16.12.20 Miljø, energi og klima Høringssvar

Dec. 2020: DI’s høringssvar til forslag til ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.

DI har den 7. december 2020 modtaget ovenstående forslag til ændring af afgiften på ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. med høringsfrist den 14. december. Det efterlader ikke meget tid til et dybdegående høringssvar.

Helt grundlæggende finder DI det problematisk, når en midlertidig afgift vedtaget til at finansiere en helt konkret opgave ved udløbet blot ændres til en blivende afgift.

Af resumeet af forslaget fremgår:

”Mere konkret har dette lovforslag til formål at tilvejebringe den fremtidige finansiering af grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplan-lægning ved en forhøjelse af vandafgiften, hvormed den vigtige opgave at sikre den fremtidige beskyttelse af drikkevandet kan opretholdes. Forhøjel-sen af vandafgiften erstatter det midlertidige drikkevandsbidrag, som udlø-ber ved udgangen af 2020. Drikkevandsbidraget blev indført for at finansiere grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning.”

Og ligeledes:

”Finansieringen af grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplan-lægning, som hidtil har været finansieret via drikkevandsbidraget, vil heref-ter ske på finansloven og indgå i den tværgående udgiftspolitiske priorite-ring.”

DI bemærker, at disse to udsagn er modstridende. Hvis finansieringen frem-over sker via finansloven, så er der jo ikke grundlag for at gøre den midlerti-dige afgift permanent.

DI skal bemærke at vi selvfølgelig er enige i, at grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning er yderst vigtigt, og det mener DI skal prioriteres.

Læs det fulde høringssvar i linket nedenfor. 

Svend-Erik Jepsen

Svend-Erik Jepsen

Fagleder, Vand

  • Direkte +45 3377 3685
  • Mobil +45 2949 4407
  • E-mail sej@di.dk