Analyser

Manglende efterspørgsel presser vækstudsigterne

Stadig flere virksomheder oplever manglende efterspørgsel som en barriere for vækst det kommende år – det viser tal fra DI’s virksomhedspanel. Industrivirksomhedernes meldinger om manglende efterspørgsel er på sit højeste i snart 20 år. De største vækstbarriere er dog fortsat den store usikkerhed og mangel på medarbejdere.

Sammenligner man med sidste spørgerunde i september er andelen af virksomheder, der anser utilstrækkelige afsætningsmuligheder som en vækstbarriere steget fra 27 til 35 pct. Denne stigning betyder, at mere end hver tredje virksomhed nu vurderer, at manglende efterspørgsel vil være en barriere for virksomhedens udviklingsmuligheder det næste år. I marts var det hver femte virksomhed.

Anm.: Mulighed for flere svar. "Ingen vækstbarrierer" og "Ved ikke" er eksklusive svarmuligheder. Alle svar er beskæftigelsesvægtede. Svarmuligheden "Ved ikke" er ikke illustreret, da under 1 pct. har angivet det. Svarmulighederne er forkortede i figuren, de oprindelige svarmuligheder er opgivet i faktaboksen på sidste side.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 14. december 2023.

I Danmarks Statistiks konjunkturbarometer vurderer godt hver tredje virksomhed i industrien (38 pct.) manglende efterspørgsel som en produktionsbegrænsning i de kommende tre måneder. Det er det højeste niveau siden statistikkens begyndelse i 2005. Det samme er gældende i DI’s virksomhedspanel, hvor manglende afsætningsmuligheder er på sit højeste i de 5 kvartaler, hvor spørgsmålet er blevet stillet.

Anm.: Seneste observationer er oktober 2023. Tidsserien starter 1. kvartal 2005.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Det er ikke kun i industrien, at manglen på efterspørgsel er en udfordring, men det er her, det ses som den største barriere. Samler man de tre produktionsbegrænsninger for industri og råstofproduktion, bygge og anlæg og service er det tydeligt, at mangel på efterspørgsel stiger1. Produktionsbegrænsningerne ved den manglende efterspørgsel er nu på sit største siden 2020, hvor udfordringen i stor grad var trukket af manglende efterspørgsel hos virksomhederne i servicebranchen under corona-nedlukningen.

Det ses dog også tydeligt, at mangel på medarbejdere fortsat er en stor udfordring for mange virksomheder. Her er niveauet stabiliseret omkring 30 pct. de seneste kvartaler, hvilket dog er et mindre fald sammenlignet med de 40 pct., vi observerede i andet og tredje kvartal 2022. Tallene fra DI’s virksomhedspanel viser den samme udvikling, hvor manglende medarbejdere fortsat er en realitet for en stor del af virksomhederne i industrien. Vi har dog oplevet et fald fra 50 pct. til 30 pct. af virksomhederne, som angiver det som en barriere for vækst det kommende år.

Anm.: Seneste observation er november 2023, og der er tre måneder imellem hver observation. Figuren repræsenterer brancherne råstofindvinding, industri, service og bygge og anlæg. Brancherne er vægtet sammen med beskæftigelsen for første kvartal 2023. Der findes data for alle brancherne tilbage til midten af 2011, men grundet databrud starter tidsserien først i april 2013.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Den faldende forventning til tilstrækkelig efterspørgsel og en noget lavere mangel på medarbejdere betyder, at en mindre andel af virksomhederne giver udtryk for gode vækstudsigter. Hvor mere end halvdelen af virksomhederne tidligere havde gode vækstudsigter, er vi nu kommet ned på 43 pct.

Virksomhedernes mindre optimistiske vækstudsigter er ikke overraskende, hvis man kigger på DI’s prognose. De mange rentestigninger har sat en dæmper på den økonomiske aktivitet. Ser man bort fra medicinalindustrien, har industriproduktionen allerede fulgt en nedadgående kurve det seneste år. Sammen med en forventning om lavere vækst i 2023 og 2024 ventes beskæftigelsen at aftage frem imod udgangen af 20252.

Anm.: Svarene er beskæftigelsesvægtet.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - seneste undersøgelse er afsluttet den 14. december 2023.

De danske virksomheder er i den grad påvirket af usikkerheden i verden omkring os, hvilket flest peger på som den største vækstbarriere. Det er især eksportvirksomhederne, der er bekymrede. Her angiver halvdelen af virksomhederne usikkerhed som en vækstbarriere og hele 42 pct. forventer manglende efterspørgsel. Det går ud over deres vækstudsigter, hvor de har ligget lavere end de øvrige virksomheder de sidste to kvartaler. Dansk økonomi har et omfattende eksportmarked, og vi er derfor både afhængige af vores eksportvirksomheder, men også vores nabolande, som i høj grad repræsenterer vores mest væsentlige eksportmarkeder.

Anm.: Svarene er beskæftigelsesvægtet.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelserne er afsluttet hhv. den 14. december 2023 og den 21. september 2023.

Fakta om analysen

  • Analysen er baseret på en DI-undersøgelse, hvor 571 virksomheder har deltaget. Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 5. december til d. 14. december 2023. Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 56.000 lønmodtagere i Danmark.
  • I figur 2 er de oprindelige svarmuligheder: ”Utilstrækkelige afsætningsmuligheder”, ”Utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere”, ”Mangel på råvarer og materialer”, ”Administrative byrder og dårligt samarbejde med det offentlige”, ”Finansielle begrænsninger”, ”Det danske omkostningsniveau”, Usikkerhed (bl.a. som følge af krigen i Ukraine, konflikten i Mellemøsten og høje renter)”, ”Øvrige forhold”, ”Ingen barrierer” og ”Ved ikke”.

 

Fodnoter

  1. Brancherne er vægtet sammen med beskæftigelsen for tredje kvartal 2023.
  2. DI prognose: Økonomien har slået bak, og arbejdsmarkedet styrer mod en blød landing - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold