Om DI

Samlede vilkår og betingelser

Generelle betingelser for deltagelse i eksportfremstød i regi af Dansk Industri (DI).

1. Aftalens/kontraktens omfang

Aftalegrundlaget for deltagelse i et fælles eksportfremstød i regi af DI består af:

  1. En bindende online tilmeldingsblanket udfyldt af en repræsentant for virksomheden.
  2. Nærværende generelle vilkår og betingelser for deltagelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Betingelser for deltagelse

Omfanget af og betingelserne for deltagelse, samt de ydelser, som DI skal levere, fremgår af det fremsendte præsentationsmateriale, som indeholder en beskrivelse af den praktiske gennemførelse af eksportfremstødet, pris mv.

Ved at indsende den bindende online tilmeldingsblanket giver de deltagende virksomheder deres samtykke til det fremsendte præsentationsmateriale og af de priser, betingelser og bestemmelser, der er beskrevet heri. DI er forpligtet til at levere de ydelser, der er beskrevet i præsentationsmaterialet.

De deltagende virksomheder er forpligtet til at overholde de i materialet beskrevne betingelser for planlægning og gennemførelse af eksportfremstødet, herunder at overholde de angivne frister for levering af materiale mv. til DI.

For at være berettiget til at modtage støtte fra The Trade Council er virksomheden forpligtet til at: 

  • korrekt udfylde en de minimis-finansieringsformular til The Trade Council før arrangementet.
  • deltage fysisk i arrangementet (undtagen virtuelle arrangementer).
  • betale alle fakturaer relateret til eventet, før det finder sted.

Hvis ovenstående krav ikke opfyldes, vil virksomheden blive faktureret det fulde beløb uden finansiering fra The Trade Council.

3. Finansielle betingelser

Ved bindende tilmelding forpligter virksomheden sig til at betale de deltageromkostninger, der er angivet i eksportfremstødsmaterialet. DI's omkostningsberegninger (se fremsendt materiale) er baseret på et minimum antal deltagere. Såfremt dette minimumsantal ikke tilmelder sig, forbeholder DI sig ret til at aflyse arrangementet, eller udsende revideret materiale med justerede priser, som vil danne grundlag for arrangementet med et reduceret antal deltagere.

DI forbeholder sig ret til at justere de angivne priser, hvis den aktuelle valutakurs ændrer sig, lokalelejen stiger, og/eller i tilfælde af højere priser på grund af fælles beslutninger om at ændre og udvide arrangementet i forhold til det oprindeligt fremsendte materiale.

Hvis den nye pris er mere end 10 procent højere end den pris, virksomheden har tilmeldt sig på baggrund af, har virksomheden ret til at annullere sin deltagelse uden beregning, medmindre anden aftale er indgået skriftligt.

4. Fakturering

Hvis din virksomhed søger om støtte fra The Trade Council, kan DI kun fakturere dansk registrerede virksomheder.

Hvis din virksomhed tilmelder sig et arrangement, der ikke er støttet af The Trade Council, eller hvis din virksomhed vælger ikke at søge støtte, kan DI også fakturere virksomheder, der er baseret uden for Danmark.

Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms. Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage fra fakturadato.

Medmindre andet er aftalt, udstedes fakturaer som følger:

  1. 100 % aconto ved bindende tilmelding og når bekræftet af DI (aconto faktura)
  2. Slutfaktura, når arrangementet har fundet sted, og alle omkostninger, såsom aftalte ekstraydelser, er inkluderet.

Efter fakturaens forfaldsdato hæfter virksomheden for betaling af morarenter og kompensation for inddrivelsesomkostninger i henhold til gældende mora regler.

Såfremt DI's betalingsbetingelser ikke overholdes, forbeholder DI sig ret til at anse aftalen for ophævet i henhold til pkt. 6.

5. Medfinansiering fra The Trade Council

Hvis der kan forventes medfinansiering via generelle eksportfremmemidler, er de deltagende virksomheder forpligtet til at fremskaffe den nødvendige dokumentation og øvrige oplysninger, der er relevante for medfinansiering af eksportfremstødet. DI kan ikke holdes ansvarlig, hvis der ikke bevilges midler pga. de gældende statsstøtteregler.

6. Annullering af aftalen

Tilmelding til et eksportfremstød er bindende, når tilmeldingsblanketten er indsendt til DI. DI er således berettiget til at modtage det i præsentationsmaterialet angivne beløb for deltagelse i eksportfremstødet (den aftalte pris), såfremt virksomheden efterfølgende aflyser eller reducerer sin deltagelse.

Hvis din virksomhed har udfyldt en tilmeldingsblanket til et eksportfremstød finansieret af The Trade Council, og har ansøgt om og er berettiget til at modtage de minimis-støtte, inkluderer beløbet på regnskabsfakturaen ikke de minimis-støtte. Hvis din virksomhed vælger at annullere sin deltagelse, vil DI fakturere dig et ekstra beløb svarende til den annullerede de minimis-støtte. 

Hvis et eksportfremstød udskydes eller aflyses af DI, vil DI gøre sit yderste for at få refunderet eventuelt depositum og forudbetalinger. DI tilstræber at modtage en forholdsmæssig 1:1 refusion fra venues, messearrangører og andre leverandører.  Hvis DI kun modtager f.eks. 80%, vil DI refundere forholdsmæssigt i samme balance.

7. Transport og forsikring

Deltagende virksomheder anmodes om at tegne en forsikring, der dækker deres medarbejdere, varer, udstillings- og informationsmateriale samt skader, der opstår under transport eller under arrangementet.

8. Erstatningsansvar

Erstatningskrav rejst mod DI kan aldrig overstige de aftalte honorarer ekskl. moms i henhold til den konkrete aftale mellem virksomheden og DI.

DI yder ikke erstatning for eventuelle indirekte tab, driftstab mv. Der ydes ikke erstatning for trykfejl, forkert oversættelse mv. DI kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler forårsaget af force majeure-tilfælde, herunder - men ikke begrænset til - krig, lockout, strejker, uroligheder, naturkatastrofer, import- eller eksportforbud, pandemier, epidemier eller andre omstændigheder uden for DI's kontrol. Hvis et eksportfremstød aflyses på grund af ovennævnte omstændigheder, er de tilmeldte virksomheder forpligtet til at betale deres andel af de omkostninger, der allerede er afholdt under forberedelsen, da disse omkostninger ikke kan dækkes af medfinansiering via eksportfremmemidler.

Tvister og gældende lov

Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, herunder enhver tvist vedrørende aftalens eksistens, gyldighed eller ophør, skal afgøres ved voldgift administreret af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med de regler for forenklet voldgiftsprocedure, der er vedtaget af Det Danske Voldgiftsinstitut, og som er gældende på det tidspunkt, hvor en sådan sag indledes. Voldgiftsstedet skal være København. Denne aftale er underlagt dansk ret.

DI, København, den 10. januar 2024

Engelsk version

Læs samlede vilkår og betingelser for eksportfremstød på engelsk her.

Læs mere