23.03.23 DI Pressemeddelelse

DI: Folketingets beslutning om at lette adgangen til internationale medarbejdere er vigtig for Danmark – især for den grønne omstilling

I formiddag vedtog Folketinget en række nye regler, som gør det lettere for Danmarks virksomheder at ansætte medarbejdere uden for EU. For både Danmarks samlede arbejdsmarked, dansk velfærd og den grønne omstilling er det et stort skridt fremad, mener DI.

Frem mod 2030 vil der ifølge en COWI-rapport hvert år være brug for omkring 30.000 flere medarbejdere, hvis Danmark skal i mål med 70 procentsmålsætningen. Derfor er dagens vedtagelse af ændringer i udlændingeloven, der gør det lettere at ansætte internationale medarbejdere, et vigtigt skridt for at løse samfundets problemer med at skaffe arbejdskraft.

- Ros til regeringen, ros til partierne bag det brede forlig. Internationale medarbejdere er af meget stor værdi for Danmark og for den grønne omstilling, og jeg tager hatten af for, at politikerne tager fat i mange håndtag for at lette adgangen til international arbejdskraft, siger adm. direktør i DI Sandahl Sørensen.

DI-direktøren understreger, at vedtagelsen af den ny lov L 46 er nødvendig for Danmarks fremtid.

- Politikerne tager med loven første livtag med det store problem på arbejdsmarkedet. Internationale medarbejdere har i mange år stået for væksten på det danske arbejdsmarked og en meget stor del af Danmarks økonomiske vækst, og jeg vil påstå, at det ville være en stopklods for Danmarks grønne omstilling, hvis reglerne for ansættelse af internationale medarbejdere ikke blev lettet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ud af 100 lønmodtagere i Danmark har 12 af dem nu et andet pas end dansk. I efteråret 2022 rundede det danske arbejdsmarked 300.000 internationale fuldtidsbeskæftigede – det er mere end en fordobling siden 2008.

Lovændringen indeholder mange elementer. De vigtigste ændringer er, at vi får en ny lavere beløbsgrænse på 375.000 kr., der skal hjælpe virksomhederne med at rekruttere især mere faglært arbejdskraft. Flere af vores SMV’er kan herudover blive certificeret til at rekruttere international arbejdskraft fra ikke-EU-lande hurtigere og lettere. Og internationale studerende, der færdiggør en uddannelse i DK, får nu 3 års jobsøgning i stedet for de nuværende 6 måneder.

- Det er rigtig positivt, at aftalen regulerer rigtig mange områder for at lette adgangen til internationale medarbejdere. Det kommer ikke kun virksomhederne, men hele samfundet til gode. Generelt flere medarbejdere til rådighed på arbejdsmarkedet vil også afhjælpe manglen på medarbejdere i det offentlige, siger Lars Sandahl Sørensen.

Manglen på arbejdskraft er den samme i de fleste europæiske lande. I Polen, Rumænien og Tyskland, de tre lande, Danmark rekrutterer mest fra, er der udsigt til fem millioner færre personer i den arbejdsdygtige alder om syv år.

- Danmark er ikke alene om at mangle arbejdskraft – både ufaglærte, faglærte og specialister - i de kommende år til at bevare velstand, udvikle vækstmuligheder og gennemføre den grønne omstilling. Og det bliver i de kommende år sværere at rekruttere fra ikke-EU-lande i Danmarks nærområde. Konkurrencen er hård, og Danmark må yde en ekstra indsats for at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, siger Lars Sandahl Sørensen.

De nye regler træder i kraft den 1. april. Men allerede nu ser DI-direktøren frem mod næste skridt.

- Regeringsgrundlaget har mere i ’støbeskeen’ om international arbejdskraft. Det håber jeg, at regeringen vil præsentere hellere før end siden. Så kan vi eksempelvis rydde nogle af de eksisterende benspænd vedrørende international arbejdskraft af vejen. Lad os eksempelvis begynde en samtale om det eksisterende bankkontokrav, siger Lars Sandahl Sørensen.

