Analyser

Adgang til kollektiv transport har betydning for mange virksomheders rekruttering

For næsten syv ud af ti virksomheder har det betydning, at medarbejderne kan komme på arbejde med kollektiv transport. 23 pct. af virksomhederne mener endda, at det har stor betydning. Det viser svar fra medlemmer i DI’s virksomhedspanel. Svarene viser også, at betydningen varierer alt efter, hvor i landet virksomheden er placeret og hvor mange medarbejdere, der er i virksomheden.

Som det fremgår af figuren ovenfor, så mener 23 pct. af de adspurgte virksomheder i hele landet, at det har stor betydning for deres rekrutteringsmuligheder, at medarbejderne kan komme til arbejdspladsen med kollektiv transport. For 28 pct. af virksomhederne har det ingen betydning, mens det for 45 pct. har lille betydning, men dog en betydning.

Ser man nærmere på de regionale forskelle, jf. nedenstående figur, træder Region Hovedstaden frem. 38 pct. af virksomhederne i regionen mener, at det har stor betydning for deres rekrutteringsmuligheder, at medarbejderne kan komme til arbejdspladsen med kollektiv transport. Dette er mere end det dobbelte ift. de øvrige regioner, hvor mellem 15 pct. og 18 pct. svarer det samme.

Medtages de virksomheder som har svaret, at kollektiv transport har en lille betydning ses, at tre ud fire virksomheder i Region Hovedstaden mener, at den kollektive transport har betydning. For de øvrige regioner adskiller Region Syddanmark sig ved, at der er 38 pct., som mener, at kollektiv transport ingen betydning har for deres rekruttering. For de øvrige regioner ligger dette tal mellem 18 pct. og 28 pct.

DI vurderer, at resultaterne skal ses i sammenhæng med bilrådigheden i de respektive regioner. Virksomheder i Hovedstadsområdet rekrutterer fra et opland, hvor mange borgere ikke har en bil til rådighed i husstanden.

Jf. nedenstående tabel ses det, at over 51 pct. af familierne i Region Hovedstaden lever uden bil. Det betyder, at virksomhederne i højere grad har brug for attraktiv kollektiv transport for at kunne rekruttere medarbejdere.

Det ses også af tabellen, at der i de øvrige regioner er mellem 30 pct. og 33 pct. af familierne, der lever uden bil, og at mellem 46 pct og 48 pct af familierne har en bil. Det betyder, at virksomhederne i disse områder forsat har brug for attraktiv kollektiv transport for at kunne rekruttere medarbejdere, også selv om niveauet ligger lavere end for Region Hovedstaden.

Stor vigtighed for virksomheder over hele landet

Ses der nærmere på den geografiske fordeling viser der sig et interessant billede, når der ses på de virksomheder, som har svaret, at kollektiv transport har en betydning, og hvilken region de ligger i.

Kortet herunder illustrerer, hvor stor en andel af virksomhederne i de enkelte regioner, der har svaret ’lille betydning’ eller ’stor betydning’. I toppen ses Region Hovedstaden og Region Sjælland, med henholdsvis 74 pct og 78 pct.

Region Syddanmark er den region som ligger lavest, men det er alligevel næsten tre ud af fem virksomheder som svarer, at den kollektive trafik har betydning for deres rekrutteringsmuligheder.

Generelt ses et billede af, at der er mange virksomheder over hele landet, der tilkendegiver, at det har betydning for rekrutteringen, at der er et kollektivt transporttilbud til rådighed.

Virksomhedernes størrelse påvirker også betydningen

Ses der nærmere på, hvordan resultaterne fordeler sig, når de opgøres på antallet af medarbejdere i den enkelte virksomhed, ses også nogle forskellige tendenser.

Nedenstående figur viser, at mens der for virksomheder med under 20 ansatte er flest der svarer ’ingen betydning’ (38 pct) til spørgsmålet på, hvilken betydning det har for deres rekrutteringsmuligheder, at medarbejderne kan komme til arbejdspladsen med kollektiv transport, så er der for de største virksomheder betydeligt flere, der svarer, at det har en betydning. Nærmere bestemt svarer 39 pct. af virksomhederne med flere end 500 medarbej-dere, at det har stor betydning, mens 43 pct. mener, at det har lille betydning.

For de mellemstore virksomheder, fra 51 til 500 medarbejdere, er det mellem 75 pct. og 82 pct, som mener, at det har lille eller stor betydning, at medarbejderne kan komme til arbejdspladsen med kollektiv transport.

Nødvendigt med investeringer i god kollektiv trafik

DI vurderer, at der gennem en årrække har været nedskæringer i den kollektive trafik, hvilket nu er blevet tydeligt og mærkbart, som den aktuelle debat også indikerer.

Det er givet, at når den kollektive trafik forringes, så har det betydning for virksomhederne og deres muligheder for at kunne rekruttere de rette medarbejdere. Har man ikke bil, søger man ikke et job, hvor man ikke kan komme til med kollektiv trafik eller på cykel. Derfor forringes mobiliteten, når der er ikke er gode forbindelser med kollektiv transport.

Dette er problematisk for virksomhederne, som over hele landet mangler arbejdskraft, hvilket svar fra DI’s Virksomhedspanel i juni 2023 viser. Her angav 45 pct. af virksomhederne utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere, som den største vækstbarriere det næste år.

En løsning på dette er blandt andet at samfundet investerer i at fastholde et attraktivt og sammenhængende kollektiv transportsystem.

Relateret indhold