DI Mener:

Den attraktive erhvervskommune

En serviceorienteret forvaltning og en visionær erhvervspolitik er vigtige forhold for at en kommune er attraktiv for virksomhederne.

Arbejdspladser og velfærd i en kommune hænger uløseligt sammen. Et lokalt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser - og dermed skattekroner i kommunekassen - er en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde borgerne den bedste service. Omvendt har virksomheden en stor interesse i, at kommunen er veldreven. At kommunen udgør et solidt fundament og løser de borgernære offentlige opgaver. Det giver virksomheden en grundlæggende stabilitet, som er vigtig i den internationale konkurrence. Veldrevne kommuner kan med målrettet virksomhedsfokus også understøtte fremgang og udvikling ved at være katalysator mellem eksisterende virksomheder.

En serviceorienteret forvaltning og en visionær erhvervspolitik er derfor vigtigt for at en kommune er attraktiv for virksomhederne.

DI anbefaler, at der udarbejdes en erhvervsstrategi   
Det er vigtigt, at der er et strategisk fokus i kommunens arbejde med at sikre en god udvikling og erhvervsservice for virksomhederne. Derfor anbefaler DI, at kommunen udarbejder en erhvervsstrategi med mål for blandt andet sagsbehandlingen på miljø-, byggesags- og sygedagpengeområdet.

DI anbefaler et særligt fokus på at sikre en transparent og effektiv byggesagsbehandling
En effektiv byggesagsbehandling er et vigtigt fokusområde for virksomhederne. Både når de selv skal bygge nyt, eller de skal bygge for andre. Derfor er det helt afgørende, at der er et stærkt fokus på at holde sagsbehandlingstiden så kort så muligt, og at dialogen er løsningsorienteret og konstruktiv. Mange frustrationer over usikkerhed om sagsbehandlingstiden kan også undgås, hvis der kommer en tilbagemelding om forventet sagsbehandlingstid, og at kommunen lægger aktuelle tider for sagsbehandling på hjemmesiden.  

DI anbefaler, at der opstilles mål for erhvervsrettet service og dialog med virksomhederne.
En god dialog mellem erhvervslivet og kommunen kan være med til at skabe forståelse for hinandens udfordringer og synspunkter og kan bidrage til at finde løsninger. Det er også vigtigt, at væsentlig information fra kommunen formidles hurtigt og klart, om alt lige fra snerydning og vejarbejde til lokalplaner. Derfor bør der opstilles konkrete mål i byrådet for, hvordan den erhvervsrettede service og dialogen med virksomhederne skal forbedres.

DI anbefaler, at der løbende udvikles nye erhvervsgrunde.
Kommunen skal sikre, at der et stort udbud af lokale erhvervsgrunde, så de lokale virksomheder og potentielle nye virksomheder har mulighed for at udvikle og udvide virksomhederne i de rigtige rammer. Det indebærer også at kommunen har en klar strategi for, hvor beboelse og erhverv bliver placeret, så der ikke opstår problemer med f.eks. støjgener.

DI anbefaler, at dækningsafgiften afskaffes og at gebyrer sænkes
For at tiltrække, udvikle og udbygge virksomheder i kommunen er det vigtigt, at kommunen sætter fokus på skatte- og afgiftsniveauet i kommunen. Særligt en afskaffelse af dækningsafgiften bør have høj prioritet hos kommunen.  Men en sænkelse af grundskylden skal der også fokus på sammen med en afskaffelse af afgifter og gebyrer på f.eks. byggesager og affaldshåndtering. Også den kommunale udskrivningsprocent, som påvirker virksomhedernes ansatte bør sænkes. 

DI anbefaler at gøre det let at være privat leverandør
Kommunen skal gøre det nemt og overskueligt for private leverandører at byde på kommunale opgaver, så borgerne får den bedst mulige kvalitet får skattekronerne. F.eks. skal det være let for virksomhederne at danne sig et overblik over regler og kommende udbud, og der skal være fastsat rimelige regler for rettidighed og længde på betalingsfrister. Brug eksterne konsulenter til at løse komplicerede problemstillinger, hvor kommunen ikke har kompetencerne selv.

DI anbefaler, at erhvervshavne skal være erhvervsområder.
Mange havne og virksomheder på havnene er presset af et ønske om byudvikling ved vandet. Det skaber imidlertid problemer for både beboere og virksomheder og der bør fra kommunalt hold skabes større ro om erhvervshavnene. Derfor anbefaler DI, at de relevante kommuneplaner bruger planloven og udpeger de større erhvervshavne som erhvervsområder, der er forbeholdt produktions- transport- og logistikvirksomheder og samtidig udlægger konsekvenszoner rundt om områderne.

DI anbefaler, at der sikres gode muligheder for at markedet kan etablere digital infrastruktur lokalt. Kommunerne har muligheder for at gøre det både nemmere og billigere at opføre mobilmaster ligesom de har mulighed for at lempe gravetilladelserne til bredbånd. Kommuner kan desuden indtænke digital infrastruktur i lokalplanerne og herunder fremme udbredelsen af 5G i fx erhvervszoner. Endelig har kommunerne mulighed for at støtte regeringens bredbåndspulje.  

DI anbefaler, at kommunerne har ens krav, adgang og betaling på genbrugspladserne

Det er vigtigt at håndværkere, der skal aflevere affald, bliver mødt med de samme krav, adgang og betalingsmodeller på tværs af kommunegrænserne på genbrudspladserne.

 

Læs mere her: