DI Mener:

Uddannelse til fremtidens job

Kommunerne spiller en vigtig rolle, når det bl.al. handler om at skabe et godt samarbejde mellem virksomheder og folkeskoler til gavn for børn, unge og fremtidens medarbejdere.

Det er vigtigt, at der uddannes flere faglærte lokalt og at flere finder interesse for STEM-fagene, som matcher virksomhedernes efterspørgsel. På erhvervsuddannelserne er der både brug for flere unge fra folkeskolen, flere unge fra gymnasierne og flere voksne, som nu er klar til en erhvervsrettet uddannelse. Faglærte, som uddannes i lærepladser lokalt, bosætter sig ofte lokalt.

DI anbefaler styrket skole-virksomhedssamarbejde med fokus på erhvervsplaymakerordninger
Folkeskolen bør i højere grad indgå i samarbejde med erhvervsskoler og lokale virksomheder for at skabe mere relevante undervisningsforløb på alle klassetrin. Et eksempel på en sådan indsats kunne være at benytte Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) initiativ kaldet 'Åben Virksomhed'.

For at styrke dette samarbejde bør kommunerne tage initiativ til at investere i en erhvervsplaymaker og samtidig etablere klare rammer for samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Dette vil sikre, at samarbejdet har en fast forankring i kommunerne og kan blomstre til gavn for både elever og erhvervslivet.

DI anbefaler samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler
For at forbedre uddannelsesmulighederne bør kommunerne tage initiativ til og prioritere et systematisk samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler med henblik på at tilbyde undervisning af folkeskoleelever på erhvervsskoler. Dette samarbejde bør sigte mod at udvikle og tilbyde valgfag samt kortere undervisningsforløb, der kan berige elevernes uddannelsesoplevelse

DI anbefaler obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen
Erhvervspraktikken kan spille en værdifuld rolle i at give eleverne indblik i arbejdsmarkedets muligheder og introducere dem til, hvad det indebærer at gå på arbejde. Dette kan bidrage til at hjælpe flere elever med tidligere at afklare deres uddannelses- og karrierevalg.

For at forbedre erhvervspraktikken i folkeskolens udskoling og gøre den mere tilgængelig, bør kommunerne tage flere skridt. For det første bør kommunerne gøre erhvervspraktik obligatorisk for eleverne i udskolingen. Samtidig bør de gentænke formatet for erhvervspraktikken med følgende mål for øje:

  • Erhvervspraktikken kan gennemføres gruppevis
  • Dele af praktikken kan gennemføres digitalt
  • Erhvervspraktikken kan opdeles og gennemføres hos flere forskellige virksomheder, hvilket giver eleverne en bredere indsigt i arbejdsmarkedet.
  • Erhvervspraktikken kan placeres på forskellige tidspunkter i skoleåret

Samtidig bør kommunerne tage aktivt del i at hjælpe med at finde erhvervspraktikmuligheder for de elever, der har behov for det. Det skal dog fortsat være frivilligt for virksomhederne, om de ønsker at deltage i samarbejdet om erhvervspraktik.

DI anbefaler bedre vejledning til erhvervsuddannelserne
Kommunerne bør indføre mulighed for individuel vejledning om uddannelsesvalg til de elever i udskolingen, som ønsker det. Uddannelsesvejledningen i udskolingen bør generelt fokuserer på at øge elevernes kendskab til erhvervsuddannelserne og adressere myter om erhvervsuddannelserne, så unge får et retvisende billede af de arbejdsvilkår, lønforhold og karrieremuligheder, der gør sig gældende for erhvervsuddannelserne.

DI anbefaler flere unge i fritidsjob
Kommunerne bør arbejde systematisk med at få flere unge i fritidsjob. Det kan f.eks. ske ved at vejlede alle elever i 8.–10. klasse i, hvordan man søger og passer et fritidsjob og gennem fritidsjobprojekter i boligsociale områder. Den kommunale indsats kan f.eks. være forankret i den kommunale ungeindsats. Indsatsen bør bl.a. have fokus på at etablere en opsøgende indsats overfor udsatte unge samt opsøgende indsats overfor virksomheder ift. at finde og matche jobåbninger med de unge.

DI anbefaler, at studenter vejledes til erhvervsuddannelser
For at styrke indsatsen for kommunens unge skal der lægges vægt på at fremme lokale samarbejder mellem gymnasier, erhvervsskoler og virksomheder. Dette samarbejde har til formål at sikre, at studenter også får vejledning om de muligheder, der findes inden for erhvervsuddannelser og lokale lærepladser.

Kommunens Jobcenter og Kommunens Ungdomsindsats (KUI) spiller en central rolle i denne indsats. Deres opgave er at sikre, at studenter, der ikke er i gang med en kompetencegivende uddannelse, også får den nødvendige vejledning og opmuntring til at overveje erhvervsuddannelser som en attraktiv mulighed

DI anbefaler, at der støttes op om lokale erhvervskollegier
Kommunen skal støtte oprettelse af lokale erhvervskollegier (ungdomsboliger), hvor unge lærlinge kan bo sammen i et ungdomsmiljø, mens de er i lære i en lokal virksomhed.

DI anbefaler, at der sættes fokus på de erhvervsrettede linjer på FGU
Gruppen af unge under 25 år uden uddannelse og job skal reduceres, så flere unge kan blive selvforsørgende og stå på egne ben. Kommunens ungeindsats bør derfor visitere flertallet af unge til de erhvervsrettede praktiske linjer i FGU fremfor den almene linje, som i dag er langt den største. Derudover bør kommunen styrke samspillet med FGU-institutionen og eksempelvis erhvervsskoler om støtte og opfølgning på de unge i FGU.