Rapporter og holdninger

Læs DI Energi seneste rapporter

Mærkesager

En effektiv energiomstilling

Danmark skal fortsat demonstrere, at det er muligt og en god forretning at anvende energien effektivt og samtidigt effektivt indpasse større mængder af vedvarende energi i energisystemet.

Energiomstillingen skal understøtte såvel erhvervslivets konkurrenceevne som det øvrige samfund. Det nødvendiggør blandt andet et velfungerende EU kvotesystem, effektive forsyningssektorer og et effektivt samspil mellem energieffektivitet og energisystemets anvendelse af vind, sol, bioenergi, fjernvarme og gas.

DI Energi vil understøtte en mere konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig økonomi i Danmark såvel som i Europa. Den danske energibranche vil aktivt bidrage til at sikre en effektiv energiomstilling og udvikling af et markedsorienteret og bæredygtigt energisystem, der leverer energi til konkurrencedygtige priser og med høj forsyningssikkerhed. Begge dele skal medvirke til at opfylde den politiske målsætning om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 og samtidigt styrke produktiviteten i virksomhederne.

Særlige fokusområder:
* Skabe et mere konkurrencedygtigt, robust og smart energisystem, hvor anvendelse af vind, sol, bioenergi, fjernvarme, gas og fokus på energieffektivitet spiller effektivt sammen – og som er teknologineutralt tilrettelagt.

* EU’s kvotesystem skal udgøre fundamentet i en ambitiøs og omkostningseffektiv energi- og klimapolitik, hvor EU reducerer CO2-udledningen med 40 procent i 2030.

* Skabe nye markedsrammer for den liberaliserede del af energisektoren i Danmark, med henblik på at understøtte den grønne omstilling, sikre forsyningssikkerheden og et hensigtsmæssigt investeringsklima samt muliggøre attraktive forretningsmodeller.

Pejlemærker frem til 2020:
* Indgået en ambitiøs, bred og langsigtet energipolitisk aftale for 2020 og frem, som bygger på Energikommissionens anbefalinger.

* Danmark er i europæisk top tre med hensyn til forsyningssikkerhed, energieffektivitet og vedvarende energi hvert år.

* EU’s vinterpakke fra november 2016 implementeres, og derved skabes markedsmuligheder for den danske energibranche med hensyn til både elmarkedet, markedet for vedvarende energi og energieffektive løsninger.

* DI Energi arbejder for at sikre stabile rammer om afgifter og tilskud på energiområdet, der understøtter en diversificeret og grøn energiproduktion baseret på forskellige energikilder.

Stærke kompetenceplatforme

Forskning og udvikling er en hovedkilde til innovation og dermed nøglen til at øge energiindustriens produktivitet, konkurrencekraft og indtjening. Dermed bidragter forskning, innovation og udvikling til at skabe endnu mere vækst, beskæftigelse og eksport.

DI Energi vil styrke erhvervslivets deltagelse i forskning og demonstrationsprojekter, fremme digital innovation og øge erhvervsretningen af forskningsmidlerne. Danske virksomheder skal være i verdenseliten, hvad angår forskning og innovation på energiområdet.

Særlige fokusområder:
* Øge erhvervsretningen af forskningsmidlerne og erhvervslivets deltagelse i forskning og demonstrationsprojekter.

* Sikre et effektivt samspil mellem aktører i hele værdikæden fra forskning og udvikling til kommercialisering og eksport.

* Bidrage til at fremme udbuddet af tiltrækkelig kvalificeret arbejdskraft med attraktiv kompetenceprofil for energiindustrien.

* Bidrage til at fremme den tekniske forskning og strategisk forskningsindsats til gavn for energiindustrien.

Pejlemærker frem til 2020:
* Offentlige midler til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi øges til minimum 1 mia. kr. årligt i 2020 og understøtter, at Danmark har verdensklasse test- og demonstrationsfaciliteter.

* Den tekniske forskning skal udgøre mindst 20 pct. af de samlede offentlige forskningsinvesteringer.

* Styrket samarbejde mellem virksomheder i den danske energiindustri og universiteter.

* Kompetenceniveauet i energiindustrien løftes ved, at minimum 30 pct. dimittender har en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse i 2025.

* Der udarbejdes en national strategi for den danske forsknings- og innovationsindsats.

Øget eksport og internationalisering

Danmark har et stærkt grønt brand. Udlandets efterspørgsel af danske løsninger inden for intelligent og effektiv energianvendelse samt vedvarende energiproduktion er stor og fortsat stigende.

DI Energi vil styrke Danmarks grønne brand gennem promovering af medlemmernes løsninger over for partnere og interessenter i udlandet.

DI Energi vil understøtte medlemmernes eksportforretning ved at skabe kontakt og adgang for medlemsvirksomhederne til potentielle kunder og partnere i udland.

Særlige fokusområder:
* Øge eksporten af dansk energiteknologi og -viden.

* Øge kendskab til det danske energisystem og danske løsninger blandt udenlandske kunder og investorer.

* Etablere kontakt og dialog mellem medlemmerne af DI Energi og udenlandske kunder.
 
* Skabe muligheder og fjerne barrierer for eksport af dansk energiteknologi og -viden.

* Holde særligt fokus på mulighederne i EU-landene og udvalgte vækstmarkeder uden for EU.

Pejlemærker frem til 2020:
* Eksporten af dansk energiteknologi og – services øges til 100 mia. kr. i 2020.

* Energiteknologiens andel af vareeksporten i Danmark er den højeste blandt EU-landene.

* Udlandets kendskab til danske energimæssige kompetencer styrkes gennem øget PR og branding med State of Green som omdrejningspunkt.

* Det strategiske myndighedssamarbejde på energiområdet med væsentlige hovedmarkeder og vækstlande styrkes yderligere.

Publikationer

Strategi for DI Energi 2023-25

Hent strategien her

Seneste rapporter

Se alle analyser
President Lars Tveen, Danfoss Heating
Med DI Energi kan vi adressere energibranchens energipolitiske udfordringer, og vi opnår dermed aktiv varetagelse af vores interesser, som skaber direkte værdi for os som medlemmer President Lars Tveen, Danfoss Heating
Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

Har du spørgsmål til DI Energi, ris, ros, gode råd eller ønsker en presseudtalelse?

Så tøv ikke emd at kontakt mig.

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

Medlemsrelationer, internationale markeder, olie og gas og DI Energis Markedsnetværk.

Louise Bank

Louise Bank

Teamleder

Varme- og elregulering samt DI Energis hjemmeside og nyhedsbrev.

Rikke Sophie Lassen

Rikke Sophie Lassen

Konsulent

Sekretariatsleder og Erhvervslivets Klimaaliance og DI Bioenergi samt eksportfremme af grøn energiteknologi.

Magnus Larsen

Magnus Larsen

Konsulent