Faktaark:

Lovforslag: Nye regler for arbejdstilladelser fra 1. april

Den 9. februar 2023 har Regeringen genfremsat lovforslag om international rekruttering som tidligere er blevet fremsat den 29. juni 2022 som midlertidige løsninger. Men med det nye lovforslag er ændringerne gjort permanente og vil gælde fra den 1. april 2023. Forslaget betyder blandt andet at beløbsordningen nedsættes til 375.000 kr. Virksomheder med 10 fuldtidsansatte kan blive certificeret til fast track-ordningen og flere stillingsbetegnelser kan komme på positivlisterne ved national og regional mangel på arbejdskraft.

Ny beløbsordning

I dag er det muligt at ansøge om arbejds- og opholdstilladelse efter beløbsordningen, og fast track-ordningens beløbssport, hvis en medarbejder er tilbud arbejde med en løn, der ligger over 465.000 kr. om året (2023-niveau).

Den nuværende beløbsordning vil med det kommende lovforslag blive suppleret med en ny beløbsordning, der stiller krav om tilbudt ansættelse til en løn på 375.000 kr.

Som noget nyt, foruden det nye beløbskrav, bliver det et krav for at kunne ansøge om arbejdstilladelse efter den nye beløbsordning, at den sæsonkorrigerede bruttoledighed inde for de seneste tre måneder ikke overstiger det af Udlændinge og Integrationsministerens fastsatte niveau på maksimalt 3,75 pct.

Det bliver også et nyt krav at den stilling, som arbejdstilladelsen ansøges for, har været slået op på Jobnet og EURES-Portalen i minimum to uger.

Ved ansøgningen om arbejdstilladelse efter den nye beløbsordning skal virksomheden i Danmark ved tro og love erklære, at stillingen har været slået op efter reglerne og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vil foretage stikprøvekontrol og efterse, at erklæringerne er korrekte og stillingerne har været opslået.

Som det også gælder for den nuværende beløbsordning er det også et krav for den nye ordning, at medarbejderens løn og ansættelsesvilkår er sædvanlig for den tilbudte stilling, løn udbetales til en dansk bankkonto og stillingen ikke er omfattet af en lovlig konflikt.

Ved beregningen af beløbskravet er det kun likvide midler, indbetalinger til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge, der kan indgår i beregningen af  lønniveauet. Den nye beløbsordningen vil lige som den nuværende beløbsordning også blive reguleret årligt med satsreguleringerne. Det betyder, at beløbskravet også vil ændre sig fra år til år, som det er tilfældet med den nuværende beløbsordning. Første gang ordningen bliver satsreguleret bliver den 1. januar 2024.

Arbejdstilladelsen efter den nye beløbsordning kan udstedes for op til fem år (nuværende gives for fire år) med mulighed for forlængelse. Ved ansøgning om forlængelse er det beløbskravet på tidspunktet, da medarbejderen fik sin tilladelse, der skal være opfyldt. Det er således ikke det regulerede beløbskrav på tidspunktet for ansøgningen om forlængelse, der skal opfyldes. Forlængelse af en tilladelse er heller ikke betinget af om bruttoledigheden er under det fastsatte krav. 

Ordningen er lige som de andre erhvervsordninger omfattet af reglerne om jobskifte, som betyder, at medarbejderen efter endt ansættelse kan fortsætte sit ophold i Danmark efter ansøgning om jobskifteophold i op til 6 måneder og kan begynde nyt arbejde straks efter en ny ansøgning om arbejdstilladelse er indgivet.

Den nye beløbsordning gælder også som nyt supplerende beløbsspor på fast track-ordningen.

Virksomheder med 10 medarbejdere kan blive fast track-certificerede                                          

Efter de nuværende regler skal en virksomhed for at blive fast track-certificeret have minimum 20 fuldtidsansatte i virksomheden i Danmark. Krav om antallet af fuldtidsmedarbejdere ændres med lovforslaget til 10 fuldtidsmedarbejdere i Danmark, for at flere virksomheder kan gøre brug af ordningen. Medarbejderne skal være fuldtidsansatte og antallet skal være opfyldt på tidspunktet for ansøgningens (certificeringens) indgivelse. Vikarer tæller ikke med i antallet af medarbejdere.

