Analyser

Virksomhederne fastholder investeringslysten men krigen og stigende renter truer

Virksomhederne fastholder investeringslysten trods udsigt til en opbremsning i økonomien. En ny rundspørge blandt DI’s medlemmer viser, at to ud af fem virksomheder fortsat forventer at øge deres investeringer i år, mens lidt under hver femte vil reducere dem. De stigende renter ventes dog at lægge en dæmper på investeringerne.

Det høje aktivitetsniveau i økonomien forudsætter, at virksomhederne har adgang til de medarbejdere, de har brug for, og at de investerer i bygninger og anlæg, maskiner, transportmidler mv., hvis de fortsat skal kunne øge deres aktiviteter og være produktive. Derfor er det både glædeligt men også overraskende, at virksomhederne fortsat ser positivt på deres investeringsplaner for året trods forventninger om en opbremsning i økonomien.

Anm.: Virksomheder der har svaret "ved ikke" på spørgsmål, er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2019, juni 2020, december 2021 og juni 2022.

Ved indgangen af året (december 2021) var der en stor overvægt af virksomheder, der forventede at øge deres investeringer i 2022 frem for at reducere dem. Et halvt år senere (juni 2022) er investeringslysten aftaget en anelse men er dog fortsat udbredt, selvom usikkerheden om den fremtidige aktivitet i økonomien er steget betragteligt over de seneste måneder som følge af krigen i Ukraine, nedlukningerne i Kina og hastigt stigende renter. Godt to ud af fem virksomheder forventer at øge investeringerne i 2022, mens knap hver femte har planer om at skrue ned for deres investeringsaktiviteter.

Dette står i skærende kontrast til det stemningsskifte, vi så i begyndelsen af coronapandemien, hvor virksomhedernes investeringsforventninger styrtdykkede fra den ene dag til den anden. Indtil videre har krigen i Ukraine ikke sat sig i virksomhedernes forventninger til deres investeringer for 2022, hvilket blandt andet kan hænge sammen med, at det typisk tager lidt tid inden virksomhedernes investeringsaktiviteter begynder at reagere på
konjunkturudsving.

Derfor kan der også godt vente en nedgang i virksomhedernes investeringer i 2023 afhængig af, hvor hårdt økonomien bremser op og i hvilket omfang de stigende renter, vi er vidne til i øjeblikket, begynder at slå igennem. Således svarer godt 17 procent af DI’s medlemmer i en rundspørge (juni 2022), at de forventer at ville foretage færre investeringer end planlagt som følge af stigende renter.

Anm.: Virksomheder der har svaret "ved ikke" på spørgsmålet er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, juni 2022

Investeringslysten blandt landets små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) er faldet de seneste måneder. Før krigen i Ukraine var der en klar overvægt af SMV’er1, der ventede at øge investeringerne frem for at reducere dem (39 mod 15 procent). Nu er de to grupper næsten lige store. De store virksomheders investeringsforventninger er også faldet, men det er dog fortsat en overvejende del, der venter at øge deres investeringer i 2022. Dermed er der udsigt til, at SMV’ernes investeringsefterslæb fortsætter med at vokse.2

Anm.: Virksomheder der har svaret "ved ikke" på spørgsmålet er udeladt. Beskæftigelsesvægtede svar.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2021 og juni 2022.

Når vi ser nærmere på de forskellige typer af investeringer er det særligt inden for digitale løsninger, at virksomhederne forventer at skrue op for investeringerne. Godt fire ud af ti vil investere mere i informations- og kommunikationsteknologi (inkl. software) i 2022, mens kun knap hver ottende forventer at reducere deres investeringer. Dermed fortsætter tendensen fra under coronakrisen.3 En næsten lige så stor overvægt af virksomheder forventer at investere mere i bygninger og anlæg frem for at reducere dem. Også når det gælder investeringer i forskning og udvikling (FoU) samt patenter er der en pæn overvægt af virksomheder, der vil investere mere.


Virksomhedernes er derimod mere tilbageholdende på investeringer i maskiner og inventar samt transportmidler, hvor andelene af virksomheder, der ser ind i højere investeringsniveauer i 2022 modsvares af nogle næsten tilsvarende andele af virksomheder, der forventer lavere investeringer på de to områder.

Anm.: En enkelt virksomhed med flere end 1.000 medarbejdere trækker en ret stor del af de positive investeringsforventninger i transportmidler. Hvis denne virksomhed udelades i figuren, er andele, der forventer at investere hhv. mere og mindre i transportmidler lige store. Virksomheder der har svaret "ved ikke" på spørgsmålet er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, juni 2022.

Højt kapacitetspres øger behovet for private investeringer

Virksomhedernes investeringsforventninger skal ses i lyset af, at erhvervsinvesteringerne kun i begrænset omfang blev ramt under coronapandemien, hvor udviklingen var meget forskellig på tværs af de enkelte typer. Bygge- og anlægsinvesteringerne er steget betydeligt de seneste par år samtidig med, at også investeringerne i ICT-udstyr, maskiner og inventar samt intellektuelle rettigheder er kommet godt igennem coronapandemien. Virksomhederne hænger dog fortsat i bremsen, når det gælder investeringer i transportmidler, som i dag ligger på et lavere niveau end ved udgangen af 2019.

Kilde: Danmarks Statistik (sidste observation er 1. kvartal 2022).

Til trods for, at krigen i Ukraine ventes at lægge en dæmper på økonomien og på virksomhedernes investeringer, så lægger det høje aktivitetsniveau i økonomien et pres på virksomhedernes produktionskapacitet, hvilket peger i retning af et øget investeringsbehov. Den meget kraftige stigning i beskæftigelsen, vi har set over det seneste års tid, har ligeledes øget virksomhedernes behov for nye investeringer, da mængden af kapital per medarbejder er faldet.


At mange virksomheder er udfordret på deres produktionskapacitet bekræftes af en ny rundspørge blandt DI’s medlemmer (juni 2022), som viser, at godt seks ud af ti virksomheder udnytter deres kapacitet fuldt ud i produktionen eller mellem 90 og 100 procent af deres nuværende ressourcer (deres medarbejdere, lokaler, maskiner, udstyr mv.). Dette giver ikke meget plads til at øge aktiviteten og indikerer således, at mange virksomheder har behov for både at øge antallet af medarbejdere og styrke deres investeringsaktiviteter.

Anm.: Virksomheder, der har svaret ved ikke på spørgsmålet, er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, juni 2022.

I DI’s seneste prognose4 (maj 2022) skønnes en mindre fremgang i de samlede erhvervsinvesteringer på 2,3 procent i 2022 og 1,0 procent i 2023. Om DI’s prognose og virksomhedernes investeringsforventninger kommer til at holde stik afhænger i meget høj grad af, hvordan krigen i Ukraine, de hastigt stigende renter og ikke mindst den store usikkerhed udvikler sig og kommer til at ramme virksomhedernes investeringsbeslutninger i den kommende tid.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Resultaterne om virksomhedernes investeringsforventninger fra DI’s Virksomhedspanel bygger på svar fra 501 virksomheder.

  • Svarene er indsamlet i perioden fra den 31. maj til den 12. juni 2022.

  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.

  • Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.

  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 57.000 lønmodtagere i Danmark

 

Fodnoter

  1. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder med færre end 100 medarbejdere.
  2. Se DI-analyse (2022): Virksomhedernes investeringslyst er tilbage.
  3. Se DI-analyse (2022): Fuld fart på virksomhedernes IT-investeringer i det nye år.
  4. Se DI's prognose (2022): Dansk økonomi bremser op på et højt niveau.

Relateret indhold