Analyser

Ledigheden trækkes op af fordrevne ukrainere

Der er nu 7.000 tilmeldte ledige blandt ukrainere med ophold efter særloven. For tre måneder siden var der ingen. Bidraget fra ukrainerne trækker den samlede ledighed op. Samlet set er antallet af tilmeldte ledige steget med 2.000 personer de seneste tre måneder. Uden ukrainerne er der tale om et fald på 5.000 personer.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet var der i alt 93.000 tilmeldte ledige 19. juni. Samme dag var der godt 7.000 tilmeldte ledige blandt ukrainere med ophold efter særloven. Dermed udgør fordrevne ukrainere nu 7 pct. af alle ledige. For tre måneder siden var deres andel 0 pct. Det er naturligt, at ukrainerne kommer ind i ledighedstallene i takt med, at de kommer ind i systemerne i Danmark. Men det har en betydning for den samlede ledighedsudvikling, som dermed bliver en mere usikker indikator.

Kilde: DI og Jobindsats.dk

Ifølge DI’s beregninger er antallet af tilmeldte ledige i alt steget med godt 2.000 personer fra 19. marts til 19. juni, når der tages højde for sæsonudsving. Denne udvikling kan imidlertid opdeles i en stigning for ukrainere på 7.000 personer og et fald for øvrige på 5.000 personer. Heraf er det faldet på 5.000 personer, som vil være det mest retvisende for ledighedens reelle udviklingstendens i de tre seneste måneder. Samlet set er gruppen af tilmeldte ledige steget 2 procent, men ser man bort fra ukrainerne er der faktisk tale om et fald på 5,5 pct.

Der er meget fokus på de økonomiske nøgletal i øjeblikket pga. den øgede økonomiske usikkerhed som følge af stigende inflation, renteudvikling og krigen i Ukraine. Men ledighedsudviklingen i Danmark vil altså også være påvirket af særlige forhold end de rent konjunkturelle, idet der er kommet mange flere jobparate ukrainere, som tælles med i ledighedstallene.

Forhåbentlig vil vi i de kommende måneder se, at mange af de jobparate ukrainere kommer i arbejde. I maj var der lidt over 1.200 fordrevne ukrainere, som havde beskæftigelse. Det var en stor stigning i forhold til tallet for april, hvor der blot var 300 fordrevne ukrainere med beskæftigelse. Det er forventningen, at tallet for juni vil ligge betydeligt over de 1.200 fra maj.

Hvis de ledige ukrainere i stor stil begynder at finde beskæftigelse, vil det kunne have en reducerende virkning på den samlede ledighed. Så kan man få den omvendte situation, hvor trenden i ledigheden egentlig er stigende, men hvor ledigheden samlet falder.

Antallet af tilmeldte ledige ligger på et højere niveau end det offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik, som er en månedsopgørelse omregnet til fuldtidspersoner. Tallene for tilmeldte ledige vedrører opgørelser på et bestemt tidspunkt og omfatter alle personer og ikke kun fuldtidsledige. Desuden kan der også være personer i tallene for tilmeldte ledige, som er tilmeldt som ledige men som ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage en ydelse.

Relateret indhold