Analyser

Mere end 100.000 ansatte i offentlig administration

I andet kvartal 2023 var der mere end 100.000 ansatte inden for offentlig administration. Stigningen er især sket i staten, hvor næsten hver femte medarbejder er ansat inden for offentlig administration. Nedbringes antallet til 2019-niveau frem mod 2030, vil det kunne frigive 8 mia. kr.

Antallet af offentligt ansatte har været kraftig stigende de seneste tre år og udgjorde i 2. kvartal 2023 ca. 877.000 personer. Samtidig er en væsentlig større andel af de offentlige ansatte, der i dag udfører opgaver inden for administration end tidligere, jf. nedenstående boks.

Anm.: Egen sæsonkorrektion. I 1. halvår 2023 (stiplet linje) er beskæftigelsen fremskrevet med udviklingen fra LBESK23.
Samtidig er der forudsat, at tendensen fra 2016-2022 fortsætter i 1. halvår 2023.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.

I perioden 2010-2016 var det omtrent hver tiende medarbejder, der arbejdede inden for offentlig administration. Siden 2016 har andelen dog været stødt stigende, og i 2. halvår 2023 skønnes ca. 11½ pct. af de offentligt ansatte at være inden for offentlig administration.

Offentlig administration

Ansatte inden for branchen offentlig administration omfatter både personer i staten inkl. sociale fonde, regioner og kommuner. Der ses på offentligt ansatte i Danmarks Statistiks registerdata med branchekoderne (DB07) 84.11.00, 84.12.00, 84.13.00 og 84.30.00. Denne gruppe udgjorde i 4. kvartal 2022 godt 99.000 personer, som er den seneste periode med branchefordelt data. I analysen fremskrives udviklingen til 2. kvartal 2023 på baggrund af udviklingen i den samlede offentlige beskæftigelse.

Det er muligt at opsplitte de ansatte inden for branchen offentlig administration på såkaldte jobfunktioner, der afspejler personernes opgaveløsning. De hyppigste jobfunktioner i 4. kvartal 2022 var almindeligt kontorarbejde (ca. 20.600 ansatte), arbejde inden for samfundsvidenskab & religion (ca. 11.900 ansatte), juridisk arbejde (ca. 8.300 ansatte), administrativt sekretærarbejde (ca. 6.200 ansatte) og arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning (ca. 5.900 ansatte).

Fra primo 2016 til medio 2023 skønnes antallet af administrative medarbejdere i det offentlige at være steget med ca. 19.700 personer, hvoraf knap 70 pct. af stigningen er sket i staten. I andet kvartal 2023 var det næsten hver femte medarbejder i staten, som var ansat inden for offentlig administration. Det er en stigning på godt 5 procentpoint siden første kvartal 2016.


Kommunerne har ansat ca. 4.700 flere inden for offentlig administration, men i modsætning til staten er den relative andel kun steget med 0,5 procentpoint siden første kvartal 2016. Det samme gælder for regionerne, hvor stigningstakten omtrent svarer til udviklingen i kommunerne.

Anm.: Egen sæsonkorrektion. Staten inkluderer ansatte i sociale kasser og fonde. I 1. halvår 2023 (stiplet linje) er beskæftigelsen fremskrevet med udviklingen fra LBESK23. Samtidig er det forudsat, at tendensen fra 2016-2022 fortsætter i 1. halvår 2023. (Afrundet til nærmeste hundrede)

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik

Udviklingen opgjort på jobfunktioner

Ser på man på jobfunktioner, er det særligt inden for fagklassifikationen arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau, at stigningen har været stor. Siden første kvartal i 2016 er der på tværs af de tre offentlige sektorer ansat ca. 14.100 flere inden for arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau, hvilket svarer til knap 80 pct. af den samlede stigning. Stigningen er primært sket inden for opgaver, der typisk varetages af jurister, økonomer, statskundskabere eller socialrådgivere, jf. bilag.

Anm.: Egen sæsonkorrektion. Personer der ikke er tilknyttet en jobfunktion er fordelt proportionalt på de 1-9 hovedgrupper. Øvrige dækker over hovedgruppe 5-9 i Danmarks Statistiks Fagklassifikation. Tallene er ikke fremskrevet med udviklingen i 1. halvår 2023.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.

Ved blot at nedbringe antallet af ansatte inden for offentlig administration til niveauet fra før S-regeringen tiltrådte i medio 2019 kunne der frigives ca. 11.500 personer til bedre borgernær offentlig service og det private erhvervsliv, som mangler medarbejdere til at udvikle grønne løsninger, der bidrager til at løse den globale klimakrise, udvikle læge- og hjælpemidler, som forlænger og gør vores liv bedre, og producere de føde- og drikkevarer, vi lever af.

Ved anvendelse af en standardpris på en offentlig ansat1, vil en reduktion på 11.500 personer svare til en besparelse på godt 8 mia. kr. årligt. Til sammenligning har SVM-regeringen i regeringsgrundlaget opstillet et besparelsesmål på 3 mia. kr. på administration i regioner og kommuner, hvilket kun vil frigive knap 4.500 personer til bedre borgernær offentlig service eller afhjælpe manglen på arbejdskraft i det private erhvervsliv. I lyset af, at administrationen et steget mest i staten, vil det være naturligt, at staten ligeledes omfattes af et besparelseskrav. Et krav om en reduktion i de administrative udgifter i staten på 5 mia. kr. vil være tilstrækkeligt til at sikre den samlede reduktion på 11.500 personer, så antallet af offentlige ansatte inden for administration i stat, kommuner og regioner samlet set kommer tilbage på 2019-niveau.

Bilag: De største ændringer inden for jobfunktioner

Detaljeringsgraden i Danmarks Statistiks registerdata giver mulighed for at opdele jobfunktioner på op til sekscifrede disco-koder. I nedenstående opgørelse er jobfunktionerne som udgangspunkt opdelt på en trecifret disco-kode.

Den største ændring siden 2016 er sket inden for jobfunktionen samfundsvidenskab og religion, som bl.a. omfatter arbejde inden for samfundsøkonomi, statskundskab, psykologi og socialrådgivning. Primo 2016 var der godt 7.900 offentligt ansatte inden for jobfunktionen samfundsvidenskab og religion2, mens der ved udgangen af 2022 var knap 12.000 ansatte. Det svarer til en stigning på godt 50 pct. Antallet af offentligt ansatte, der udfører juridisk arbejde er ligeledes steget med 50 pct. siden 2016 og udgjorde ved udgangen af 2022 ca. 8.300 personer.

Anm.: Jobfunktionerne er opgjort på tre-cifrede disco-koder. Dog har detaljeringsgraden i data betydet, at "Viden på højeste niveau" kun kan opgøres på et-cifret disco-kode, mens "Jura, samfundsvidenskab og kultur" er opgjort på to-cifret disco-kode.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.


 

Fodnoter

  1. Ved omregning fra personer til kroner er der taget udgangspunkt i den angivne marginaleffekt i svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 409 (Alm. del) af 4. juli 2022. Denne pris afspejler et fast forhold mellem varekøb og lønsum, og er inkl. overhead. Hvordan et besparelseskrav præcis udmøntes i personer er op til den enkelte sektor.
  2. De største stigninger har været inden for jobfunktionerne socialrådgivning (ca. 1.600 personer) og samfundsøkonomi (ca. 1.200 personer).

Relateret indhold