Analyser

Færre børsnotererede virksomheder i Danmark – Sverige stormer frem

Udviklingen i det danske børsmarked har stået stille de sidste 17 år, mens det svenske børsmarked er stormet frem. I 2006 var der dobbelt så mange børsnoterede virk-somheder i Sverige som i Danmark. I 2023 er forskellen kun blevet endnu større, hvor Sverige nu har seks gange flere børsnoterede virksomheder end Danmark.

Børsmarkeder spiller en afgørende rolle for økonomier ved at facilitere kapitaltilførsel derhen, hvor der er brug for den. Når virksomheder går på børsen, kan de rejse kapital ved at udstede aktier, hvilket giver dem mulighed for at kunne investere, ekspandere og innovere. Dette kan føre til økonomisk vækst, jobskabelse og teknologiske fremskridt. Desuden giver børsmarkederne mulighed for, at flere kan investere i segmentet og øger samtidigt muligheden for, at virksomheder forankres, vokser sig store og skaber arbejdspladser.

I Danmark ender højvækstvirksomhederne ofte med at blive solgt og rykker til udlandet, inden de når at vokse sig store. Dette behøver nødvendigvis ikke at være dårligt for den enkelte virksomhed, men det forhindrer succesfulde virksomheder i at udvikle sig til deres fulde vækstpotentiale i Danmark. Og det er en udfordring for dansk økonomi, da højvækstvirksomheder spiller en væsentlig rolle – både når det kommer til sikre fremgang i værditilvæksten, be-skæftigelsen og eksportfremgangen overalt i landet.

Et blik på det danske og svenske børsmarked viser, at de to marke-det har udviklet sig radikalt forskelligt de sidste 17 år. Samlet set var der 200 børsnoterede virksomheder i Danmark i 2006, mens der i samme år var 458 børsnoterede virksomheder i Sverige. Siden da er antallet af svenske børsnoterede virksomheder steget markant til hele 1.023 i 2023. Modsat er antallet af børsnoterede virksomheder i Danmark faldet, hvor der i 2023 er 172 børsnoterede virksomhe-der. Det svarer til et fald på 14 pct. set i forhold til antallet af danske børsnoterede virksomheder i 2006. I Sverige har der omvendt været en stigning på 123 pct.

Bryder man børsmarkederne op på hoved- og vækstmarkeder i begge lande er der også store forskelle mellem det danske og svenske børsmarked. Andelen af virksomheder, som i dag er noteret på de svenske vækstmarkeder (First North, Spotlight og Nordic Growth Market), har været stigende, og i 2023 udgør de 64 pct. af alle børsnoterede virksomheder i Sverige. I Danmark er billedet et helt andet. Her udgør virksomheder, der er børsnoteret på vækstmarkederne, kun 28 pct.

En anden forskel er, at en stor del af de virksomheder, som er blevet noteret på de svenske vækstmarkeder (First North, Spotlight og Nordic Growth Market), sidenhen er blevet noteret på hovedmar-kedet (Nasdaq). Den samme udvikling er ikke fundet sted i Danmark.

På det danske hovedmarked var der i den undersøgte periode flest børsnoterede virksomheder i 2007 med 2004 virksomheder. Dette tal er faldet til 124 virksomheder, hvilket svarer til et fald på hele 40 pct. Årsagerne hertil skyldes blandt andet, at det i Danmark ikke attraktivt nok at børsnotere selv større virksomheder, og at kun få virksomheder, noteret på vækstmarkederne, er flyttet til hovedmarkedet.

Analysen er udarbejdet af DI - Dansk Industri og FBV – Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder.

Skrevet af:

Christian Stoltze, Thomas Black-Petersen

Relateret indhold