Analyser

Usikre rammevilkår kan bremse virksomhedernes grønne investeringer

Investeringer i den grønne omstilling står fortsat højt på erhvervslivets dagsorden. I det seneste år med krig i Europa, forsyningsproblemer, høj inflation og massive renteforhøjelser har godt tre ud af fire virksomheder fastholdt eller øget deres grønne investeringer. Usikkerhed om fremtidige rammevilkår risikerer dog at bremse yderligere investeringer i nye, grønne løsninger.

Trods den store usikkerhed, der kommer fra krigen i Europa, forsyningsproblemer, højt inflationspres og massive renteforhøjelser, så fortsætter virksomhederne med at investere i den grønne omstilling. Det viser en ny rundspørge i DI’s Virksomhedspanel, hvor godt tre ud af fire virksomheder svarer, at de enten har fastholdt eller øget deres investeringer i den grønne omstilling som følge af det seneste års internationale begivenheder. Kun knap hver tiende virksomhed har været nødsaget til at neddrosle deres grønne investeringer. Det er en glædelig udvikling, som tydeligt understreger, at den grønne omstilling fortsat står meget højt på virksomhedernes dagsorden.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2023.

Det er både blandt store og små virksomheder, at vi ser en klar overvægt af virksomheder, der har øget deres grønne investeringer fremfor at reducere dem. Særligt de store virksomheder driver investeringerne, men også i mange af landets små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har den grønne omstilling vundet indpas.1 Hvis vi ser bort fra de SMV’er, som svarer, at investeringer i den grønne omstilling ikke er aktuel for deres virksomhed (eller at de har svært ved at vurdere betydningen af det seneste års internationale begivenheder på deres investeringer), er det 29 procent, der har øget deres investeringer, mod 16 procent der har neddroslet dem. For de store virksom-heder er de tilsvarende andele 34 og 10 procent.

Anm.: Virksomheder som svarer ved ikke eller angiver, at grønne investeringer ikke er aktuelle for deres virksomhed, er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2023.

Den øgede investeringslyst i nye, grønne løsninger er udbredt på tværs af brancher, hvor særligt engroshandel skiller sig positivt ud. Her er det næsten seks ud af ti virksomheder, som svarer, at de har øget deres investeringer i den grønne omstilling som følge af det seneste års internationale begivenheder, mens kun syv procent – cirka hver tolvte – har været nødsaget til at neddrosle dem. Også i de fleste andre brancher er der en overvægt af virksomheder, der har øget deres grønne investeringer fremfor at reducere dem. Kun inden for transport er der en overvægt af virksomheder, der har skruet ned for deres investeringsplaner, når det gælder den grønne omstilling blandt andet drevet af nogle få meget store transportvirksomheder.

Anm.: Virksomheder som svarer ved ikke eller angiver at grønne investeringer ikke er aktuelle for deres virksomhed, er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2023.

Virksomhedernes grønne investeringer spænder over en bred vifte af tiltag. Særligt inden for affaldssortering, genbrug og cirkulært forbrug er investeringslysten udbredt. Blandt de virksomheder, der har fastholdt eller øget deres grønne investeringer, er det cirka to ud af tre, der har investeret inden for dette område i løbet af det seneste år. Godt halvdelen af virksomhederne har foretaget energisparetiltag (energieffektivisering) samtidig med, at skifte til mere miljøvenlige brændsler, investeringer i grønne drivmidler og køretøjer samt tiltag, der reducerer materialeforbruget i produktionen, også er forholdsvist udbredte. Modsat er det kun cirka hver femte virksomhed der har investeret i tiltag, der øger udnyttelsen af tilskudsvarme.2

Anm.: Figuren omfatter virksomheder som svarer, at de har fastholdt eller øget deres investeringer i grøn omstilling i det seneste år.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2023.

Usikre rammevilkår er den største barriere for virksomhedernes fremtidige grønne investeringer

Selvom det er positivt, at godt tre fjerdedele af virksomhederne har fastholdt eller øget deres investeringer i grøn omstilling det seneste år, så peger de også på en række barrierer, der kan risikere at bremse deres grønne investeringer i fremtiden. Øverst på listen over barrierer står usikkerhed om fremtidige rammevilkår, hvor hele 45 procent af virksomhederne angiver denne barriere som en bremse for deres investeringer. Andelen er steget med fem procentpoint i forhold til for et halvt år siden (marts 2023), hvor DI sidst spurgte til virksomhedernes grønne investeringer og barriererne i forhold til at investere. Usikkerheden om rammevilkårene kan bl.a. skyldes, at CO2-afgiften endnu ikke er implementeret, potentielle kommende krav fra EU og deres betydning samt en uklarhed om rammen for forskningsmidler inklusiv test- og demonstrationsmuligheder.

Anm.: Virksomheder som angiver, at investeringer i grøn omstilling ikke er aktuelle for deres virksomhed, er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2023 og september 2023.

Begrænset rentabilitet (for lang tilbagebetalingsperiode), høje skatter og afgifter samt mangel på teknologiske løsninger følger på de næste pladser over største investeringsbarrierer. 17 procent af virksomhederne oplever ingen barrierer i forhold til at investere i grøn omstilling, hvilket er lidt færre end for et halvt år siden.

Det seneste år med krig i Europa, forsyningsproblemer, højt inflationspres og massive renteforhøjelser har understreget betydningen af, at vi sikrer et investeringsvenligt klima, der gør det attraktivt for danske virksomheder at investere i nye, grønne løsninger. Det gælder både på den korte bane men også på længere sigt, hvor faste og forudsigelige rammer er en helt afgørende forudsætning for, at virksomhederne fastholder deres grønne investeringer og for at vi kommer i mål med en vellykket, markedsdrevet grøn omstilling.

Fakta om analysen

  • Analysen er baseret på en DI-rundspørge, hvor 669 virksomheder har deltaget. Rundspørgen er foretaget i perioden fra den 12. september til den 21. september 2023.
  • Virksomhederne i rundspørgen repræsenterer tilsammen cirka 60.000 lønmodtagere i Danmark.
  • I figuren på side 4 med virksomhedernes investeringsbarrierer dækker svarkategorierne over følgende svarmuligheder: manglende adgang til kvalificerede medarbejdere, problemer med at tiltrække kapital, usikkerhed om fremtidige rammevilkår, usikkerhed om fremtidige afsætningsmuligheder, ikke rentabelt/for lang tilbagebetalingsperiode, skatter og afgifter gør det for dyrt at investere, mangel på teknologiske løsninger at investere i, manglende viden om eller adgang til rådgivning om brug af ny teknologi, manglende tid, virksomhedens økonomiske situation tillader ikke investeringer på nuværende tidspunkt, andet og ved ikke (de to sidste svarkategorier er ikke vist i figuren).

 

Fodnoter

  1. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder med færre end 100 ansatte
  2. I DI's Virksomhedspanel spørges også til inden for hvilke områder, virksomhederne har måtte neddrosle deres grønne investeringer som følge af de internationale begivenheder det seneste år. Her svarer flest virksomheder, at de har måtte neddrosle investeringer inden for grønne drivmidler og grønne køretøjer (43 procent) og energisparetiltag (33 procent),

Relateret indhold