Foto: Getty Images
06.11.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Koncerner bliver fri for krav om arbejdstilladelser

17. november 2023 træder en ny regel om koncernfritagelse fra kravet om arbejdstilladelse til medarbejdere med statsborgerskab uden for EU/EØS, der kommer til Danmark fra koncernforbundne selskaber, i kraft.

Ordningen giver som udgangspunkt koncernernes medarbejdere mulighed for at udføre alle aktiviteter uden arbejdstilladelse i en periode på to gange 15 dage inden for en periode af 180 dage. De to perioder kan suppleres af andre aktiviteter, der er fritaget fra arbejdstilladelse, og ordningen kan suppleres af eksempelvis fast track-ordningens korttidsspor. Dog skal medarbejderen udrejse af Danmark i mindst 14 dage imellem de to perioder på 15 dage.

Krav om dokumentation

For medarbejdere, der kan indrejse uden visum ,skal virksomheden kunne dokumentere, at medarbejderen er omfattet af fritagelsen til kravet om arbejdstilladelse.

Medarbejdere, der kommer fra visumpligtige lande, hvor det er et krav, at medarbejderen ansøger om et visum ved en dansk repræsentation, skal kunne dokumentere, at vedkommende er omfattet af fritagelsen.

Hvis medarbejderen ikke opfylder betingelserne for fritagelsesreglen eller andre fritagelsesregler, er udgangspunktet, at alt arbejde i Danmark kræver arbejdstilladelse. Det er virksomheden, der har ansvaret for, at reglerne bliver fulgt.

50 medarbejdere i Danmark

Det er et krav, at virksomheden i Danmark skal have minimum 50 medarbejdere for at være omfattet af ordningen.

Deltidsansatte medarbejdere tælles med i opgørelsen, men vikarer fra vikarbureauer tælles ikke med, fordi de ikke er ansat i virksomheden.

I sagsbehandlingen vil det være antallet af medarbejdere i CVR-registeret, der vil blive lagt til grund for kravet.

Koncernforhold mellem den udenlandske virksomhed og den danske virksomhed

Det er også et krav for at bruge ordningen, at der er koncernforhold mellem virksomheden i udlandet og virksomheden i Danmark, som medarbejderen rejser imellem.

Der er tale om koncernforhold efter ordningen, hvis moderselskab og datterselskab har samme navn. Hvis det udenlandske selskab har et andet navn end selskabet i Danmark, eller er der tvivl om, hvorvidt de to virksomheder er en del af den samme koncern, skal den danske virksomhed dokumentere koncernforholdet. Det kan ske ved link til koncernens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at virksomhederne er del af den samme koncern, eller ved dokumentation for, at selskaberne har samme ejer eller ejerkreds. Det kan også være i form af dokumentation for, at den danske og udenlandske virksomhed i skatteretlig eller selskabsretlig forstand anses for at være koncernforbundne.

Medarbejderen skal være ansat i det koncernforbundne selskab

Det er kun medarbejdere, der er ansat i et koncernforbundet selskab, der kan bruge fritagelsen. Forretningsforbindelser, kunder eller underleverandører kan ikke anvende ordningen.

Betingelsen om ansættelse i koncernen kan eksempelvis dokumenteres ved en underskrevet erklæring fra virksomheden i udlandet med oplysning om, hvornår medarbejderen blev ansat, og hvornår vedkommendes kontrakt udløber, samt i hvilken stilling medarbejderen er ansat. Ansættelsesforholdet kan også dokumenteres ved fremlæggelse af en kopi af medarbejderens ansættelseskontrakt.

Opholdet må være to gange 15 arbejdsdage inden for 180 dage

Der er en periodebegrænsning på opholdet efter den nye ordning på to gange 15 dage inden for 180 dage, der opgøres efter en rullende beregning.

Det betyder, at medarbejderen kan arbejde i Danmark i to adskilte arbejdsperioder af hver højst 15 sammenhængende arbejdsdage inden for en periode på 180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning.

Første og sidste arbejdsdag tælles med i beregningen af de 15 sammenhængende arbejdsdage.

Dage, der ikke skal tælles med

 • Weekenddage og helligdage tæller ikke med, medmindre medarbejderen også udfører arbejde i weekenden/på helligdage.
 • Et forudgående lovligt ophold i Danmark på andet grundlag, herunder f.eks. ophold på baggrund af en opholdstilladelse som familiesammenført, tæller ikke med i beregningen af de 15 arbejdsdage.
 • Tilsvarende gælder også ophold på baggrund af en opholdstilladelse meddelt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, selv om arbejdet er udført for den danske virksomhed.
 • Et forudgående visumophold tæller heller ikke med i beregningen af de 15 arbejdsdage, hvis formålet har været et andet end arbejde, herunder hvis ansøgeren har besøgt den koncernforbundne virksomhed i Danmark på et visumophold, men ikke har udført arbejde.
 • Hvis medarbejderen skal udføre en aktivitet, der ikke defineres som arbejde i udlændingelovens forstand, tæller dette heller ikke med i beregningen af de 15 sammenhængende arbejdsdage. Det kan eksempelvis være uddannelse i Danmark.

