24.03.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Mar. 2020: DI høringssvar om handlingsplan for cirkulær økonomi

Overordnet set finder DI det særdeles positivt, at EU-Kommissionen prioriterer cirkulær økonomi så højt, både som et vækst- og jobinitiativ og som et led i indsatsen for et klima-neutralt Europa.

DI ser i cirkulær økonomi et betydeligt potentiale for begge dele, og i forlængelse heraf skal vi henvise til anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for vand, affald og cirkulær økonomi, herunder bl.a.:

  • Incitamenter til og krav om at designe cirkulært, f.eks. i eco-designdirektivet i form af konkrete designkrav, der understøtter cirkularitet via længere levetider, ressourceeffektivitet, genanvendelighed mv.
  • Et mere effektivt marked for sekundære ressourcer gennem harmonisering af eu-ropæisk lovgivning, herunder implementering af affaldsdirektiverne samt udvik-ling af europæiske/internationale standarder, der kan fastsætte kvaliteten af gen-anvendte materialer.
  • Brug af offentlige indkøb som drivkraft for cirkulær omstilling.
  • Obligatorisk ensartet affaldssortering ved husstanden.

Det er DI’s opfattelse, at der er meget fin overensstemmelse med handlingsplanen og de emner, som Klimapartnerskabet peger på, og DI står meget gerne til rådighed for dialog i forbindelse med den nærmere udformning af initiativerne i EU såvel som på nationalt niveau. I det følgende beskrives en række af DI’s bemærkninger til planen...

Nedenfor finder du link til det fulde høringssvar.

Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk