Analyser

Unge virksomheder er en sjældenhed i toppen af dansk erhvervsliv

Ny opgørelse viser, at de største danske virksomheder, målt ved markedsværdi, er væsentligt ældre end deres modparter i både USA og de øvrige lande i EU. Dette kan indikere, at Danmark på trods af sin styrke i generel erhvervsvenlighed, har udfordringer med at nære et konkurrencedygtigt startup-miljø i forhold til andre lande.

Dansk erhvervsliv har en solid gruppe af erfarne og veletablerede virksomheder, som har en højere gennemsnitsalder end de største virksomheder i både USA og de øvrige EU-lande. Dette kunne tyde på, at det generelt er mere udfordrende og sværere for nye virksomheder at vokse sig store og stærke i Danmark sammenlignet med i andre lande. Dermed har Danmark fortsat et stykke arbejde foran sig i forhold til at indfri det fulde potentiale for innovation og økonomisk udvikling blandt nye virksomheder.

Danske top-virksomheder ældre end EU-gennemsnittet

Aldersvariationen blandt virksomheder afhænger af, hvor mange af de største virksomheder man medtager i analysen – om det er de 10, 15, eller 20 største. Uanset hvor man ligger snittet, så illu-strerer følgende diagram imidlertid meget klart, at de største dan-ske virksomheder i gennemsnit har eksisteret væsentligt længere end deres modparter i de øvrige EU-lande. Eksempelvis er de 15 største virksomheder i Danmark i gennemsnit 26 år ældre end EU-gennemsnittet.

Sammenligningen med de øvrige EU-lande giver et billede af, hvor dynamisk vores erhvervsliv er set i forhold til et gennemsnit blandt vores europæiske naboer. Mens den høje gennemsnitsalder for de største danske virksomheder på den ene side indikerer stabilitet og kontinuitet, der er særdeles værdifuldt for udviklingen i danske økonomi, så kan det på den anden side også være en indikation på, at det er svært for nye virksomheder at vokse sig store og stærke.

En mangel på nye store virksomheder kan potentielt underminere Danmarks evne til at tilpasse sig og trives i et hastigt skiftende glo-balt økonomisk landskab. Nye dynamiske og innovative virksom-heder er en vigtig drivkraft bag økonomisk vækst, jobskabelse og teknologiske fremskridt. Dermed kan en mangel på sådanne virk-somheder potentielt betyde færre muligheder for jobskabelse, lave-re produktivitetsvækst og en mindre konkurrencedygtig økonomi.

Fakta om analysen

Denne analyse er udarbejdet med udgangspunkt i virksomheder-nes markedsværdi (market cap) som den var noteret på tidspunk-tet for dataindsamlingen. Markedsværdien er et dynamisk tal, der kontinuerligt ændrer sig i takt med finansmarkederne og virksom-hedernes performance, og derfor giver analysen et øjebliksbillede af virksomhedernes værdi på det specifikke tidspunkt. Data blev indsamlet i løbet af en to-ugers periode fra 17.-28. juli 2023. Den brugte kilde, companiesmarketcap.com, er en platform der ind-henter og centraliserer data om virksomhedernes markedsværdi fra en bred vifte af offentligt tilgængelige kilder. Dette inkluderer både data fra forskellige finansmedier samt direkte fra børsernes egne hjemmesider.

Det bemærkes, at virksomhedernes alder afhænger af, hvordan man behandler fusioner og opkøb. Nogle virksomheder kan være grundlagt som en del af en anden enhed eller gennem en fusion, hvilket betyder, at en virksomheds alder kan variere baseret på, hvordan man definerer ”grundlæggelse”. Virksomhedernes alder skal derfor betragtes som et vejledende estimat, der er underlagt en vis usikkerhed og kan ændres afhængigt af den anvendte defini-tion og den specifikke forretningshistorie for hver virksomhed.

Banker og finansielle institutioner er udeladt fra denne analyse, da størrelse og alder af banker og finansielle institutioner ofte er på-virket mere markant af makroøkonomiske forhold, såsom rente-satser, pengepolitik og andre bredere økonomiske indikatorer. Desuden spiller politiske faktorer, som finansielle regler og lovgiv-ning, en betydelig rolle i denne sektor. Disse faktorer kan over-skygge og gøre det sværere at vurdere iværksætterevner og innova-tion, hvilket er de centrale fokusområder i denne undersøgelse. Derfor har vi valgt at fokusere på virksomheder udenfor finanssek-toren, hvor iværksætterfærdigheder og innovationskraft spiller en mere direkte og målbar rolle i virksomhedens udvikling og succes.

Relateret indhold