Foto: Colourbox
16.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Berettiget at bortvise for manglende kontrol med håndværkerne

Da en medarbejder hos en boligforening havde misligholdt sine arbejdsforpligtelser, fandt Afskedigelsesnævnet det berettiget at opsige og bortvise medarbejderen. Dommeren fandt det bevist, at medarbejderen havde undladt at udfylde sin kontrolfunktion og groft misligholdt sine forpligtelser.

Manglende kontrol

En medarbejder var i en boligforening ansat som varmemester med opgaver som ejendomsfunktionær. En af hans hovedopgaver var at rekvirere håndværkerarbejde til reparationer på lejemål og efterfølgende kontrollere arbejdets udførelse, inden han godkendte fakturaerne. Ved flere lejligheder havde varmemesteren undladt at kontrollere, om det bestilte arbejde faktisk var udført af de eksterne håndværkere, og han tjekkede heller ikke beløbene, når betalinger skulle godkendes.

Af denne grund blev medarbejderen indkaldt til en tjenstlig samtale den 7. februar 2020, hvor han blandet andet gav udtryk for, at han stolede på sine håndværkere og derfor ikke altid tjekkede det færdige arbejde. Han skønnede, at der kun skete efterfølgende kontrol i ca. en tredjedel af tilfældene. Derudover oplyste han selv til foreningen, at han ikke forholdt sig til håndværkerpriserne.

Medarbejderen skulle herudover godkende arbejde i et IT-system, som han via sin licens tilgik med et personligt kodeord. Han oplyste ligeledes i den tjenstlige samtale, at han gav alle adgang til dette system ved at hænge sit kodeord op på deres fælles opslagstavle. Dette var en overtrædelse af foreningens interne regler.

Kunne ikke varetage sin funktion

Efter den tjenstlige samtale mente boligforeningen ikke, at medarbejderen udfyldte sin væsentligste kontrolfunktion, når han ikke kontrollerede det bestilte arbejde.

Af funktionsbeskrivelsen til stillingen, som var underskrevet af medarbejderen, fremgik blandt andet, at hans arbejde indebar at ”Sikre, at alt arbejde udføres effektivt og korrekt iht. gældende love, vedtægter, politikker og interne instrukser.” Dermed var den manglende kontrol af arbejde og priser en misligholdelse af stillingen.

Medarbejderen blev senere samme dag, den 7. februar 2020, opsagt af virksomheden med begrundelsen, at de havde mistet troen på, at han kunne varetage sin funktion på en betryggende måde. Medarbejderen blev samtidig fritstillet under hans opsigelsesvarsel på seks måneder. Opsigelsen blev givet uden forudgående advarsel.

Boligforeningen meldte endvidere medarbejderen til politiet for dokumentfalsk og bedrageri, men sigtelsen blev efterfølgende frafaldet af politiet.

Blev efterfølgende bortvist

Efter opsigelsen undersøgte foreningen forholdene nærmere.

Den 28. april 2020 bortviste foreningen varmemesteren med henvisning til deres nærmere undersøgelser af hans pligtforsømmelser under og efter opsigelsen. I bortvisningen konkluderede boligforeningen, at de nu var klar til at fastslå, at der har været tale om en helt uacceptabel adfærd af så grov karakter, at de havde besluttet at bortvise ham.

Var kun andengodkender

Medarbejderen mente, at han havde godkendt regningerne for håndværkerarbejde i overensstemmelse med faktisk udført arbejde. Han afviste at kende til nogen specifikke arbejder og mente kun at have godkendt regninger, som hans kollega, der var førstegodkender, allerede havde godkendt.

Medarbejderen krævede herefter, at foreningen skulle betale ham en godtgørelse og løn i den resterende del af opsigelsesperioden efter bortvisningen.

Fejl i godkendelse og manglende kontrol var grov misligholdelse

Afskedigelsesnævnet fandt, at medarbejderen ikke udfyldte sin væsentlige kontrolfunktion, da han ikke tjekkede beløbene på fakturaerne. Selv om han kun var andengodkender, burde han kontrollere, at beløbet stemte overens med faktisk udført arbejde.

Derudover havde han begået grove fejl vedrørende sine arbejdsfunktioner ved at lade sine kolleger få adgang til sit kodeord til IT-systemet til godkendelse af fakturaer. Den manglende vedligeholdelse af denne arbejdsfunktion forringede i høj grad foreningens mulighed for at kontrollere anvendelsen af dens midler.

På denne baggrund var det berettiget, at boligforeningen havde mistet tilliden til, at medarbejderen kunne varetage sine funktioner på en betryggende måde og som følge heraf opsagde og bortviste ham.

Afskedigelsesnævnet fandt ikke, at det kunne føre til et andet resultat, at politiet havde besluttet at frafalde sigtelsen.

Virksomheden blev derfor frifundet og skulle hverken betale medarbejderen løn i opsigelsesperioden eller godtgørelse.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 6. maj 2022 i sag nr. 20211157.

DI´s råd

Afgørelsen viser, at selv om der normalt kræves en forudgående advarsel, før der skrides til opsigelse begrundet i medarbejderens forhold, så kan der i visse tilfælde være tale om et så væsentligt tillidsbrud, at det berettiger virksomheden til at opsige en medarbejder uden varsel.

Afgørelsen viser også, at en virksomheden kan være berettiget til efterfølgende at bortvise medarbejderen, hvis det fulde omfang af medarbejderens pligtforsømmelser først viser sig på et senere tidspunkt, efter opsigelsen er afgivet.

Det afhænger dog altid af en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om en medarbejder kan opsiges uden varsel, og om pligtforsømmelsen kan bære en bortvisning.

Kontakt derfor altid DI for rådgivning, hvis I overvejer at opsige eller bortvise en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Quiz om bortvisning

Klik her
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter