Løn og tilskud

Lærlinge og elever skal have løn i henhold til den overenskomst, der dækker uddannelsen. Her finder du lønsatser, og hvad du får i lønrefusion for de perioder, eleven er på skole. Du kan også læse om tilskud til voksenlærlinge og ferie- og barselsregler.

Det første trin er at  få afklaret, hvilken overenskomst der er gældende for elevens uddannelse. Alle elever og lærlinge skal følge uddannelsesområdets overenskomst, hvad angår "løn", uanset om virksomheden har tiltrådt den pågældende overenskomst. "Løn" omfatter pension, feriefridage, fritvalgskonto m.m.
Det skal også fremgå af uddannelsesaftalen, hvilken overenskomst der gælder for uddannelsesforholdet.  
Der skal udbetales løn under hele aftaleperioden, også under skoleopholdene, hvor virksomheden får refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB.

Indplacering af lærlinge og elever

Elever skal have løn i henhold til den overenskomst, der er gældende for området. Satserne finder du i overenskomsten. Kontakt DI, hvis du er i tvivl om, hvilken overenskomst eleven skal følge.

Elever og lærlinge skal indplaceres på satserne efter de principper, der fremgår af den pågældende overenskomst. De kan variere, men indplacering sker typisk efter, hvor langt eleven er i sit uddannelsesforløb, når han/hun starter i uddannelsesaftalen.

Hvis en elev/lærling får afkortet sin uddannelse med baggrund i tidligere relevant beskæftigelse og/eller uddannelse (merit), afkortes der i de laveste lønsatser. Der kan også ske afkortning af uddannelsestiden, hvis eleven har været i skolepraktik i en periode, eller har gennemført en del af uddannelsen i en anden virksomhed.

Lønrefusion for skoleperioder

Virksomheden udbetaler løn til eleven i hele kontraktperioden, men virksomheden kan få lønrefusion fra AUB for de perioder, hvor eleven er på obligatoriske eller aftalte skoleophold. Det sker efter en fast sats. For voksenlærlinge og -elever får virksomheden en højere refusionssats, hvis de lever op til kriterierne.

Udbetaling af lønrefusion fra AUB sker automatisk.

RELEVANT