Brud på 14 dage før nyt ophold på 15 dage kan tages i brug

Medarbejderen skal opholde sig uden for Danmark i minimum 14 dage inden periode nummer to kan anvendes. Medarbejderen skal rejse ud af Danmark mellem de to 15 dages perioder, men udrejsen kan være til andre EU/EØS-lande.

Arbejde, der ikke er fritaget fra kravet om arbejdstilladelse

 • Vikarer fra et vikarbureau i udlandet

Arbejde på faglært og ufaglært niveau er ikke omfattet af fritagelsen inden for følgende brancher:

 • bygge- og anlæg
 • landbrug, skovbrug og gartneri
 • rengøring (herunder vinduespudsning)
 • hotel- og restauration
 • vejgodstransport

Fritagelsen gælder dog arbejde inden for de nævnte brancher ved:

 • ledelsesarbejde,
 • arbejde der forudsætter viden på højeste niveau
 • arbejde der forudsætter viden på mellemniveau

Det betyder, som helt overordnet rettesnor, at arbejde af vejledende karakter inden for de nævnte brancher er omfattet af fritagelsen, mens manuelt arbejde af udførende karakter ikke er omfattet.

Dokumentationskrav

DI anbefaler, at koncerner udarbejder dokumentation for, at en medarbejder er omfattet af fritagelsesreglen ved at lave en invitation samt et program til medarbejderen, uanset om vedkommende er visumpligtig eller visumfritaget.

Dokumentationen bør indeholde oplysninger om:

 • Medarbejderens ansættelse i den udenlandske afdeling
  Det kan være en kopi af medarbejderens ansættelseskontrakt eller en underskrevet erklæring fra virksomhed i udlandet med oplysning om, hvornår medarbejderen blev ansat, om kontrakten er tidsbegrænset og hvilken stilling medarbejderen er ansat til.

 • Koncernforholdet med angivelse af den danske og den udenlandske virksomheds navn
  Der skal være tale om aktuelle oplysninger. Har selskabet i udlandet et andet navn end selskabet i Danmark, eller er der grund til tvivl om, hvorvidt de to virksomheder er del af samme koncern, kan linke til koncernens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at virksomhederne er del af den samme koncern eller samme ejerkreds. Dokumentation kan også ske ved information om skatteretlig eller selskabsretlig forbundethed.

 • Det aktuelle antal medarbejdere i den i Danmark etablerede virksomhed
  Dette kan f.eks. dokumenteres med en udskrift fra CVR eller www.virk.dk.

 • Hvilken periode medarbejderen skal udføre arbejde i Danmark
  Perioden skal angives med dato for den første dag og den sidste dag, hvor medarbejderen udfører arbejde. Hvis medarbejderen skal udføre arbejde i mere end én periode, skal datoer for alle perioder angives, ligesom det skal oplyses, hvilken periode medarbejderen vil opholde sig uden for Danmark. Udgør opholdet uden for Danmark et ferieophold kan kopi af eksempelvis en lejekontrakt for et lejet sommerhus f.eks. vedlægges. Tilsvarende vil en kopi af bekræftelsen på et uddannelsesophold eller en invitation til et arbejdsophold uden for Danmark kunne udgøre tilstrækkelig dokumentation, ligesom en flybillet og tilhørende boardingpas vil kunne dokumentere ind- og udrejse.

 • Oplysning om branche
  Oplys, om medarbejderen skal arbejde inden for en af brancherne bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring (herunder vinduespudsning), hotel- og restauration eller vejgodstransport.

 • Særlige krav til nogle brancher
  Bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring (herunder vinduespudsning), hotel- og restauration samt vejgodstransport skal der desuden vedlægge nærmere oplysninger om, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen skal udføre under sit ophold. Helt overordnede angivelser (eksempelvis ”møder”, ”seminar”, ”workshop” eller lignende) er ikke tilstrækkeligt. Det skal således anføres, hvad medarbejderens rolle vil være under møderne, seminaret eller workshoppen, hvis det er det, der udgør aktiviteten under opholdet i Danmark.

Læs mere om Internationale medarbejdere - DI (danskindustri.dk)

Bestemmelsen

I § 24, stk. 1, nr. 10

”Udlændinge, som er ansat i en i udlandet etableret virksomhed, der er koncernforbundet med en i Danmark etableret virksomhed med minimum 50 ansatte, og som i op til 2 adskilte arbejdsperioder af hver højst 15 arbejdsdages varighed inden for 180 dage, skal udføre arbejde for den i Danmark etablerede virksomhed. Arbejdsperioderne skal være adskilt af et ophold uden for Danmark af minimum 14 dages varighed. 1. pkt. finder ikke anvendelse for brancherne bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning, hotel- og restauration samt vejgodstransport, medmindre de pågældende i Danmark skal udføre ledelsesarbejde, arbejde der forudsætter viden på højeste niveau, eller arbejde der forudsætter viden på mellemniveau.”

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.