Analyser

Kvindelige netværk er med til at øge kønsdiversiteten i investormiljøet

En ny analyse fra DI viser, at det danske angel investor-miljø langt overvejende består af mænd. Nye investornetværk, der fokuserer på kønsdiversitet og kvindelige investorer, er dog med til at rykke på kønssammensætningen i det danske inve-stormiljø. To nye investornetværk, der hovedsageligt består af kvinder, har bidraget til, at andelen af kvinder i det danske angel investor-miljø er steget fra 7 procent til 16 procent.

Begrænset kønsdiversitet er en udfordring i hele iværksætter- miljøets værdikæde, herunder blandt angel investorer. Langt stør-stedelen af angel investorerne er mænd og det kan have betydning for, at langt størstedelen af investeringerne sker til mandlige iværk-sættere. Samtidig har den manglende kønsdiversitet på investor- niveau også konsekvenser for diversiteten i resten af værdikæden.

Helt konkret er 9 ud af 10 danske angel investorer er mænd, mens mændene udgør cirka tre fjerdele af danske iværksættere. Samtidig går 82 pct. af angel investeringerne til mandlige iværksættere, 12,5 pct. til mixed teams med både mænd og kvinder, mens bare 5,5 pct. går til teams med kun kvindelige iværksættere.

DI har analyseret kønssammensætningen af medlemmerne på de mest markante investornetværk i Danmark - Keystones, DanBAN, Business Angels Syddanmark, Nordjysk Invest og Vækstfonden. I disse netværk sidder 672 mænd og kun 53 kvinder. Det svarer til en procentuel kønsfordeling på 93 pct. mænd og 7 pct. kvinder.

Medtager man to yderligere investornetværk, der er målrettet kvin-der – Angella Invest og Nordic Female Founders – og som primært har kvindelige medlemmer ændrer fordelingen sig markant, selvom der stadig er langt til kønsbalance i investormiljøet generelt. Således har de danske investornetværk en kønsfordeling på 684 mænd og 129 kvinder. Det svarer til en procentuel kønsfordeling på 84 pct. mænd og 16 pct. kvinder – en tilvækst på 144 pct. kvinder.

Relateret indhold