Virksomheder driver den cirkulære omstilling

Politik for cirkulær økonomi

Danmark har en lang tradition for at være blandt de første til tage hånd om miljø- og klimaproblemer. Vi har sat ambitiøse mål, og vi rykker hurtigt i fællesskab. Men indtil nu har vi ikke for alvor taget ansvar for vores forbrug af ressourcer, stigende affaldsmængder og de globale CO2-udledninger, som vores forbrug giver anledning til. Men det skal vi – og vi skal gøre det ved at omstille til cirkulær økonomi.

Virksomhederne skal drive den cirkulære omstilling. De skal udvikle og stille de bæredygtige løsninger til rådighed. Mange virksomheder er allerede i gang, men for at sikre udbredelse af de cirkulære løsninger, skal vi sætte fælles retning i Danmark for omstillingen til cirkulær økonomi.

DI har en ambition om, at Danmark skal være blandt verdens førende cirkulære økonomier med virksomhederne som drivkraft for omstillingen. Ved at højne ressourceeffektiviteten, holde produkter i live længere gennem genbrug og reparationer og tænke i forretningsmodeller baseret på services kan virksomheder mindske afhængigheden af virgine ressourcer, sænke de forbrugsbaserede CO2-udledninger og styrke konkurrenceevnen.

Danmark er kun 4 pct. cirkulær, så der er nok at tage fat på. Vi kan ikke bare genanvende os til øget cirkularitet. Vi skal også bruge ressourcerne smartere, så vi har et lavere træk på jordens ressourcer og i højere grad holder materialer og produkter i live længere. Vi skal løfte blikket og sikre, at vi politisk både har fokus på at skabe øget cirkularitet i input og output i produktion og forbrug.

Der er brug for en national strategi, der skal sætte en ambitiøs ramme og de rette incitamenter for omstilling til cirkulær økonomi i Danmark. DI kommer i et nyt politisk udspil med konkrete bud på, hvilke områder og indsatser der bør indgå i en kommende national strategi for cirkulær økonomi.

Læs også DI's analyse af Circularity Gap her

Hent udspillet her

Hent
 1. Cirkulær økonomi som klimaværktøj

  Klimaneutralitet forudsætter, at vi udnytter ressourcerne bedre. Cirkulær økonomi skal være et værktøj i den danske klimaindsats, og vi skal sætte et pejlemærke for de forbrugsbaserede CO2-udledninger for at sætte retning på indsatsen. Samtidig skal vi sætte mål for reduktion af materialeaftrykket og affaldsmængderne i Danmark.

 2. Incitamenter til fremme af cirkulær økonomi

  Det er vigtigt at give de rette incitamenter til bæredygtig adfærd hos producenter og forbrugere. Vi bør indrette eksisterende affalds- og emballageafgifter mere cirkulært, og sikre finansieringsmuligheder til innovation og nye forretningsmodeller.

 3. Cirkulære offentlige indkøb

  Med indkøb for 415 mia. kr. årligt kan offentlig efterspørgsel bidrage til temposkifte og fungere som katalysator for cirkulære løsninger. 100 pct. grønne indkøb i det offentlige og brug af totalomkostninger fremfor blot at se på indkøbspris.

 4. Kompetencer i omstillingen

  Der bør etableres et nationalt videnscenter for cirkulær økonomi, der kan hjælpe virksomhederne med praksisnær viden og med at komme på forkant med EU krav inden for cirkulær økonomi. Hvis danske virksomheder kommer først med de cirkulære løsninger, kan de lettere vende cirkulær økonomi til en konkurrencefordel.

 5. Data og digitalisering som driver for cirkulær økonomi

  Affalds- og produktdata  kan give vigtig viden til bedre håndtering af affald og sikre, at produkter og materialer lettere kommer i spil igen. Vi skal modernisere affaldsdatasystemet og skabe en motorvej til data om produkter, så indberetningssystemer og digitalt produktpas tænkes sammen med eksisterende dataløsninger i virksomhederne.

 1. Emballage – mere genbrug og bedre genanvendelse

  Vi skal opskalere genbrug af take-away emballage gennem forpligtende partnerskaber, investere i genbrugsinfrastruktur samt stille krav om genbrugsemballage i offentlige institutioner og events. Samtidig skal vi sikre et effektivt marked for genanvendt plast og innovation inden for genanvendelse i høj kvalitet.

 2. Fremme reparationer af elektronik

  Vi skal sikre et mere effektivt marked for reparationer, hvor det kan betale sig at reparere fremfor at købt nyt, når f.eks. vaskemaskinen er gået i stykker. Et godt første skridt er et fradrag på reparationer i hjemmet.

 3. Cirkulære tekstiler

  Vores forbrug af tekstiler er en afgørende del af omstillingen. Producentansvar for tekstiler, som foreslået i EU, vil være en vigtig løftestang, og så er der brug for støtte til fyrtårnsprojekter indenfor forskning og udvikling af tekstilsortering og fiber til fiber genanvendelse.

 4. Cirkulært byggeri

  Indenfor byggeri og anlæg findes de største potentialer for en cirkulær omstilling, da langt størstedelen af dansk ressourceforbrug og affaldsproduktion sker her. Vi skal sætte ind med tiltag, der kan reducere affaldsproduktion på byggepladser, sikre selektiv nedrivning og udbrede cirkulære løsninger bl.a. gennem øget fokus på cirkulær økonomi i udbud af offentligt byggeri.

 5. Bedre udnyttelse af bioressourcer

  Vi skal reducere spild og bruge hele bioressourcen så effektivt som muligt gennem det såkaldte kaskadeprincip. Det kan vi bl.a. understøtte gennem mere smidige godkendelsesflow for bioressourcer, gennem hjælp til udbredelse af bioøkonomiske løsninger via forskning og opskaleringsfaciliteter. Og så handler det om veje til at reducere madspild og sikre udvikling af fremtidens klimavenlige fødevarer.

   

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

Jacob Gullak Andersen

Jacob Gullak Andersen

Konsulent