Energiaftalen 2020

Regeringen og et enigt Folketing vedtog den 29. juni 2018 en ny energiaftale for perioden 2020-2024.

Det er første gang, at et energiforlig er bakket op af alle Folketingets partier. Aftalen prioriterer konkrete initiativer for omkring 3 mia. kr. i 2025, som muliggør, at der kan opnås en VE-andel af det samlede energiforbrug på 55 pct. i 2030. Aftalen lægger også op til en mere markedsdrevet grøn omstilling fremover.

Med aftalen er et samlet Folketing blevet enige om at gennemføre et kursskifte i dansk energipolitik, hvor markedet og teknologiudviklingen i højere grad skal benyttes til at drive den grønne omstilling.

Hovedelementerne i aftalen består af en øget konkurrenceudsættelse af udbygningen med vedvarende energi og energispareindsatsen, en afgiftstilpasning, der fremmer grøn omstilling og billigere energi, modernisering af varmesektoren, et integreret og fleksibelt energisystem i verdensklasse samt en styrket forsknings- og eksportindsats. Alle initiativerne finansieres over finansloven

Energiaftalen afløser energiaftalen fra 2012.

Eftersyn af den danske elsektor

Som en del af energiaftalen fra marts 2012 blev det besluttet, at der skal laves et eftersyn af den danske elsektor. Det skulle bl.a. sikre incitamenter til en grøn omstilling og en effektiv konkurrence.

I forbindelse med energiaftalen fra marts 2012 blev det besluttet, at der skulle laves et eftersyn af den danske elsektor. Eftersynet havde til formål at sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette incitamenter til at sikre grøn omstilling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse. Et nedsat udvalg, Elreguleringsudvalget, blev udpeget til at foretage eftersynet.

Elreguleringsudvalgets arbejde

Elreguleringsudvalgets arbejde blev sat i gang oktober 2012, og udvalget rapporterede i december 2014. Dog afgav udvalget allerede i maj 2013 sine anbefalinger vedr. forsyningspligtregulering.

Udvalget skulle ifølge kommissoriet analysere og undersøge:

 • om den gældende regulering har indfriet målsætningerne for liberaliseringen af elmarkedet
 • netvirksomhedernes opgaveportefølje 
 • de økonomiske rammer for netvirksomhedernes opgaveportefølje
 • Energinet.dk’s regulering og opgaveportefølje
 • forsyningspligtreguleringen konkurrencen på detailmarkedet
 • bevillingssystemet for de store elproducenter
 • reguleringen af de danske kraftværker
 • energispareindsatsen  

Medlemmer af udvalget

Som formand for udvalget udpegede klima-, energi- og bygningsministeren Søren Bjerre-Nielsen, og Torkild Bentzen er blevet udpeget som næstformand. Herudover blev der udpeget fire sagkyndige med særlige kompetencer, der havde relevans for udvalgets arbejde.

Udover eksperterne var en række organisationer repræsenteret i udvalget, herunder DI. 

Indstilling af forsyningspligtregulering

Den 6. maj 2013 afgav udvalget sin indstilling til klima-, energi- og bygningsministeren angående en fremtidig forsyningspligtregulering. Indstillingen indeholdte følgende punkter:  

 • Alle elhandelsselskaber får pligt til mod betaling at levere el til husholdningskunder, der anmoder om det (leveringspligt).
 • Ophævelse af bestemmelser om bevillinger til særlige forsyningspligtige virksomheder.
 • Prisregulering på detailmarkedet for el ophæves, så der kommer fri prisdannelse, og ikke længere findes noget reguleret produkt. 
 • Elpristavlen skal forbedres.
 • Der skal foretages prisundersøgelser med jævne mellemrum.
 • Den fri prisdannelse bør følges op med informationskampagner.
 • Det skal være muligt for husholdningerne at købe el på timevariable priser. 
 • Det skal sikres, at ingen forbrugere står uden leverandør eksempelvis ved konkurs el.lign.
 • Der skal være klare retningslinjer for situationer med flytning og lukning af forbrugssteder.
 • Ligeledes klare regler for håndtering af dårlige betalere.

Desuden indeholdt indstillingen forslag om at en ny forsyningspligtregulering skulle træde i kraft samtidig med engrosmodellen, hvilket er sket d. 1. april 2016, dvs. med halvandet års forsinkelse i forhold til det planlagte.

Slutrapportering

Den 1. december 2014 udsendte Elreguleringsudvalget sin afsluttende rapportering. Rapporten indeholder følgende hovedanbefalinger:

 • Ny økonomisk regulering af netvirksomhederne, mhp sikring af effektivitet, investeringer og grøn omstilling
 • Netvirksomhederne skal fortsat stå for drift, vedligehold og udbygning af distributionsnettene Måleropgaven bliver hos netvirksomhederne 
 • Øget fokus på omkostningseffektivitet i netvirksomhedernes energispareindsats
 • Indførsel af økonomisk rammestyring og krav til effektivisering af Energinet
 • Energinets opgaveportefølje skal fastholdes i sin grundstruktur
 • Fortsat fokus på adskillelse af monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter i den koncernforbundne selskaber
 • Energinets regulering af elmarkedet skal være mere klar og transparent
 • Modernisering af indsatsen for varetagelse af forbrugerrettigheder Forbrugerne skal kompenseres ved lav leveringskvalitet
 • Styrkede rammer for overvågning af elforsyningssikkerheden Klare regler for sikring af kapacitet
 • Øget forvaltningsmæssig kvalitet af en række af Energinets myndighedsopgaver
 • Sanering af store elproduktionsanlæg
 • Bevillinger til netvirksomheder er fortsat et effektivt værktøj
 • En moderniseret elforsyningslov, der giver øget transparens og forudsigeligehed for investorer

I relation til anbefalingerne om en ny økonomisk regulering af netvirksomhederne anbefalede udvalget, at der blev nedsat to opfølgende ekspertgrupper, som skulle komme med specifikke anbefalinger om forrentning (WACC) og benchmarking. Begge disse ekspertgrupper har afleveret anbefalinger.

Brug links nedenfor for at se afrapporteringerne fra Elreguleringsudvalget samt WACC-ekspertgruppen og Benchmarkingekspertgruppen.

Status for implementering af udvalgets anbefalinger

Medio 2017 er status den, at udvalgets anbefalinger i relation forsyningspligten er indført – dog udestår muligheden for husholdninger for at købe el på timevariable priser, men det er på vej.

Herudover er der i juni 2017 vedtaget en ny økonomisk regulering af elnetvirksomhederne, som trådte i kraft d. 1. januar 2018. Ligeledes er der vedtaget regler, der stiller skærpede krav om elnetvirksomheders selvstændige identitet.

I forhold til Energinet, blev der i december 2017 vedtaget en lov, der følger op på anbefalingen om øget forvaltningsmæssig kvalitet i varetagelsen af Energinet’s myndighedsopgaver i form af overflytning af opgaver, der adskiller sig fra Energinets kerneopgaver som transmissions- og systemoperatør, til Energistyrelsen med virkning fra 1. januar 2018. Herudover er der indgået en politisk aftale om et fremtidssikret Energinet, der bl.a. indebærer en ny økonomisk regulering – se link til den politiske aftale nedenfor.

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

Vedvarende energi, energiafgifter og -tilskud samt energiaftalen. Koordinator for dansk energipolitik.

Louise Bank

Louise Bank

Teamleder

Varme- og elregulering samt DI Energis hjemmeside og nyhedsbrev.

Relateret indhold