Analyser

Ledigheden blandt nyuddannede akademikere er langt om længe faldet

Dimittendledigheden for nyuddannede fra de lange vide-regående uddannelser er faldet markant med godt 25 pct. for den seneste studieårgang. Det er første gang siden fi-nanskrisen i 2008, at der er et større fald i dimittendle-digheden, på trods af den generelle ledighed er faldet til et meget lavt niveau.

I forbindelse med finanskrisen steg ledigheden blandt nyuddannede fra de lange videregående uddannelser markant fra at udgøre mindre end 20 pct. til at udgøre over 30 pct. det første år efter

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

dimension. Det vil sige, at de nyuddannede akademikere i gennemsnit var ledige i mere end 30 pct. at månederne i det første år efter de havde færdiggjort deres uddannelser. Selvom arbejdsmarkedet har været i fremgang siden 2013 og den generelle ledighed er faldet til et meget lavt niveau og udgør under 3 pct. af arbejdsstyrken, så hjalp det i mange år ikke de nyuddannede, der uændret havde en ledighed på omkring 30 procent. Nu er der imidlertid endeligt sket et markant ledighedsfald for gruppen. Studieårgangen 2020/21 – det vil sige de dimittender, som færdiggjorde deres lange videregående uddannelser fra oktober 2020 til september 2021 – har haft en markant lavere dimittendledighed på i gennemsnit 23,5 pct. i det første år efter de blev færdige med deres uddannelser.

Udover fremgangen på arbejdsmarkedet har det også haft indflydelse på det seneste studieårs dimittendledighed, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2015 indførte den ledighedsbaserede dimensionering, hvor optaget på de videregående uddannelser er blevet reguleret, hvis der er markant og systematisk overledighed blandt dimittender. Dimensioneringsmodellen har betydet, at optaget er faldet på uddannelser med høj dimittendledighed, mens optaget er steget på uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder. Studieårgangen, som dimitterede i 2020/21, er den første, som er blevet dimensioneret, og det har derfor også indflydelse på studieårgangens dimittendledighed. Det er imidlertid ikke muligt at opdele ledighedsfaldet i en efterspørgselseffekt fra arbejdsmarkedet henholdsvis en dimensioneringseffekt af uddannelser med høj ledighed.

Anm.: Opgørelsen dækker over antal ansøgere tilbudt optag på en erhvervsakademi-, professionsabachelor- og bacheloruddannelse på kvote 1, kvote 2 og standby via den Koordinerede Tilmelding.
Kilde: Den Koordinerede Tilmelding samt DI-beregninger

Ledigheden er faldet for alle hovedstudieretninger, men er fortsat højest for de humanistiske og kunstneriske studieretninger.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

I forhold til andre uddannelsesgrupper, er ledighedsprocenten for dimittender fra lange videregående uddannelser højere, målt inden for et år efter dimension.

Ledighed for personer med lange videregående uddannelser er dog et særligt problem for de nyuddannede. Når man kigger på ledighedsprocenten for personer over 35 år, fordelt på uddannelsestype, er lange videregående uddannelser på niveau med de andre uddannelsesgrupper.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Sådan gjorde vi

Dimittendledigheden er beregnet for nyuddannede fordelt på uddannelsesgrupper på studieår, hvor et studieår går fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år. Ledighedsoplysningerne kommer fra forløbsdatabasen Dream på månedsbasis målt medio hver måned. Der er anvendt ledighedsoplysninger fra måneden efter dimension og de efterfølgende i alt 12 måneder efter dimension. Det vil for eksempel sige, at der for dimittender fra oktober 2020 indgår ledighedsoplysninger fra november 2020 til oktober 2021, mens der for dimittender fra september 2021 indgår ledighedsoplysninger fra oktober 2021 til september 2022. Dermed dækker studieårgangen 2020/21 over ledighedstal fra november 2020 og frem til september 2022 og det er den seneste studieårgang, som Danmarks Statistik har offentliggjort 12 måneders ledighedsdata for.

Populationen af dimittender er videre betinget på at være i befolkningen 1. januar året efter dimission. Dimittender, der har forladt Danmark efter endt uddannelse, indgår således ikke i populationen.

Relateret indhold