærlingen være berettiget til fuld løn under sygdom i en vis periode, hvorefter betalingsforpligtigelsen kan overgå til kommunen.

Virksomheden kan også vælge at fortsætte udbetalingen af den fulde løn under hele sygdomsforløbet (sygedagpenge vil oftest være højere end fuld løn), hvorefter der er refusion af det udbetalte fra kommunen.

Et andet eksempel er f.eks. lærlinge omfattet af Fællesoverensomsten eller ATL-overenskomsten. Her er det bestemt, at det er hovedoverenskomsternes regler for betaling under sygdom (dvs. sygeløn eller sygedagpenge), der finder anvendelse uanset lærlingens alder. Bemærk, at der kan være regler om anciennitet forbundet med virksomhedens betaling af løn under sygdom.

Selvforskyldt sygdom

Eleven eller lærlingen har ikke ret til løn under sygdom fra virksomheden, hvis der er tale om selvforskyldt sygdom.

Læs mere om, hvornår en sygdom eller tilskadekomst kan betragtes som selvforskyldt her: I dybden med sygdom og uarbejdsdygtighed - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent
For medlemmer

I dybden med sygdom og betaling for elever og lærlinge

Få svar på, hvordan virksomheden skal håndtere sygefravær for elever og lærlinge, og hvad I skal betale under sygefraværet. Du kan blandt andet få svar på, hvilke krav I kan stille til dokumentation af sygefraværet, om elever kan være deltidssygemeldte, og om forlængelse af uddannelsesaftaler.

Gå i dybden

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.