Miljøgodkendelse, -tilsyn og planlov

DI vejleder medlemsvirksomhederne i miljøgodkendelser, myndighedstilsyn og planlov.

Miljøgodkendelser

Danske virksomheder er omfattet af individuelle krav om miljøgodkendelser med standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelser. En miljøgodkendelse er et samlet dokument, der fastsætter rammerne (vilkår) for, hvordan en virksomhed må indrettes og drives. Man skal opfylde kravene, inden man idriftsætter, værksætter eller laver væsentlige ændringer af virksomhedens produktionsanlæg. Dette skyldes, at ved at følge reglerne om miljøgodkendelser sikrer man, at danske virksomheder bliver etableret og drevet i respekt for mennesker, dyr og planter i omgivelserne. Nedenfor følger flere formelle rammevilkår for miljøgodkendelser.

Industrielle Emissioner direktivet

EU’s direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet) udgør rammen for miljøreguleringen af de største danske virksomheder. Direktivet identificerer en række brancher og tærskelværdier, som udløser krav om en miljøgodkendelse før etablering eller ved ændrede forhold på en virksomhed, der medfører forøget forurening.

Miljø- og Fødevareministeriets Miljøgodkendelsesvejledning

Når en virksomhed skal opstarte en ny produktion eller foretage ændringer i produktionen, skal virksomheden ofte søge om miljøgodkendelse. Her har Miljø- og Fødevareministeriet skabt en miljøgodkendelsesvejledning. Hvis man som virksomhed skal søge ny miljøgodkendelse, kan man finde hjælp i miljøgodkendelsesvejledningens bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. Godkendelsesbekendtgørelens bilag 2 indeholder de virksomhedstyper, som er reguleret af nationale krav, som kan være standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen. I Miljøgodkendelsesvejledningen kan der på forhånd slås op, hvad man skal overholde som virksomhed. Et mindre antal brancher er reguleret af selvstændige branchebekendtgørelser, som indeholder specifikke krav separat til disse brancher. Man kan derfor på forhånd slå op, hvad man skal overholde.

Virksomheder, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 og 2 eller branchebekendtgørelser, skal enten ansøge om godkendelse eller anmelde deres aktivitet igennem hjemmesiden ”Byg og Miljø” på deres kommunes hjemmeside.

Miljøtilsyn

Miljømyndigheden, som enten er den lokale kommune eller Miljøstyrelsen, fører tilsyn med virksomheder, for at de overholder de regler og vilkår for virksomheden, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser bliver overholdt. Virksomheder kan finde reglerne omkring tilsyn i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Planloven

Planloven udgør rammen for kommunernes fysiske planlægning. Det betyder rammerne for arealudviklingsmulighederne i byerne, på landet og langs kysterne.

Den fysiske planlægning er vigtig for landets fremtidige udvikling. Det skyldes, at langsigtet planlægning giver investeringssikkerhed for både de offentlige myndigheder, det private marked og den enkelte borger.

For de private investorer handler det om gennemsigtighed i forhold til, hvilken retning kommunernes udvikling skal gå, og hvordan deres investering spiller sammen hermed. Desuden er dette vigtigt at skabe stabile rammer.

For det offentlige handler det om at planlægge og foretage investeringer der, hvor de er til mest gavn for samfundet i bredeste forstand.

For den enkelte borger handler det om gode rammer for hverdagslivet og sikkerhed for investering i privat ejendom. 

Morten Løber

Morten Løber

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk