Lokalt samarbejde, MUS og lønforhandling

Overenskomsterne og lovgivningen indeholder regler om tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøorganisation, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og samarbejdsudvalg (SU).

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

På arkitektområdet er der indgået en Tillidsrepræsentantaftale, som er vedlagt overenskomsten. I denne aftale kan du finde mere viden om valg til tillidsrepræsentant eller fælles tillidsrepræsentant og læse nærmere om tillidsrepræsentantens opgaver og proces ved en eventuel opsigelse.

Reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentanter findes i arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets vejledninger på området. Disse kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Reglerne for valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer findes i bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler ved opsigelse af en tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Kontakt Dansk Industri, inden en eventuel opsigelse iværksættes.

Samarbejdsudvalg (SU)

Samarbejdsudvalget nedsættes i medfør af Samarbejdsaftalen mellem DA og FH.

Du kan læse mere om samarbejdsudvalget og finde aftalen i sin helhed på Samarbejdsaftalen - DI (danskindustri.dk) 

MUS og lønforhandling

Der skal afholdes en årlig lønforhandling og medarbejderudviklingssamtale (MUS) med medarbejderne. Lønforhandlingen og MUS kan gennemføres samtidig.

Ifølge overenskomsterne skal virksomhederne udarbejde en lønpolitik i dialog med de ansatte eller tillidsrepræsentanten/-erne, hvis en eller flere er valgt. Dansk Industri og forbundene har udarbejdet en fælles skabelon og vejledning til brug for virksomhedernes udarbejdelse af en lønpolitik, som du kan finde på Dansk Industris hjemmeside.

Relateret indhold