De resterende krav til certificeringen bliver ikke ændret,  og for at blive certificeret er det fortsat et krav at virksomheden foruden antallet af ansatte har:

1)      Betalt gebyr for sin ansøgning

2)      Er omfattet af en kollektiv overenskomst eller på tro og love erklærer, at ansættelsen sker på sædvanlige vilkår

3)      Ikke er omfattet af en lovlig konflikt på tidspunktet for certificeringen

4)      Ikke har alvorlige udestående med Arbejdstilsynet i form af en rød smiley

5)      Ikke inden for det seneste år er straffet efter visse bestemmer i udlændingeloven eller i form af bøde på 60.000 eller  en strengere straf ved færre end 250 fuldtidsansatte eller 100.000 kr. eller strengere straf ved beskæftigelse af mere end 250 fuldtidsansatte eller der over

6)      Har deltaget i et vejledningsmøde med SIRI

 

Nu ordning for udenlandske studerende der er færdig med deres uddannelse

For at sende et klart signal til udenlandske studerende om at de er velkommen til at arbejde i Danmark efter endt uddannelse, vil studerende, der har afsluttet en dansk bachelor-, professionsbachelor -,kandidat-eller ph.d-uddannelse automatisk blive tildelt et jobsøgningsophold, der giver mulighed for at arbejde i op til tre år efter endt uddannelse. Den nye ordning for udenlandske studerende giver mulighed for at kunne arbejde ubegrænset, og vil ikke være tilknyttet til én bestemt arbejdsgiver. Når ansøgningen om den ubegrænsede arbejdstilladelse er indgivet til SIRI, vil den studerende kunne begynde sit arbejde.

Det nuværende etableringskort vil med vedtagelsen af den nye ordning blive ophævet.

Positivlisterne bliver udvidet

Hvis lovforslaget bliver vedtaget vil positivlisterne for personer med en videregående uddannelse blive udvidet og gøres mere forudsigelige. De fagligt afgrænsede a-kasser kan efter drøftelse med de relevante arbejdsgiverorganisationer gives mulighed for at tilføje supplerende stillingsbetegnelser på listen gældende for hele landet, og de regionale arbejdsmarkedsråd får mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på listen over deres respektive regionale områder.

En regionalarbejdstilladelse efter positivlisten udgivet af de Regionale Arbejdsmarkedsråd giver kun mulighed for at have hovedarbejdssted inden for det pågældende regionale område, hvor tilladelsen er udstedt til. Det bliver dog muligt at udføre visse aktiviteter uden for hovedarbejdsstedet, som eksempelvis møder. Det er en mulighed under den regionsafgrænsede arbejdstilladelse at få nyt hovedarbejdssted uden for det regionale område, efter ophold og arbejde i fire år, uden at skulle ansøge om en ny arbejdstilladelse, der skal dog være tale om den samme stilling.

Alle stillinger på positivlisten, uanset hvem der har opgjort dem, kan først udgå fra listerne efter 2 år fra de er noteret. Listerne vil blive offentliggjort den 1. januar og den 1. juli, hvert år.

Dog kan der opgøres nye stillinger på positivlisten i de mellemliggende perioder, hvis rådene vurderer, at der er akut mangel på supplerende stillingsbetegnelser.

Udenlandske selskaber får mulighed for at åbne filialer

Startup Denmark ordningen bliver også udvidet for udenlandske virksomhedsejere, der ønsker at åbne en filial i Danmark. Det er et krav at ejeren har en virksomhed i udlandet eller har opstartet en virksomhed i Danmark, under et andet opholdsgrundlag, for at opnå arbejdstilladelse efter ordningen. For at opnå arbejdstilladelse efter startup Denmark ordningen skal der udføres forretningsplaner og der skal være tale om en i dansk kontekst innovativ forretningsidé. Det vil være et uafhængigt ekspertpanel, der vil vurdere om filialen lever op til kravene i ordningen.

Mindre handels-, import- og eksportvirksomheder samt virksomheder inden for restaurations og detailbranchen vil ikke kunne ansøge efter ordningen.

Se lovforslaget på L 46 - 2022-23 (2. samling) (oversigt): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrket international rekruttering). / Folketinget (ft.dk)

Følg os på:

    

Relateret indhold