Analyser

Studerende med tilknytning til arbejdsmarkedet kommer hurtigere i beskæftigelse som nyuddannede

Jo flere timer kandidatstuderende har arbejdet ved siden af studiet, jo større er sandsynligheden for at komme hurtigt i beskæftigelse efter endt uddannelse. Mange virksomheder foretrækker nemlig at ansætte nyuddannede akademikere, som de allerede har samarbejdet med, mens vedkommende var studerende.

Der er en tendens til, at dimittender fra universiteternes kandidatuddannelser, som har arbejdet i løbet af de sidste to år inden uddannelsens afslutning, kommer hurtigere i beskæftigelse end de dimittender, der ikke har arbejdet ved siden af studiet. Tendensen øges med antal timer, som dimittenden ugentligt har arbejdet ved siden af studiet.

Anm.: Opgjort for dimittender fra kaniddatuddannelser for studieåret 2018/2019.
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt DI-beregninger

Blandt de kandidatstuderende, som har arbejdet mere end 15 timer ugentligt, er 74 pct. i beskæftigelse inden for de første to måneder efter endt uddannelse, hvilket kun er tilfældet for 9 pct. af de studerende, som ikke har arbejdet ved siden af studiet. For de kandidatstuderende, som har arbejdet op til fem timer ugentligt, fordobles sandsynligheden for at være i beskæftigelse i løbet af de første to måneder efter endt uddannelse i forhold til studerende, som slet ikke har arbejdet ved siden af studiet.

Sandsynligheden for at være i beskæftigelse inden for de første 12 måneder efter endt uddannelse er også markant højere for studerende, som har arbejdet ved siden af studiet sammenlignet med studerende, som ikke har haft et studiejob. Blandt de studerende, som i gennemsnit har arbejdet mere end 15 timer om ugen, er tre gange flere i beskæftigelse inden for det første år som nyuddannet end studerende uden studiejob.

Virksomheder ansætter i høj grad nyuddannede akademikere, som de tidligere har samarbejdet med

I en spørgeskemaundersøgelse blandt DI’s medlemsvirksomheder svarer halvdelen af virksomhederne, som angiver, at de har behov for at rekruttere medarbejdere med en lang videregående uddannelse, at de har ansat en nyuddannet akademiker.

Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder, som har ansat en nyuddannet akademiker, svarer, at de valgte vedkommende på baggrund af gode erfaringer fra et samarbejde, mens vedkommende var studerende. Det er den hyppigste angivne begrundelse for, at valget faldt på en nyuddannet akademiker.

Knap en tredjedel af virksomhederne, som har ansat en nyuddannet akademiker, svarer, at valget faldt på en nyuddannet, fordi vedkommende var den mest kvalificeret ansøger i ansøgerpuljen.

Anm.: Baseret på 294 svar fra 225 virksomheder, som angiver, at de har ansat en nyuddannet akademiker.Flere svar er muligt, hvis virksomheden har ansat flere nyuddannede akademikere. Eksempler på samarbejde med studerende er studiejob, praktikforløb, projektorienteret forløb, case-samarbejde eller lignende.
Kilde: DI's virksomhedspanel, december 2021

Blandt de virksomheder, som begrunder ansættelsen af en nyuddannet akademiker med et samarbejde, mens vedkommende var studerende, sker flest af ansættelserne på baggrund af erfaringer fra praktik/projektorienteret forløb1 (44 pct.). Hver tredje fastansættelse af en studerende sker på baggrund af gode erfaringer fra studiejob.

Anm.: Baseret på 177 svar fra virksomheder, som angiver, at de har fastansat en nyuddannet akademiker på baggrund af erfaring fra samarbejde da vedkommende var studerende. Flere svar er muligt, hvis virksomheden har fastansat flere studerende.
Kilde: DI's virksomhedspanel, december 2021

Med udgangspunkt i virksomheder, som angiver, at de har ansat eller overvejer at ansætte medarbejdere med en lang videregående uddannelse, har DI spurgt ind til virksomhedernes tilbøjelighed til at samarbejde med universitetsstuderende i form af praktik/projektorienteret forløb eller samarbejde om et eksamensprojekt eller lignende.

Seks ud af ti virksomheder angiver, at de er tilbøjelige eller meget tilbøjelige til at indgå i et samarbejde med universitetsstuderende i form af praktik/projektorienteret forløb eller samarbejde omkring et eksamensprojekt eller case-opgave. Knap hver fjerde virksomhed angiver, at de er meget tilbøjelige til at tage universitetsstuderende ind i praktik/projektorienteret forløb eller andet projektsamarbejde.

Anm.: Baseret på 460 besvarelser fra virksomheder, som angiver, at de har ansat eller overvejer at ansætte medarbejdere med en lang videregående uddannelse.
Kilde: DI's virksomhedspanel, december 2021

Sådan gjorde vi

Mål af beskæftigelse efter endt uddannelse og job under studie

Beskæftigelse efter endt uddannelse måles for dimittender fra universiteternes kandidatuddannelser, som er dimitteret i studieåret 2018/2019, hvilket går fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Populationen af dimittender er videre betinget på, at de er i befolkningen 1. januar året efter dimission med henblik på at ekskludere dimittender, som forlader Danmark umiddelbart efter endt uddannelse.

Beskæftigelse måles ved andelen af måneder i beskæftigelse målt  i 1.-2. samt 1.-12. måned efter dimission. Dimittendernes arbejdsmarkedstilknytning måles medio måneden hver måned. Beskæftigelsesgraden for 1.-2. og 1.-12. måned efter dimission angiver den gennemsnitlige andel af perioden i beskæftigelse for den gennemsnitlige dimitterende.

Studiejob er målt ved antal løntimer i løbet af de sidste to år før endt uddannelse. Antal løntimer er summeret op for alle job de sidste to år før endt uddannelse. Det gennemsnitlige antal timer brugt på studiejob per uge er udregnet ved et simpelt gennemsnit, som er taget af løntimerne over de 104 uger på de to år. Enhver beskæftigelse er medtaget og der er således ikke set på, om jobbet er studierelevant.

DI’s virksomhedspanel

Spørgeskemabesvarelserne i nærværende analyse bygger på besvarelser fra 768 virksomheder, hvoraf der tages udgangspunkt i de 460 virksomheder, som angiver, at de har ansat eller overvejer at ansætte medarbejdere med en lang videregående uddannelse.

Spørgeundersøgelsen blev udsendt i december 2021 til et panel bestående af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds.


 

Noter

  1. Praktik for universitetsstuderende kaldes for projektorienteret forløb.

Relateret indhold